תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

קנד םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:30 26/10/14) סאיטא ןרוא םירבח
    
(13:47 29/05/14) ונינד ןירוד תשפחמ
    
(13:04 04/05/14) 53 הידבוע הנומידב העקשה
    
(11:35 01/04/14) 18 הגונ רשוכ ןומיא
    
(12:42 12/03/13) רוזמ תירונ םורדה רוזאב םייקסע םיעוריא
    
(09:35 31/10/10) kern hezi  תיבה דע יוסיע
    
(12:22 03/06/10) ירדא ןדע יקוויש ילככ תימדת טרס
    
(11:04 17/05/10) ץכ המענ הריד תונקל תמאב הלוע המכ
    
(09:09 25/04/10) םיענ תאיל ....רזוח לודגה חאה
    
(02:10 10/12/09) ןרק יזח  תוריכמ עצבמ=יוסיעל םילופיט תוטימ
    
(18:52 15/11/09) p l ףסכ תושעל ךיא ינואג ןויער
    
(12:17 09/09/09) ןרק יזח  אפסלו םילפטמל םירצומ תונח
    
(21:58 14/12/08) ןהירז ימע תיב דעו לוהינל הנכות - ןויסנל הדרוהל םניח
    
(01:42 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ ???? םינתחתמ
    
(15:48 07/05/08) רנשריק הרש !!!!!!!!!!!!!!!רהמו ףסכ הברה חיוורהל ךיא
    
(13:15 07/02/08) ריבד ירבג םייגוזו םיישיא םיזאסמ-עגמה םע דחאתהל בלה תא חותפל
    
(00:55 30/12/07) קיראו ןא 0508549434 תוגוז יפוליח תביסמ ינש םויב 31.12.2007 -ב לחתש רטסבליס תביסמל המשרהה הלחה
    
(18:29 21/12/07) תינידנולב תוגוז יפוליח ח/רוזאב הילט לצלצ ישישו ישימחב תוגוז יפוליח לש הביסמל רנטרפב
    
(21:59 16/11/07) be zugot ZUG הבהא ןומהו םישדח םישוגיר,ההובג המרב םייתוכיא תוגוזל תוביסמ
    
(06:49 09/11/07) םר 0546847569יריש 05א"תב יליל0504721411 ןולקשאמ רומילו 0546847569 דודשאב הנירק
    
(10:30 26/07/07) ריבד ירבג   םיזאסמב שפנהו ףוגה תוחיתפ תועדומ,תישיא החימצ
    
(12:05 20/05/07) קיראו ןא לש הביסמה ןא לש תוגוז יפוליח 2007-05 ישילש םויב תוגוז יפוליח לש הביסמ ב תועובש גח םיגגוח
    
(14:48 14/02/07) ןורוד הלאריש רנטרפב תנינועמ א"ת זכרממ תיסקסו תישנ 45 תב הינמית
    
(19:34 07/02/07) pops POPS !!SMS לכ לע ףסכ םכל ןתונ POPS
    
(09:49 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז-יפוליח תוביסמ
    
(21:30 16/12/06) תוגוז יפוליח swingers party an arik 0508549434 יסקמ הריוואב תוישילשלו תוינימ-וד םישנל תוגוזל םיפוליח תוביסמ
    
(12:28 28/08/06) ליפנוב יאתבש  תויח תועפוה ,רוביצב הריש ,רמז תוגיגח
    
(13:23 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(02:21 23/05/06) נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח םיה דיל הליוב תוגוז יפוליח ל ישילש םויב תוביסמ
    
(10:03 24/04/06) רבימ ןדוי הרטיגו תיחופמ רוניכ יוילב רוביצב הריש יברע
    
(13:28 22/03/06) הרומה םתוי הנומידמ הנומיס רישה תולימ המ
    
(13:31 22/03/06) תלכסותמ תיטנדוטס הבושת
       
(13:33 22/03/06) וקומ וקוק הנומידמ הנומיס
       
(13:35 22/03/06) ddddd kkkkk qqqqq
       
(13:35 22/03/06) ןרק יתא רישה תולימ
       
(13:36 22/03/06) דיפל ירימ הנומידמ הנומיס
       
(13:42 22/03/06) ןרק יתא 12234
          


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ