תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תנמשב םיינוויה םיבבקה םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:21 02/03/22) והשימ והשימ םרגלטבו פאצווב תומישרמ תויורכה תוצובק
    
(11:36 16/03/16) יזח יזח ןרק  קוניפ הוולש עגור-יעוצקמ יוסיע
    
(08:43 17/10/15) יעוצקמ יוסיע יזח ןרק  הנתמ וא העפה-הוולש עגור
    
(15:14 31/08/15) ינלהק חתפי םייתדל תויורכה
    
(15:12 31/08/15) ינלהק חתפי םייתדל תויורכה
    
(22:15 10/06/15) ס יבא םייתדל הבהא -םייתדל תויורכה
    
(18:34 21/09/14) ללה הוודח םייתדל תויורכה
    
(14:16 07/06/14) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  חמשמ עוריאל הנתמ וא העתפה
    
(00:52 26/05/14) םלעומ ינד סנלירפ
    
(13:46 02/03/14) 44 העונ הצור ימ
    
(11:40 03/12/13) rn ןר  1900-57-4444 ןופלטב םגו םניחב תויורכה רתא
    
(20:23 29/10/13) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  תיבה דע יוסיע-פייכ הוולש עגור
    
(12:24 23/10/13) rn ןר  1900-57-4444 ןופלטב םגו םניחב תויורכה רתא
    
(18:09 26/08/13) rn ןר   םניחב תויורכה רתא
    
(18:58 19/07/13) rn ןר םירבגו םישנל םניח תויורכה
    
(12:28 20/05/13) rn ןר םניחב תויורכה רתא
    
(13:46 29/08/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  תחלצומ תורכהל הנתמ וא העתפה
    
(11:06 09/01/13) ידוג ידוג  ידוג
       
(16:22 25/03/12) sirko sirko גנירטייק
    
(16:24 21/02/12) מ ןרילא הרטמ לכל תויורכהל תוילארשיו םילארשי לש דואמ לודג רחבמ
    
(23:10 21/02/10) רר זר ץראב תויורכהה ירתאב ךפהמ
    
(17:44 02/08/10) יול לג ךפהמ שממ
       
(15:27 23/01/11) rcufhi rnh בוט
          
(15:29 23/01/11) rcufhi rnh cxsr
             
(14:39 30/08/10) ןוליא הלייא הלאוו
       
(14:40 30/08/10) ןוליא הלייא ...והשמ יתחכש
          
(15:54 12/01/12) ןוליא הלייא  !! תרגסנ המשרהה
             
(17:29 06/10/10) יול רמות [ת"ל] .בוט רתא הז םג
       
(15:16 12/09/11) יאול ckhe הלחא
          
(15:45 09/10/11) יול יסוי םיליגה לכלו םירזגמה לכל תויורכהו םיכודיש
    
(11:46 15/05/11) יחרז ינאמ ץלמומ ףיכ םוי
    
(21:46 12/03/11) תויטרקסיד תויורכה !םניח המשרה ,הרטמ לכל תויטרקסיד תויורכיה רתא
    
(23:51 02/02/11) ימר sdfasd .
    
(17:35 20/11/10) הרדבס רידא (: םיצלמומ תויורכה ירתא המכ הנה םלוכל םולש
    
(23:49 02/02/11) ימר sdfasd yuc
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ