תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

רלגיר רפס-תיב םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(12:25 12/12/18) .פ רפסמ .פ רפסמ
    
(16:39 08/12/18) תבותכ תבותכ הנומש
    
(14:11 13/09/18) .רדס .ב
    
(10:06 31/10/18) הריפס .ב
       
(09:20 16/11/18) הריפס .ב
          
(10:08 31/10/18) עוו .ב הד
       
(11:15 01/11/18) .מ רג
    
(20:41 22/10/18) קסויק ניא
    
(12:29 28/09/18) .י .נ הרות .ש
    
(19:02 06/08/18) יול רוא םהלש ןופלט רפסמת בייח
    
(19:04 06/08/18) יול רוא םהלש תבותכה וז
       
(12:39 27/06/18) יוצ יפ סוקוק .ק
    
(14:05 24/04/18) 2 HO שוא
    
(00:01 18/02/18) רב לג פסמ
    
(20:57 12/12/17) יזניפס יסוי ןטק תווצל ףיכ םוי
    
(20:49 12/12/17) יזניפס יסוי ןטק תווצל שוביג תוליעפ
    
(13:27 06/07/17) ןבואר ינב ץראב תוצובקל שפונ
    
(13:41 06/07/17) ריאמ ינור תליאב תוצובקל שפונ
       
(13:47 06/07/17) רנכ ימור ל"וחב שפונ תוליבח
       
(10:30 28/09/17) קרב ינור ןולמב ןתח תבש
       
(11:48 28/09/17) םר ידוד חלמה םיב תונולמ
       
(10:27 28/09/17) םור ריאמ תוצובקל שוביג םוי
    
(10:07 28/09/17) ןהכ יקיר חלמה םי תונולמ
    
(16:52 06/07/17) ןנור יבור תוצובקל םידדובל חלמה םיב ףיכ םוי
    
(00:01 06/09/17) ירול ינש דואמ םיחונ םיריחמב חלמה םיב ףיכ םוי
       
(12:53 07/01/14) רנטייה רוד  שוביג םוי
    
(13:39 05/09/17) יול סיריא  תורבחל םידבועל שוביג ימי
       
(12:45 06/07/17) ןהכ סיריא  חלמה םיב ףיכ םוי
    
(12:50 06/07/17) םשל ינש חלמה םיב אפס
       
(13:01 04/06/15) ןמטלא תינור םידבועל ףיכ םוי
    
(09:35 07/12/16) ןב ןורי םידבועל תועסה
       
(02:49 05/06/16) qqqqqqqq qqqqqq חת ענ
    
(13:20 24/02/16) ע יבוק ח"ש 580 מ לחהב ץראה לכב הטכאי לע יטנמור טייש
    
(01:52 21/02/16) בש חמ טרפמ
    
(13:01 01/05/14) 53 הידבוע םירמיצ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ