תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

רלגיר רפס-תיב םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(12:13 18/04/21) .א.ר .ג
    
(00:48 09/05/21) .מ םש ותוא .ע םגו
       
(00:44 09/05/21) .מ םש ותוא .ע .ויט
    
(01:32 08/05/21) .ח ךלמ .א סיח .גנ .א
    
(11:24 14/03/20) .צל רשקב
    
(11:24 14/03/20) .צל רשקב .ש םגו
       
(10:00 20/03/21) .ג ךרד .י . כ.י
       
(00:24 06/03/21) .טפ לש .בח
    
(11:46 07/02/21) הנ יג הטמל
    
(00:49 27/12/20) ןואג ומכ .א .לפנס
    
(02:23 26/12/20) הדמחנ .ב הפי ומכ
    
(23:39 13/11/20) םיגח .א דיל .ב.ב
    
(18:11 11/09/19) .נב תופתתשה א
    
(22:47 24/05/20) .נב תופתתשה ח שדחה
       
(15:56 06/06/20) הלש םורופב tatu לב .ז
       
(13:23 10/10/20) .וחמ .ח .רח
          
(23:42 12/11/20) ףילחמ תופתתשה גיהנמ .מ
       
(23:48 29/10/20) הדש ומכ .נ ויט
    
(01:04 08/08/20) .ח לש .בח .י
    
(01:09 26/04/20) תוקריב ח ח
    
(00:05 23/01/20) שמשב שי ות תפסות וא ד יו
    
(00:04 23/01/20) שמשב שי ות וא ד יו
    
(00:21 03/11/19) .א לש רבח .ד
    
(12:34 03/10/19) רוזא .כ ואד
    
(13:08 06/10/19) .מ .ואד
       
(01:15 28/09/19) .פק .ניס
    
(01:17 19/09/19) תור יחב
    
(23:22 26/06/19) .א.ת סל .תכ
    
(01:12 10/06/19) ץרא לייבומ ימ דר
    
(01:05 10/06/19) ו י תדלוה .י א'ג
    
(01:09 10/06/19) ו י 'דכו ויט יבגל .א
       
(02:45 19/05/19) ב"מר .י וקית יבגל
    
(22:30 24/02/19) רלפורפ דוד העש יפל םירדח
    
(22:32 24/02/19) רלפורפ דוד קנילה הנה
       
(12:25 12/12/18) .פ רפסמ .פ רפסמ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ