שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

תמדקתמ תונמאו תוברת םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(14:51 01/03/12) ןנור ודיע חספה גחל דחוימב תובצועמ תוכרב
    
(16:03 15/04/10) שילק םריבא רוביצב הריש יברע
    
(03:51 27/05/04) ןמלגנא לאינד ביבא לת - ענומת ןורטאתב 34הלואג תקהל לש העפוה
    
(00:41 22/01/10) יתיוור הנד תומיהדמ תועפוה
       
(00:25 24/10/08) ןוילע הלואפ תרייצ - ןוילע הלואפ - שדח רתא
    
(22:10 06/09/08) Dugmaniyot תוינמגוד םוריע תויטסילדומ תושורד
    
(14:33 25/11/07) s vered  דועו םינודעומ ,םינג ,םידלי ירדחב תוריק בוציע
    
(14:55 14/12/06) תונמאל טראלוא לטרופ www.all-art.co.il - תוברתלו תונמאל טראלוא לטרופ
    
(16:39 19/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(18:42 01/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:43 13/02/05) GOOD MONEY ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(01:59 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(19:08 13/06/04) רימש ינור שדח רתא - תורגסמ תוזרכ םיספדה תונומת - ליג לש םירטסופ
    
(08:43 20/09/04) רימש ינור http://www.gilposters.co.il רתאל השדח תבותכ
       
(14:21 05/06/04) רימש ינור םיספדה תוזרכ תורגסוממ תונומת םימוליצ ל שדח רתא GilPoster
    
(21:42 02/06/04) .ל לעי !!!!!!!!ףסכ הברה הברה...ףסכ
    
(21:28 25/03/04) החפשמ ץע ןייל ןוא החפשמ ץע תיינב !םניח
    
(19:35 18/03/04) ימלשורי ןרומ ריינ תסיעב לוסיפ תנדס
    
(22:50 11/01/04) ןייטשניבור הליה 2םירצוי תמב ברע
    
(20:42 24/11/03) 'א בקעי ץלמומ רתא
    
(03:42 18/10/03) הנילובוט הנילובוט יטיט בתכמ ובתכ ,התוא ליצהל ונל ורזע ,הדרוה תנכסב "ימאמ"קורה תרפוא
    
(12:10 24/07/03) הכימת רהס בדנתהל ןמז ךל שיו םישנאמ ךל תפכא םא
    
(21:50 15/07/03) che orit !!!תעדל ןיינעמש והשמ
    
(15:03 05/07/03) ינושאר תירוד  םידליל םימרותו םיגיצמ םינמא
    
(15:05 05/07/03) ינושאר תירוד הכורעתל הנמזהו יליא ינמא רתא
       
(23:50 09/06/03) ןמכוה דעליג ישפוח טרצנוקל הנמזה
    
(09:00 16/12/02) Gallery Hirsh "םימשו םימ" םוליצ תכורעת
    
(01:12 05/12/02) mad sheep םישנ דגנ תומילא אשונב הקיקח ןעמל םימחלנ
    
(02:30 19/11/02) ימלשורי לאומש ןלהל יתעדוהל תפסות
    
(02:29 19/11/02) ימלשורי לאומש תיוואלסה תירבה גיצנ לש ותופתתשהב ,הקיטילופ :תינכות םויה
    
(09:59 19/10/02) וסרק תירוד  הקיטסימ- הכורעת
    
(10:03 19/10/02) וסרק תירוד  תבותכ ןוקית
       
(10:33 26/09/02) ימלשורי לאומש ןקותמ .םירופיכה םויל ,תוחילס תדאלב
    
(17:28 20/09/02) שארה ןב השמ םידק חור פורופ
    

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ