תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תמדקתמ תונמאו תוברת םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:45 10/09/02) שארה ןב השמ 1 ץורעב 8:30 העשב היזיולטב םויה ומח דוד
    
(14:51 05/09/02) ימלשורי לאומש םינענכה לש םתפוקתב דוע קצונ ,ברעו לארשי תויוברתל ,ףתושמה
    
(20:36 08/09/02) רפעיבא ןליא הבוגתב בתכנ רבכ
       
(21:34 08/09/02) ימלשורי לאומש [ת"ל] תעדל ךמצע תא תדביאש ,הארינ
          
(00:39 09/09/02) רפעיבא ןליא [ת"ל] ער אל דקפתמ ינאש ינמוד תמ רותב
             
(00:38 09/09/02) ןייטשיה לאריש ...לבא תאנוש
    
(17:18 06/09/02) רגרב ךלמ רבמבונב 7 ,ליגר יתלב םוי
    
(20:30 08/09/02) רפעיבא ןליא עונצ אל
       
(22:00 08/09/02) ימלשורי לאומש !םזינומוקה תונברוקככ םיחצרנה תא גיצת לא
          
(00:37 09/09/02) רפעיבא ןליא ?םייתימאה םה ימ ןכבו
             
(00:34 09/09/02) ןייטשיה לאריש !םיזיגרמ םירבד
    
(05:15 05/09/02) ןייטשיה לאריש תוכלמ יגורה
    
(05:33 05/09/02) ימלשורי לאומש [ת"ל] ןכות אלל ?רבודמ םימד סובוטוא הזיא לע
       
(00:20 09/09/02) ןייטשיה לאריש ךתלאשל ךשמהב
          
(06:49 06/09/02) שארה ןב השמ ןושארה תיבב םיימעפ העיפומ םייוחד הלימה המל
       
(00:22 09/09/02) ןייטשיה לאריש ךתבוגת לע הדותו (ןקותמה רישה ןלהל) סופד תועט...קדוצ
          
(00:25 09/09/02) ןייטשיה לאריש אכ אצמנ..."תוכלמ יגורה" רישה ,תועטב סנכוה ,םדוקה רישה...ספוא
             
(01:14 07/09/02) ימלשורי לאומש המידק ,ןינל ילגד תובקעב
    
(20:22 08/09/02) רפעיבא ןליא ?תררועתה ינוח
       
(18:07 05/09/02) שארה ןב השמ  (ריש) תונויצה
    
(20:19 08/09/02) רפעיבא ןליא םילגלג אסכמ רתויל קוקזה הכנ ןכא
       
(23:51 05/09/02) .ש ידוד  םיריש ץבוק
    
(00:49 06/09/02) ימלשורי לאומש לייחה לע רישל רשקב
       
(21:47 05/09/02) ימלשורי לאומש !בתכנ ,םולש - תנשל
    
(20:34 05/09/02) tsion dormi תילאמשה הדגה
    
(06:06 05/09/02) ןואג באז תיוולס הריש
    
(20:03 05/09/02) ימלשורי לאומש ?םורופב ילצא םסרפת ילוא
       
(18:09 05/09/02) שארה ןב השמ םניח הדרוהל שארה ןב השמ תאמ ןמור - רי'גנט ירעשב
    
(05:13 05/09/02) ןייטשיה לאריש תדלומ ריש
    
(05:30 05/09/02) ימלשורי לאומש תרחא תויהל ,לוכי היה
       
(22:49 04/09/02) ימלשורי לאומש ךלמ רגרבל רשקב ,הרהבה
    
(22:41 04/09/02) רגרב ךלמ תומחלמה תוצרופשכ
    
(22:36 04/09/02) רגרב ךלמ תודבעמ תררחתשמ ,הוובבמיז
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ