דואר למנהל הקבוצה תקנון הפורום שיחת ועידה חזרה לאתר אינדקס דיבורים משאל שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט הוסף פורום משלך, חינם!

םידק חור םורופ

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(02:53 29/09/02) ימלשורי לאומש !דובכה לכ
    
(17:16 20/09/02) שארה ןב השמ "םידק חור" םורופל םיאבה םיכורב
    

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ