שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

8 הכימ םורופ

       ח"ש 200 םורופה תפוקב תעכ   

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:53 12/12/10) םיובסקוב ןליא 9 הכימ תסריגב יתוהמ יוניש
    
(23:06 05/12/10) ןפפרק ןורוד לגוג גולאיד
    
(09:06 06/12/10) ןפפרק ןורוד לגוג גולאיד
       
(17:03 21/10/10) ןפפרק ןורוד 217 הפועת דוק
    
(06:09 22/10/10) hebware hebware הכימ לש הנשי הטיש הז
       
(11:11 23/10/10) ןפפרק ןורוד 217 הפועת דוק
          
(15:12 23/10/10) ןפפרק ןורוד 217 הפועת דוק
             
(10:20 10/10/10) יעיטק הדוהי ןוכדעב ןוימ
    
(10:41 10/10/10) לגס ריש ןוכדע
       
(11:55 08/09/10) ןפפרק ןורוד הבוט הנש
    
(12:30 08/09/10) לגס ריש הבוט הנש
       
(19:44 28/08/10) ןהכ ןורוד המדגהל 10 תורש תנכות תלבק
    
(20:03 28/08/10) לגס ריש 10 תורש
       
(17:12 27/08/10) יפאר ימאר היקית יוניש
    
(11:46 27/08/10) םיובסקוב ןליא תירבעב הלעפה ץבוק
    
(12:03 27/08/10) לגס ריש ןיקת אל תירבע ץבוק
       
(12:19 27/08/10) םיובסקוב ןליא [ת"ל] שבתשה הז ןוכדעה רחאל ילצא
          
(12:59 27/08/10) לגס ריש הלקת
             
(11:57 23/07/10) יפיזש ןליא העטומ בושיח
    
(14:10 23/07/10) לגס ריש עובשב םוי בושיח
       
(18:31 23/07/10) ןפפרק ןורוד עובשב םויה ץוליח תיצקנופ
          
(18:38 23/07/10) לגס ריש עובשב םוי
             
(17:33 24/07/10) ןפפרק ןורוד עובשב םויה ץוליח תייצקנופ
                
(18:18 24/07/10) לגס ריש בושיחב תועט
                   
(19:27 24/07/10) ןפפרק ןורוד עובשב םוי ץוליח תיצצקנופ
                      
(21:22 24/07/10) לגס ריש עובשב םוי
                         
(08:21 26/07/10) לגס ריש עובשב םוי בושיח
                            
(15:43 26/07/10) ןפפרק ןורוד עובשב םוי ץוליח
                               
(10:14 30/07/10) לגס ריש ןובשחמב םיכיראת בושיח
                                  
(15:17 23/08/10) יפיזש ןליא (רצק) ךיראתמ עובשב םוי ץוליח
                                  
(22:23 22/08/10) םיובסקוב ןליא 9 הכימל ןוכדע תנקתהב לשכ
    
(22:25 22/08/10) לגס ריש הנקתה תיעב
       
(19:39 10/08/10) יפאר ימאר [ת"ל] ?השדח הסריג שי יתמ
    
(19:38 10/08/10) יפאר ימאר הכיב רבטצמ בושיח
    
(12:35 06/08/10) יפאר ימאר הכימב רבטצמ םוכיס
    
(13:55 06/08/10) לגס ריש MLAY תיצקנופ
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ