שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

8 הכימ םורופ

       ח"ש 200 םורופה תפוקב תעכ   

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(16:53 06/05/09) םיובסקוב ןליא תספדמו אלמ ךסמ
    
(15:56 12/05/09) םיובסקוב ןליא יתלאשל הנעמ יתלבק אל
       
(16:21 12/05/09) לגס ריש תוירשפא
       
(23:42 12/05/09) םיובסקוב ןליא רזייל תספדמל רביירד
          
(18:46 18/05/09) םיובסקוב ןליא [ת"ל] ...?הבושת שי
             
(06:18 18/06/09) לגס ריש לדחמה תרירבמ הנוש תספדמ
                
(14:02 10/02/11) יעיטק הדוהי תשרב הספדה
                   
(21:50 23/05/10) יול יבא 9 הכימ
    
(20:42 25/05/10) לגס ריש דרוול אוצי
       
(04:13 26/05/10) יול יבא הלאשו הדות
       
(03:42 26/04/10) סלוי יטומ םיירשפא םיכרע F4 בחורב הטילש
    
(03:33 27/04/10) ןפפרק ןורוד F4 -ב הטילש
       
(15:01 27/04/10) סלוי יטומ םוקימ קר בחור תונשל ןתינ אל
          
(21:12 28/04/10) סלוי יטומ [ת"ל] ??? ןויער ןיא דחא ףאל
             
(10:48 29/04/10) לגס ריש ןולח בחור- םיירשפא םיכרע
       
(23:17 01/04/10) םיובסקוב ןליא םידיינ םירישכמב 9 הכימ
    
(06:11 02/04/10) לגס ריש םידיינ לע הכימ
       
(22:46 06/04/10) םיובסקוב ןליא [ת"ל] ב"ג 7 ולדוגב דבכ 9 הכימ
          
(08:25 07/04/10) לגס ריש םידיינב הכימ
             
(12:57 07/04/10) םיובסקוב ןליא הירפסב םימושיי יל שיש הארנכ .ןוכנ
                
(12:31 08/04/10) םיובסקוב ןליא לבחו חילצה אל - יתיסינ
                   
(16:55 15/04/10) םיובסקוב ןליא [ת"ל] ?-8/4ב יתבתכש המ תוארל לכות ריש
                      
(17:07 15/04/10) לגס ריש םידיינ לע הכימ
                      
(07:16 29/03/10) סלוי יטומ [ת"ל] "הכימ" ישמתשמ לכל רשכו םיעט חספ גח
    
(18:24 18/02/10) יקסניבוק סיריא ?RUNTIME-ה תסריג תללוכ המ
    
(19:50 18/02/10) לגס ריש RUNTIME תסרג הכימ
       
(18:12 12/02/10) יח רהזי +8 הכימ 7 סודניווב היעב
    
(18:47 12/02/10) לגס ריש 7 תונולח
       
(10:02 25/01/10) hebware hebware  הפועתל המרגש תועט
    
(10:10 25/01/10) לגס ריש תונכת תלעפה אלל הסינכ
       
(00:19 26/01/10) hebware hebware הדות
          
(21:40 24/01/10) סלוי יטומ לסקאל םימוכיס אוצי
    
(10:10 25/01/10) לגס ריש לסקאל םימוכיס
       
(12:58 25/01/10) סלוי יטומ [ת"ל] רזוע אל
          
(19:21 21/01/10) ןפפרק ןורוד 1000 תכרעמ
    
(19:42 21/01/10) לגס ריש 1000 תכרעמ
       
(19:52 22/01/10) ןפפרק ןורוד 1000 תכרעמ
          

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ