תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןופצמ ינברס םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:14 22/04/07) ןמכלב ילא ייחב וחיוורתש םתנמאה אלש תומכבו םינמוזמ לבקל הריהמ יכה ךרדה
    
(15:00 18/08/10) ינמ דוד ןימאמ אל ינא
       
(21:37 15/06/13) ילש היונ אלפנ תמאב
          
(20:03 19/06/05) יבאז רורד !!!!!!!!תולק ילקבו ףףףףסכ ההההברה
    
(09:13 29/07/10) ינמ דוד הבר הדות
       
(17:13 18/11/10) םינוכתמ םינוכתמ  םינוכתמ
          
(19:30 13/06/13) שמש ילש קודבל יאדכ
       
(19:31 13/06/13) שמש ילש קודבל םכל העיצמ ינא
       
(21:20 13/06/13) וקלט קיבוד דואמ הפי
          
(21:25 13/06/13) וקלט קיבוד אורקל רשפא היה קר םא
       
(21:18 16/12/06) תוגוז יפוליח swingers party an arik 0508549434 יסקמ הריוואב תוישילשלו תוינימ-וד םישנל תוגוזל םיפוליח תוביסמ
    
(12:37 22/07/10) ינמ דוד ...תישיאה יתעד
       
(17:13 18/11/10) ןוכתמ ןוכתמ  ןוכתמ
          
(17:14 18/11/10) םינוכתמ םינוכתמ   ןוכתמ
          
(19:58 05/08/07) yael yael !ירמגל יתימא הז !רהמו ףסכ אלמ
    
(14:12 26/08/07) ףסוי םיח בבבינגמ
       
(09:23 10/08/10) ינמ דוד ...םוקמ לכב
       
(14:44 04/04/06) תשוב ץרא הובג-ךומנ ינרתח טרבק ;#8211& תשוב ץרא
    
(09:19 29/07/10) ינמ דוד םיאלפנ םירמיצ
       
(02:35 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ ?????? םינתחתמ
    
(09:15 29/07/10) ינמ דוד בגה לע יל בכוש ינא
       
(15:20 07/05/08) רנשריק הרש (: !רהמו ףסכ הברה
    
(09:14 29/07/10) ינמ דוד ? ךממ תחא הקישנ
       
(23:02 17/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(09:10 29/07/10) ינמ דוד ?םיאושינב תויעב
       
(00:10 22/06/05) ןח ןחרוא !!!ףףףסכ הההההברה הברה הברה הזו ןוגהו רשי ,יקוח הז
    
(09:09 29/07/10) ינמ דוד ןותנ עגר לכב
       
(13:11 17/06/05) ץכ עשוהי לק ףסכ
    
(09:07 29/07/10) ינמ דוד הבר הדות
       
(19:50 06/08/05) ינטבז השמ ןיינעמו שדח רתא
    
(09:06 29/07/10) ינמ דוד שדחמ רקוב לכ
       
(15:09 21/09/05) ל ל ךרובמ
    
(09:05 29/07/10) ינמ דוד הפי לארשי ץרא
       
(18:48 29/08/05) לארה ןורש ברסל ולכות אל הזל
    
(09:04 29/07/10) ינמ דוד םיכרדה לכב אל
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ