תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תבשקותמ הביבסב הקיטמתמ םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(18:02 15/04/08) זבלא ילא תילגנא ידומילב ןיינעתמ
    
(09:30 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(12:11 06/09/07) ס ןרע [ת"ל] ahh
       
(02:20 21/09/05) סלפ ןור תומולחה לא דחי םכליבשב קר
    
(15:20 13/09/05) ינא ינא וצרת םא םכלש ףסכה תימעפ דח העקשהב
    
(11:24 12/06/05) תלייא תלייא ! אורקל יאדכ - הרידנ תונמדזה
    
(14:51 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(02:16 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(23:04 04/10/04) תובוטהו תופיה !!! קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- ? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ
    
(02:46 16/09/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא הבוט הביסמב הליחתמ הבוט הנש
    
(00:29 27/08/04) Dave David םיימדקא םיתוריש
    
(10:46 05/05/04) Directory 4M www.mmmm.co.il םיסרוקו םיצרמ םירומ רגאn
    
(12:14 15/01/03) זועמ-רב לט ... ונלש ילאוטריוה שגפמה םוקמ
    
(12:15 15/01/03) זועמ-רב לט http://space.ort.org.il/marpad
       
(22:19 09/01/03) פ רימא !תימעפ דח תונמדזה ,וחתיפ אנא
    
(13:07 10/01/03) דרו ןד םורופל תסנכנ ללכב ךיא - ירחסמ אלו יכוניח םורופ הז
       
(22:45 11/01/03) זועמ-רב לט ! ןאכ בוזעל ןמזה קוידב הז
          
(22:18 09/01/03) פ רימא [ת"ל] א
    
(22:03 01/01/03) דרו ןד [ת"ל] םורופה יפתתשמ לכל הבוט הנש
    
(22:34 01/01/03) דרו ןד  [ת"ל] הנומת תיוולב הבוט הנש םעפהו
       
(12:54 20/12/02) זועמ-רב לט 28.12.02 -ל 22.12.02 -ה ןיבש עובשל - םורופב 4 'סמ הלטמ
    
(18:46 20/12/02) ץיבציבסנ הנילג םיאתמ רתא
       
(22:03 22/12/02) זועמ-רב לט 1 הירטמואג
          
(22:28 27/12/02) ץיבציבסנ הנילג םיאתמ לכה
             
(22:06 22/12/02) זועמ-רב לט 2 הירטמואג
          
(16:14 23/12/02) דרו ןד [ת"ל] לצופמ םוחצב היצקנופ אשונב יביטקארטניא רתא
       
(16:21 23/12/02) דרו ןד [ת"ל] רתאה תבותכ לש תועט ןוקית
          
(16:42 23/12/02) דרו ןד [ת"ל] ףסונ יבוטקארטניא רתא
             
(16:47 23/12/02) דרו ןד דחא רתא דועו
                
(18:57 28/12/02) זועמ-רב לט .דאמ תופי תויוליעפ
                   
(12:51 28/12/02) רוכב ריאמ 4 רפסמ הלטמ
       
(19:20 28/12/02) זועמ-רב לט ףסכ תצק הלוע הנכותהש בל םיש
          
(15:01 13/12/02) זועמ-רב לט הקיטמתמה םוחתב םירתאל תוינפה
    
(15:08 13/12/02) זועמ-רב לט הרבגלאב םיאשונ 59 -ל םיכירדמ 59
       
(00:08 15/12/02) זועמ-רב לט [ת"ל] ! דחא דוע - הרבגלאב הרזע
       
(00:12 15/12/02) זועמ-רב לט HOTLIST - המח המישר
       
(00:15 15/12/02) זועמ-רב לט .. יפניא - הזילנא - א"ודח - סולוקלק לע תצק
       
(00:17 15/12/02) זועמ-רב לט ילאוזיו סולוקלק
       
(00:18 15/12/02) זועמ-רב לט ןמדירפ לש התכה
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ