תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

רקילופ הדוהי םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(19:45 17/10/11) ריבס ןרוא הלועפ יפותיש
    
(20:21 14/05/12) ןרה ןורש בינגמ
       
(18:51 24/11/11) ןייטש ןולא גניסיל השע םג רקילופ
    
(22:01 09/11/11) ןייטש ןולא תרדוחש הקיזומה
    
(00:55 02/11/11) ןדע לארה דרוי וא הלוע
    
(02:25 21/10/11) ריבס ןרוא הרטיג דמל הפיא
    
(19:46 18/10/11) ריבס ןרוא ירוקמה םשה המ
    
(21:50 10/10/11) ריבס ןרוא רתוי הובגל יתיפיצ
    
(00:17 21/08/11) ןייטשנייא לואש דחוימ םובלא
    
(23:25 06/02/11) השמ הכימ טלוש רקילופ
    
(23:58 19/01/11) השמ הכימ ןוכתמ הקורי הניחט לש הטאיד
    
(16:47 26/12/10) השמ הכימ םינפ בוציע ידומיל לש ןיינעב רקילופ
    
(23:07 20/12/10) השמ הכימ םידומיל ישיא ןומיא
    
(01:09 16/12/10) השמ הכימ ןויריס וסטהייד
    
(17:21 14/12/10) השמ הכימ סטג יאדנוי רקילופ
    
(15:03 02/03/05) יריאמה תרפא קו ראוד תאירק רובע םלשמה רתא-בשחמה ךרד תיבהמ דובעלו חיוורהל
    
(14:59 05/08/10) ינמ דוד ..ונחנאו התא
       
(03:34 02/11/08) רוא יפד !יתימא הז ,ןומהו לק ףסכ
    
(01:43 08/08/08) ןיד ינד ?רקילופ הפיא
    
(16:15 07/05/08) רנשריק הרש !!!!םלועל ביבסמ לויט
    
(17:32 02/03/05) swing swingers בוט סקס לע הלא לש רופיס
    
(09:55 03/04/08) ריבד ירבג םייגוזו םיישיא םיזאסמ-היוחו םיקוניפ יטרפ,ישיא,ימיטניא
       
(10:22 26/07/07) ריבד ירבג   םיזאסמב ףוגהו שפנה תוחיתפ תועדומ,תישיא החימצ
    
(16:01 20/04/07) ןמכלב ילא וסנכה הנש יצח ךות םירישע תויהל יצור
    
(10:03 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז יפוליח תוביסמ
    
(02:52 23/05/06) נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח םיה דיל הליוב תוגוז יפוליח ל ישילש םויב תוביסמ
    
(23:12 18/04/06) ינולפ יננד "סולפ הציקסה" רתאל רוזעל ואוב
    
(15:22 19/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(08:00 02/12/05) דלפ הנד ש"ב רב הקי'צב ןהכ רואמ ,7.12
    
(18:21 22/09/05) הקימ הקימ !יאדכ 1ץמאמ םומנימב ףסכ הברה חיורהל
    
(15:00 21/09/05) ל ל ולבת םכליבשב בוט ףסכ
    
(15:18 12/09/05) ינא ינא וישכע אב ףסכ ףסכ
    
(16:51 28/07/05) תוקפה דמימ תוקפה דמימ םינשידוא
    
(12:44 05/07/05) byob y ?!? זוזל ילב ףסכ ןומה םיצור !!!תוסנל נווש
    
(12:43 05/07/05) byob y !ןמוזמ!!!םכילא םג העיגמ הלודגה ףסכה תרשרש
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ