תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

האובנה יטוש םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(19:56 17/09/04) וקיל וקילא ןגאלב שי
    
(19:58 17/09/04) וקיל וקילא המ זא
       
(15:08 05/08/10) ינמ דוד .ףףוריט
       
(16:18 07/05/08) רנשריק הרש !!!!!!!!!םלועל ביבסמ לויט
    
(20:27 25/07/07) ריבד ירבג   םיזאסמ ךרד שפנו ףוג תוחיתפ תועדומ,תישיא החימצל
    
(10:04 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז יפוליח תוביסמ
    
(05:58 28/04/07) תוגוז יפוליח ב סקס 0525106792ןרק א תוגוז יפוליח לש תוביסמב קר שי ןוכנ סקס יתימא סקס בוט סקס
       
(16:04 20/04/07) ןמכלב ילא םירוצעמ תרסח תומכב םינמוזמ ךיוורהל רתויב הריהמה ךרדה
    
(02:36 23/05/06) נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח םיה דיל הליוב תוגוז יפוליח ל ישילש םויב תוביסמ
    
(23:14 18/04/06) ינולפ יננד "סולפ הציקסה" רתאל רוזעל ואוב
    
(15:28 19/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(08:02 02/12/05) דלפ הנד ש"ב רב הקי'צב ןהכ רואמ ,7.12
    
(15:22 12/09/05) ינא ינא וישכע אב ףסכ ףסכ
    
(16:54 28/07/05) תוקפה דמימ תוקפה דמימ םינשידוא
    
(12:52 05/07/05) byob y ע הז וסנכ ?תיבמ זוזל ילב ףסכ ןומה לבקל םיצור !וחיוותו וסנכית
    
(12:51 05/07/05) byob y [ת"ל] ???????!!!תיבהמ תאצל ילב ףסכ ןומה לבקל םיצור !!!תוסנל הווש
    
(12:50 05/07/05) byob y !ןמוזמ!!!םכילא םג העיגמ הלודגה ףסכה תרשרש
    
(16:49 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(17:15 01/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(15:07 02/03/05) יריאמה תרפא קו ראוד תאירק רובע םלשמה רתא-בשחמה ךרד תיבהמ דובעלו חיוורהל
    
(01:26 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(13:40 31/10/04) ה יעור האובנה יטוש םע רשק תריצי
    
(22:51 23/10/04) ל'גנא לברקניט העפוהל רשקב הלאש
    
(18:45 03/10/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא קיראו ןא לצא תונרקס ךותמ היווח
    
(08:46 31/08/04) lior liat ב"הראב הלודג הרבחל
    
(22:35 15/06/04) .ל לעי !!!!!!!!ףסכ הברה הברה...ףסכ
    
(21:00 01/06/04) תיפי הבהז ונדי לע וניקדצ חישמ תאיב לע רתא
    
(20:59 01/06/04) תיפי הבהז   דוד ןב חישמ חלש אנא -הרמ הקעזב קועצל םיבייח
    
(10:48 15/07/03) והכ 1תירמש סדרפב הקד
    
(20:52 20/03/04) גטיירפ קילומש !!!!!!!!!שוריפה
       
(21:32 06/03/04) ןמרבוה רחש  !!!!ARALLU לש תפרוטמ העפוה -קיפוט ףוא
    
(04:11 30/07/03) הל הל !וסנכ!החידב אל הז?תולקב ףסכ סחיוורהל םיצור
    
(12:54 27/07/03) זאוק ירוא תובוט תובוגת אלמ ונלביק
    
(12:26 20/07/03) םרמע ינור [ת"ל] O(:?...םהלש תובורק תועפוה לש םינמז השקבב רשפא
    
(12:50 15/07/03) זאוק ירוא סלטיבהמ םילודג רתוי תויהל םיכלוה ונחנא
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ