תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ךוניחב תונעדימו בושקת םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:37 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(15:26 13/09/05) ינא ינא םכלש ףסכה תימעפ דח העקשהב וצרת םא
    
(11:46 12/06/05) תלייא תלייא ! אורקל יאדכ - הרידנ תונמדזה
    
(14:56 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:53 08/02/05) MONEY GOOD ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(02:18 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(15:17 08/06/04) .ל לעי !!!!ךוניחב תובר םורתיש בר ףסכ
    
(10:17 16/08/03) ישרוח ביבא [ת"ל] תייב ירועישו םיעדמב עדימ רגאמ
    
(15:25 05/08/03) ילארשי הטיא תירבע-תילגנא יאקירמא גנלס ןולימ
    
(15:46 22/01/03) ממ הנינ ***
    
(10:09 27/11/02) ירסל ילא רועיש לוטיב
    
(18:51 20/11/02) וס רומיל תומלתשהל בושמ
    
(18:55 20/11/02) םהרבא תינליא בושקתו תונעדימ
       
(18:57 20/11/02) וס רומיל תוגועו תוינגפוס
          
(19:00 20/11/02) היבלח לחר תינליאל הבוגת
          
(18:57 20/11/02) יקסנב ילינ תבשקותמ תונעדימ
       
(19:04 20/11/02) םהרבא תינליא תינלוחה ילינ
          
(19:07 20/11/02) היבלח לחר הדות
          
(18:58 20/11/02) היבלח לחר
       
(19:01 20/11/02) םהרבא תינליא
          
(18:59 20/11/02) ןושש תירוד בושמ
       
(19:01 20/11/02) וס רומיל הדות
          
(19:00 20/11/02) כ לזמ תומלתשהב ףיכה
       
(19:05 20/11/02) וס רומיל החמש ינא
          
(19:05 20/11/02) טדימשדלוג תינד לזמל
          
(19:08 20/11/02) טדימשדלוג תינד רומילל
          
(19:00 20/11/02) טדימשדלוג תינד םויה רועישה
       
(19:04 20/11/02) וס רומיל הכונח יריש
          
(19:09 20/11/02) ג הנח הבוגת
       
(22:03 09/10/02) ירסל ילא תומלתשהה יפתתשמל בר םולש
    
(10:04 23/10/02) ןיסרק יפוצ תבשקותמ תונעדימב תויומלתשה
       
(17:07 20/11/02) רדיק הלא סרוקל הבוגת
       
(17:14 20/11/02) ןבס הנליא ףיכב תויחל
          
(17:10 20/11/02) ןתיב הלא ירסל ילא לש תונעדימה סרוק
       
(17:10 20/11/02) ןבס הנליא
       
(17:10 20/11/02) גרבמופ-ץרפ הפי-יגיס ילא
       
(17:11 20/11/02) ונא'זודרוב יבא ילאל הבוגת
       
(17:11 20/11/02) יול ליגיבא הבוגת
       
(17:13 20/11/02) יקזדורב תעפי ילאל הבוגת
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ