תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןולא לאגי ירומ םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(21:08 27/07/09) ס'צמ הבהז םירביא תמורת
    
(09:36 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(17:38 24/11/05) Kingdom Brain תיב ירועשב הרזעל רתא :הצלמה
    
(15:25 13/09/05) ינא ינא םכלש ףסכה תימעפ דח העקשהב וצרת םא
    
(11:45 12/06/05) תלייא תלייא ! אורקל יאדכ - הרידנ תונמדזה
    
(14:56 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:45 13/02/05) GOOD MONEY ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(02:18 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(09:11 27/12/04) im im העדוהל הבוגת
       
(14:41 08/06/04) .ל לעי !!!!!!ףסכ הברה הברה...ףסכ
    
(01:49 16/05/04) זועמ . םלשומ עוריאל זכרמה םיעוריא א.א םיעצבמ תולעפהו ןוזמ תונוכמ
    
(20:02 12/10/02) גרבנשלפ לכימ ....בשחמ תדעו . בשחמ ינמאנ
    
(12:46 21/10/02) יצרא לט בשחמ ינמאנ
       
(22:07 23/10/02) רדלא הרואיל תוריחבו תויוכז
          
(22:37 23/10/02) יצרא לט הבוגת
             
(22:40 23/10/02) יצרא לט [ת"ל] ףסונ רתא
                
(22:55 03/11/02) תינולפ תינומלא בשחמ ינמאנ
                   
(19:52 12/10/02) גרבנשלפ לכימ ....החיטבמ השדח הלחתה
    
(22:24 19/10/02) רדלא הרואיל הבוגת
       
(22:43 19/10/02) רימא הילמע השדח הלחתה
          
(18:29 29/10/02) לזג הרש הבוגת
          


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ