תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןובקיר יגיגה םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:03 06/04/14) 18 הגונ הדיח
    
(10:30 11/04/13) והילא ןירי פא דנטס לע תמ
    
(15:38 29/10/12) בוקרמ קחצי הריהמ הטאיד
    
(23:17 22/03/08) דדח השמ םיבינגמ םינוטריס ולבק
    
(17:30 23/11/08) alfasi rinat ןוטרסה תא יתבהא ..לודג
       
(13:14 24/12/08) הדש ןירוד יתבהא..קיחצמ
       
(09:39 10/08/10) ינמ דוד יבויח בושחל
          
(16:07 06/01/09) שובד רומיל םיבינגמ שממ
       
(09:49 29/07/10) ינמ דוד קותמ והשמ ולבק
       
(16:36 29/12/11) רב חרפ ינא םג
          
(19:38 22/01/11) ןייטשנייא לואש הז ןבצעמ הזיא ףוא
    
(11:58 16/12/11) יול רואיל ריכמ
       
(01:27 01/02/10) רומ ןדיע קחשמ תונחלוש
    
(09:45 29/07/10) ינמ דוד ...קחשל המ
       
(15:04 18/08/10) ינמ דוד תמוסרפ
       
(11:27 02/02/11) 1200 talia1200 הבוגת
       
(13:36 02/09/08) ןבס ןורי ןונחהו הפיה - קוחצל תמאב םיצור
    
(09:46 29/07/10) ינמ דוד הנממ רהזת
       
(09:53 29/07/10) ינמ דוד ? הבר הדות
       
(14:05 13/07/07) יכורב בידא םכלוכ םתקפדנ
    
(10:32 20/12/09) בייבל רימא ישפוח
       
(09:44 29/07/10) ינמ דוד לללודגה שפוחה
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ