שיחת ועידה תקנון למנהל הקבוצה לעמוד קודם אינדקס קבוצות הדיון לאינדקס המישאלים הוסף קבוצה חינם

םיירבע םירישל םילימ םורופ

םורופה להנמ תעדוהל
תועדוהתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(16:58 10/05/12) ריחוב ידוד יתוכיא םינמרב סרוק
    
(14:48 10/11/11) זפרה העונ תונמוא
    
(14:48 21/11/11) ןהכ לג הפי
       
(17:05 17/01/10) סלימ הכרב תובא תיב ב רוגל םכלש םירוה תא םיסינכמ םתייה
    
(17:07 17/01/10) ןורהא לחר ... ןגומ רויד ילוא םולשו סח
       
(17:08 17/01/10) ןורהא לחר ?והשמ וא הכימת הכירצ התייה איה המל
          
(17:10 17/01/10) ןורהא לחר המלחה ךילהתב עויס רובע רושיק הנה
             
(11:26 26/01/10) םענ ףסוי יתייה אל ינא
          
(11:26 26/01/10) םענ ףסוי תוטבלתההמ םלהב ינא
       
(15:40 24/05/10) דירפ avi םיחרפ
          
(11:30 26/01/10) םייח סירוב םיטקרפ התשע ילש אתבס
       
(15:46 26/01/10) ובאצמ הנוי םומיח
       
(15:38 24/05/10) dolci tiki םיחרפ
       
(10:36 28/06/10) ןיול הלרפ םיחרפ יחולשמ
       
(13:41 04/05/10) לינ זרא ידוס עדימ ןוהה קוש
    
(13:37 02/05/10) ילול ןגנ תורטיג
    
(14:50 15/04/10) יגוב יגוג ןאכ השענה לכ םע םיכסמ אל ינא
    
(14:51 15/04/10) יגוב יגוג ןכ ילוא
       
(14:52 15/04/10) יגוב יגוג מממאא
          
(14:52 15/04/10) םוחנ ילול םיכסמ ןכ ינא
             
(14:54 15/04/10) םוחנ ילול [ת"ל] ביבא לתב טפול
             
(14:55 15/04/10) םוחנ ילול [ת"ל] הפק תונוכמ
             
(14:53 15/04/10) םוחנ ילול ..םצעב
       
(14:54 15/04/10) םוחנ ילול [ת"ל] ? ברע תלמש םירחוב ךיא
       
(14:55 15/04/10) םוחנ ילול [ת"ל] תימדת יטרס
       
(12:19 06/04/10) יכג ירנ ןיינעמ םורופ
    
(12:20 06/04/10) יכג ירנ הצור ינא
       
(12:21 06/04/10) וקרג יול םיכסמ ינא םג
          
(12:22 06/04/10) ימדק קרב [ת"ל] ...הפ םיאשונ הרה ךכ לכ שי
       
(12:24 06/04/10) יבערש הנל [ת"ל] !!םכלוכ תא בהוא ינא ןכ
       
(12:24 06/04/10) יבערש הנל הפ םיצורמ םישנא הברה
       
(12:25 06/04/10) הטבס לאיחי [ת"ל] ?הפ הז ימ
       
(12:26 06/04/10) הטבס לאיחי [ת"ל] !!םורופה דעב ינא
       
(12:27 06/04/10) דועסמ שו'ג [ת"ל] הפ ךוהש המ דגמ ינא
       
(12:28 06/04/10) דועסמ שו'ג [ת"ל] הככ םירמוא םתא המל
       
(12:30 06/04/10) ןויצ שדד [ת"ל] השענל בויחב דואמ ביגמ ינא
       
(12:31 06/04/10) ןויצ שדד [ת"ל] בשוח ינא םג
       
(12:33 06/04/10) רליירט ימס [ת"ל] ךכ בשוח ינא
       
(12:34 06/04/10) רליירט ימס [ת"ל] םג ינא
       
(12:35 06/04/10) רליירט ימס [ת"ל] תובוגתה לכ םע היעב שי
       
(12:35 06/04/10) רליירט ימס [ת"ל] תוארתהל םכלוכ תא בהוא ינא
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ