תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תבשקותמ הארוה םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(12:55 29/01/13) ןהכ ידע ךרה ליגל קורי ךוניח
    
(20:04 16/10/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  ףייכ הוולש עגור
    
(09:31 09/10/12) ירדא רימא תיטגנא תולעייתה אשונב םידומיל
    
(09:14 16/09/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח   ףייכ הוולש עגו
    
(16:04 02/10/06) ןזגלמ ומיס [ת"ל] ?םיגחל םישדח םיריש ןיא המל
    
(17:22 11/07/10) dfg fcgb םיחבטמ שי
       
(13:21 30/12/05) םינגוט ה'לזמרח שדחה ףיחשה דובכל ריש
    
(18:32 05/01/06) לעושה אליקע !שדחה 'בדה דובכל ריש
       
(22:20 05/01/06) ןאירטחמ לבמט [ת"ל] .!לודג
       
(17:21 11/07/10) dfg fcgb םיחבטמ
       
(23:25 25/01/06) הקק הל הד רייבאח בהוא ינאש םירבד
    
(11:57 26/01/06) לעושה אליקע לבק - הבוגת תשקיב
       
(17:20 11/07/10) dfg fcgb תובוט הבוגת
          
(17:44 13/02/06) לעושה אליקע חמש תדלוה םוי
    
(16:10 14/02/06) הקק הל הד רייבאח [ת"ל] !דחא רפסמ התא לעוש אי הדות
       
(17:16 11/07/10) dfg fcgb םיחבטמ
       
(05:41 01/01/06) (רניוו לש דוד ןב ימלוע וטוט לש חא) זומת וטוט םיטרס יל ויה םעפ
    
(18:27 05/01/06) לעושה אליקע !"םעפ" הלימה םע שגד םע
       
(17:15 11/07/10) dfg fcgb טייר
          
(00:05 30/04/06) ץרקניו יבוד (ץרקניו יבוד לש ובוש/) ילארשי ץרא לקיימ
    
(07:01 30/04/06) (ןיינעה ךרוצל לקיימ) ןקריה דוד [ת"ל] !!!ףוסב םישוע תונובשח ,הדובעל ץורל בייח ינא
       
(11:13 30/04/06) ישונמ ידיד םינטק םידלי לש םינותחתב אצמנו םוח הז המ - בוש לאשא ןכלו
          
(18:13 01/05/06) (ןיינעה ךרוצל לקיימ) ןקריה דוד יתרושקת םוהלע הפ שי
             
(17:09 11/07/10) dfg fcgb ?קוידב הפיא
       
(10:38 19/06/09) ריבד בצמ לכל זאסמ%100 הנתמכ ןייוצמ ישעמ זאסמב תויגוז תויטרפ תואנדסו םיזאסמ
    
(16:46 01/12/08) יול יפר  םלוכל ןלהא
    
(14:22 25/02/08) ילגוטרופ הכימ הדרול ריש
    
(23:40 24/05/08) רפורג ירפ [ת"ל] !חתות אי הכימ
       
(20:53 14/02/08) סאימחנ ודננרפ [ת"ל] ?ונל רש אל רבכ רוניצ יפא המל
    
(23:20 29/09/07) יבקרוע ירטימיד [ת"ל] ?ה'רבח עמשנ המ
    
(21:06 21/02/07) הדבד לאיחי ןועגיש תוקיצי יל שי הנורחאל
    
(12:05 20/01/07) ץרקניוו יבוד רקובב תבשל ריש
    
(15:09 27/04/06) הטעאלש יקוש ןוטב לברע(א)מל רשייה
    
(19:54 27/04/06) יולטאז םייח [ת"ל] .ריש לש ןועגיש
       
(20:37 27/04/06) (ילש ןיזה לש םידהואה גוח ר"וי)ןקריה דוד [ת"ל] ךיילע ןייתחס
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ