תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

בשקותמ םלועב םירומ םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:05 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(09:32 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(17:38 24/11/05) Kingdom Brain תיב ירועשב הרזעל רתא :הצלמה
    
(15:24 13/09/05) ינא ינא םכלש ףסכה תימעפ דח העקשהב וצרת םא
    
(15:41 20/06/04) רשא היווליס היצמינא רתא לש תבותכ
    
(11:27 21/06/04) ימותחנ יקיר היצמינא
       
(11:36 21/06/04) ימותחנ יקיר [ת"ל] ?הנוכנ תבותכה םאה.הז ףד אורקל ןתינ אל.יתיסינ
       
(19:31 04/06/04) eshel ונמ בושחימ זכר תויהל
    
(00:47 13/06/04) רשא היווליס "בושקת זכר תויהל" סרוקה יפתתשמל םורופה
       
(00:55 20/06/04) רשא היווליס םורופה תועצמאב תיפותיש הדימל
          
(18:32 20/06/04) רשא היווליס םידלי תודבע לש אשונב תוידומיל תויוליעפ
             
(01:16 20/06/04) רשא היווליס ןווקמ רועיש ךרעמ
          
(12:29 20/06/04) הירא תירוא םולש ונמ
          
(11:31 21/06/04) ימותחנ יקיר [ת"ל] .דעב ינא .ןייוצמ
          
(14:43 20/06/04) ןח תאיל "ןשי בוח"
       
(08:51 17/06/04) רשא היווליס ןורחאה רועישל השקב
    
(16:47 16/02/04) םלועה תא הנשנ התאו ינא ...לואשל יתיצר
    
(10:16 16/08/03) ישרוח ביבא  [ת"ל] תייב ירועישו םיעדמב עדימ רגאמ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ