תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ירחסמ טפשמ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(15:40 27/06/05) לט יל  לעופל האצוהל תודגנתה
    
(17:32 29/12/08) ןלוג תינרוא תודגנתה
       
(11:34 29/07/10) ינמ דוד ךלת אלש ןאל
       
(02:38 25/09/17) gad tal ץלמומ ןיד ךרוע
       
(18:39 21/09/14) הדרב לואש יטרפ רקוח
    
(14:46 22/05/14) ונינד ןירוד ירחסמ ן"לדנ
    
(11:39 16/04/14) ןמטור בדנ ןיעקרקמ ןיד ךרוע
    
(18:57 19/02/08) רושע לאכימ התומעל הריד תרכשה
    
(11:35 29/07/10) ינמ דוד ולכאת ולכאת
       
(13:08 30/05/13) ינג הניד הריד תרכשה
       
(19:28 13/06/13) עש ילש קודבל יאדכ
       
(19:44 13/06/13) שמש ילש יאדכ הז םאה
       
(15:07 01/08/13) ידוג ידוג ןיינעמ
       
(21:33 25/09/06) ביבט יקימ טנרטניאה ךרד השיכר
    
(09:06 01/11/12) ןלוג היבצ הפוריאל סוטל תרחב אלש לבח
       
(21:20 30/10/06) ןהכ הרש קנב אשונב-ד"ועל הלאש
    
(11:32 29/07/10) ינמ דוד םיטרפ דוע לבקל
       
(20:05 06/03/08) הלמש לאינד םילטובמ םיקיש
    
(11:31 29/07/10) ינמ דוד ונתוא םיבהוא דימת
       
(17:04 09/03/06) יבג יבג .ףוחד הרזע שקבמ
    
(11:29 29/07/10) ינמ דוד וסנכ וסנכ
       
(22:19 15/08/07) farber avner תולילג יפב עקפוהש שרגמ
    
(11:27 29/07/10) ינמ דוד טקשב ןושיל ולכות
       
(19:27 13/07/06) קינלוקש ירוי תיב קשמב דבועל השפוח ימדו הארבה ימד
    
(11:26 29/07/10) ינמ דוד קותמ לכה ףוסב
       
(10:42 11/06/06) כ ינש רחסמ ינמיס אשונב הלאש
    
(11:25 29/07/10) ינמ דוד עידומ ינאש הפוקת רבכ
       
(15:48 28/09/07) םוחנ ילש ד"וע םהניבש המו טנרטניא ,ערה ןושל
    
(11:24 29/07/10) ינמ דוד יתיצר כ''הסב המ
       
(22:19 28/11/06) הנחוא רואיל םיישדוח ךותב םיינש םירוטיפ
    
(20:43 29/11/06) םירוביד םירוביד אבה רושיקב ילאשת אנא
       
(11:18 29/07/10) ינמ דוד בטיה ובשחת
       
(13:24 23/07/05) ימע ןב ישוש לעופל האצוה
    
(23:28 25/07/05) ןרוא רינש רוביצה תורישל ץלמומ יטפשמ רתא
       
(17:32 29/12/08) ןלוג תינרוא םילג
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ