תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

סריפס ינטירב םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:23 25/01/11) השמ הכימ הרמא ינטירב וליפא
    
(02:12 05/01/11) השמ הכימ הילע זטנפל קיספהל לוכי אל
    
(01:08 31/12/10) ןייטשנייא לואש סוקופ דרופ לש בהלנ ץירעמ
    
(00:54 24/12/10) ץכ הקימ טבשב וטל תונתמ תקלחמ ינטירב
    
(21:45 14/07/05) הצילממ ינא ללכ םולשת אלל השילג רובע ףסכ םלשמה שדח ילארשי רתא םירבח
    
(15:45 05/08/10) ינמ דוד הקיזומ הזיא
       
(02:45 02/11/08) רוא יפד !יתימא הז !!!!ןומהו לק ףסכ
    
(16:08 07/05/08) רנשריק הרש !!!םכמצעל הז תא םיבייח םתא
    
(10:25 06/06/07) עעמאמה עערמת  יליליליליל
    
(13:52 13/03/08) ןחרפ יקימ ינטירב לש די ןועש
       
(15:53 20/04/07) ןמכלב ילא ץמעמ םומינימב ףסכ ןומה תושעל ליא
    
(09:52 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז-יפוליח תוביסמ
    
(22:11 13/11/06) yoyo goopy money,money
    
(13:37 09/10/06) ןהכ הריש !הל ברסל ןתינ אלש העצה יל שי
    
(01:41 16/04/06) hhh -פיפ- ...הבוט ושעת ההההללאי
    
(16:31 19/09/06) לאינד ירימ !!הריכמל ינטירב לע רמוח
       
(08:13 10/03/06) בוט םש ינור !ףסכ ונממ תושעל אוב ?ירלולס ךל שי
    
(14:41 23/01/06) חחש םולש ינטירב לש רישל תועבצה (=וסנכ םלוכ
    
(15:34 19/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(17:57 24/11/05) Kingdom Brain תיב ירועשב הרזעל רתא :הצלמה
    
(15:55 12/09/05) ינא ינא [ת"ל] אב ףסכ ףסכ
    
(16:34 09/11/05) spears Jamie Lynn וארת
       
(16:18 13/10/05) הקימ הקימ !!דבוע הזו יתיסינ ץמאמ אלל חיורהל
    
(18:18 02/10/05) ששש יוסח !!..המיהדמ ךרד יתיליג ייה
    
(15:55 12/09/05) ינא ינא וישכע אב ףסכ
    
(15:17 20/08/05) הצילממ ינא כ םישוע ךיא דומלל הצור / תונקל וא ןשי וא שדח והשמ רוכמל הצור
    
(18:09 06/07/05) ו הבוטה הביסמה WWW.LOVE10.CO.IL קיראו ןא לש םוקמה ו הבוטה הביסמה WWW.LOVE10.CO.IL קיראו ןא לש םוקמה Class Parties Elegant An&Arik 0508549434 swingrs Di
    
(13:18 05/07/05) byob y [ת"ל] !ןמוזמ !!!!לודגב וחיוורתו האירקל תוקד 5 קר ושידקת
    
(13:17 05/07/05) byob y !ןמוזמ!!!םכילא םג העיגמ הלודגה ףסכה תרשרש
    
(18:41 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(10:44 12/06/05) ןתנ תלייא ! אורקל יאדכ- הרידנ תונמדזה
    
(02:52 10/06/05) םדא ימס ?העפוהב הכלמה תא תוארל םיצור
    
(09:56 10/05/05) םיקסע שיא !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(23:41 19/03/05) דנז הירומ ....םכל תורקל דמוע בוט והשמ
    
(15:21 02/03/05) יריאמה תרפא קו ראוד תאירק רובע םלשמה רתא-בשחמה ךרד תיבהמ דובעלו חיוורהל
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ