שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

הלפווב תרצוע אל םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(19:13 06/01/17) טרוקסא טנדיזרפ יוול דרשמ
    
(16:26 06/01/17) תינבבוח תמלצ  תויתימא תונומת
    
(01:18 24/01/14) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  פייכ הוולש עגור
    
(09:09 09/03/16) ידוג ידוג תוכרעה
       
(11:38 24/03/08) רואמ הנוי ףרצלו העד תווחל תוסנל תונמזומ םתא תיבורכ תדיטשפל םיעט ןוכתמ
    
(22:13 08/04/08) תינלכאה תינלכ תיבורכ לש תוישוק
       
(10:57 11/04/08) רואמ הנוי הדיטשפה לע תולאשל הבושת
          
(11:36 16/11/08) רוד הנור םינכותמ
             
(10:04 04/12/08) רואמ הנוי [ת"ל] הנוי החמשב יחלש
                
(11:04 10/08/13) נ הנינ תיבורכ תדיטשפ
       
(09:40 29/05/08) רואמ הנוי ?תועובשל תננוכתמ ןתא ךיא
    
(10:05 30/04/12) ןומימ ילחר תועובשל יטטאיד ןוכתמ
       
(12:17 03/07/13) קליב הירא דואמ הבושח הקעזא תכרעמ
       
(12:46 30/01/11) רהוז ימע ןושיע תקספה
    
(21:59 10/07/09) ץיברוה יזוס ןוירהו הטאיד
    
(13:39 19/10/10) םיכח תירוד ןוירהב הטאיד
       
(12:48 07/04/10) םיענ תאי ינורטקלא קנרא רמוש
    
(16:27 04/03/10) ש תירמיש בכר יחוטיב
    
(10:43 13/12/09) הוור תליג םיטמק יולימ
    
(09:05 08/09/09) ינלוצ יפא שפחמ
    
(16:49 17/01/09) .כ הבוהא סיזורופואיטסוא
    
(02:20 14/06/09) שולא זיאומ סיזורופואטסוא
       
(09:13 06/06/09) גנבלג תינור שדח רתא
    
(11:58 22/12/08) רואמ הנוי ? סנ הז תוזרלו הטאיד תושעל םאה
    
(16:57 13/12/08) ןרוגביל היא  םיסינב סרוק
    
(10:58 18/03/08) ירהנ תניע תישיא המצעה
    
(09:49 20/03/08) תינלכאה תינלכ [ת"ל] ?תויתייפכ תוינלכאב רבודמ םאה
       
(11:20 20/03/08) ירהנ תניע תישיא המצעה
          
(10:13 04/12/08) וטומ הרובד םירבד לש הלחא
             
(18:40 09/04/08) יקסול רוא םיטרפ לבקל חמשא
       
(14:58 16/04/08) רואמ הנוי ?הזה חספה הנתשנ המ
    
(12:12 20/04/08) תינלכאה תינלכ ...!ליעומ דאמ הז הדות
       
(10:12 04/12/08) וטומ ונימ הבר הדות
          
(12:23 05/11/08) רואמ הנוי ?לקשמ יפדוע "גישה"ל ילבמ ראות גישהל ךיא-הטיסרבינואו הטאיד
    
(22:00 08/11/08) U תינלכ !!תקדוצ ךכ לכ תא
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ