תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הלפווב תרצוע אל םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(19:13 06/01/17) טרוקסא טנדיזרפ יוול דרשמ
    
(16:26 06/01/17) תינבבוח תמלצ  תויתימא תונומת
    
(01:18 24/01/14) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  פייכ הוולש עגור
    
(09:09 09/03/16) ידוג ידוג תוכרעה
       
(11:38 24/03/08) רואמ הנוי ףרצלו העד תווחל תוסנל תונמזומ םתא תיבורכ תדיטשפל םיעט ןוכתמ
    
(22:13 08/04/08) תינלכאה תינלכ תיבורכ לש תוישוק
       
(10:57 11/04/08) רואמ הנוי הדיטשפה לע תולאשל הבושת
          
(11:36 16/11/08) רוד הנור םינכותמ
             
(10:04 04/12/08) רואמ הנוי [ת"ל] הנוי החמשב יחלש
                
(11:04 10/08/13) נ הנינ תיבורכ תדיטשפ
       
(09:40 29/05/08) רואמ הנוי ?תועובשל תננוכתמ ןתא ךיא
    
(10:05 30/04/12) ןומימ ילחר תועובשל יטטאיד ןוכתמ
       
(12:17 03/07/13) קליב הירא דואמ הבושח הקעזא תכרעמ
       
(12:46 30/01/11) רהוז ימע ןושיע תקספה
    
(21:59 10/07/09) ץיברוה יזוס ןוירהו הטאיד
    
(13:39 19/10/10) םיכח תירוד ןוירהב הטאיד
       
(12:48 07/04/10) םיענ תאי ינורטקלא קנרא רמוש
    
(16:27 04/03/10) ש תירמיש בכר יחוטיב
    
(10:43 13/12/09) הוור תליג םיטמק יולימ
    
(09:05 08/09/09) ינלוצ יפא שפחמ
    
(16:49 17/01/09) .כ הבוהא סיזורופואיטסוא
    
(02:20 14/06/09) שולא זיאומ סיזורופואטסוא
       
(09:13 06/06/09) גנבלג תינור שדח רתא
    
(11:58 22/12/08) רואמ הנוי ? סנ הז תוזרלו הטאיד תושעל םאה
    
(16:57 13/12/08) ןרוגביל היא  םיסינב סרוק
    
(10:58 18/03/08) ירהנ תניע תישיא המצעה
    
(09:49 20/03/08) תינלכאה תינלכ [ת"ל] ?תויתייפכ תוינלכאב רבודמ םאה
       
(11:20 20/03/08) ירהנ תניע תישיא המצעה
          
(10:13 04/12/08) וטומ הרובד םירבד לש הלחא
             
(18:40 09/04/08) יקסול רוא םיטרפ לבקל חמשא
       
(14:58 16/04/08) רואמ הנוי ?הזה חספה הנתשנ המ
    
(12:12 20/04/08) תינלכאה תינלכ ...!ליעומ דאמ הז הדות
       
(10:12 04/12/08) וטומ ונימ הבר הדות
          
(12:23 05/11/08) רואמ הנוי ?לקשמ יפדוע "גישה"ל ילבמ ראות גישהל ךיא-הטיסרבינואו הטאיד
    
(22:00 08/11/08) U תינלכ !!תקדוצ ךכ לכ תא
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ