תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

םיבכורו םיסוס םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(16:04 26/08/10) ןרק יזח  ,תיבה דע יוסיע,הפיחב יעוצקמ יוסיע
    
(20:26 13/12/07) WORK הדובע !!םתוא ףוסאל אוב-ךיילע םילפונ םילקש
    
(00:57 15/10/07) A רימא [ת"ל]
    
(04:24 14/10/07) כ ןורש !!םירקסל םישורד
    
(15:27 17/01/07) דלפ ילא @@@ףסכ הברה
    
(11:36 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(14:57 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(10:22 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:42 04/12/03) הדוהי דוד הביכרל בוט ןמז
    
(21:13 26/06/04) לארב רדה הדוהי דודל הבוגת
       
(12:55 01/06/04) .ל לעי !!!!!!!ףסכ הברה הברה...ףסכ
    
(10:12 03/03/03) בגוי םיסינ הביכר דומילל הווח שפחמ
    
(21:33 09/01/03) ןמדירפ לטומח ...בוט לזמ
    
(11:56 29/01/03) לאקזחי רפונ !לטומח ייה
       
(10:45 16/02/03) הדוהי דוד בוט לזמ
       
(18:04 08/01/03) ילאירא תוער ?בצמה המ ייה
    
(21:34 09/01/03) ןמדירפ לטומח [ת"ל] ...רדסב לקה
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ