שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

ך^נת בבוח רעונ םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(22:52 14/11/07) םולב השמ בושח וסנכ
    
(11:25 13/10/06) עדויש דחא ןופלאפהמ םיחוור
    
(15:45 30/07/02) יקטולס יתסא עדוי אל ןיידעש ימל
    
(15:57 03/06/03) יקטולס יתסא תבותכ ףילחה בוש םורופה - ןוקית
       
(16:23 28/07/02) g g [ת"ל] !!!!!!!!תויעבמ חורבל עטק ןיא
    
(18:33 17/07/02) יקסדורגובונ הדירפ !ם-ל-ו-כל ליעומו לק םוצ
    
(17:06 18/07/02) !%* @*#$% [ת"ל] ?????????
       
(17:27 18/07/02) יקטולס יתסא [ת"ל] .םוצל רושק אל ..םימי המכ ינפלמ והשמ הז
          
(22:24 14/07/02) ץרפ ירוא ...המלו עודמ עדוי ימ
    
(16:52 17/07/02) לאומס באילא [ת"ל] ??????ילוא דוד לע רסא אל אוה יכ
       
(20:58 04/07/02) דדח הירומ .....ך"נת ןודיחל הרזע:WANTED
    
(23:33 04/07/02) יקטולס יתסא ...רתאהמ םיצבקל רשקב
       
(08:29 05/07/02) יקסדורגובונ הדירפ !הירומ
       
(14:22 10/07/02) יקטולס יתסא ...הירומ
       
(19:07 16/07/02) רלק הטיג !הירומ םולש
       
(23:53 14/07/02) הבמש תיפכ
    
(23:49 08/07/02) ץרפ ירוא ת"חנ תבש
    
(02:32 09/07/02) יקטולס יתסא [ת"ל]
       
(23:42 06/07/02) ץרפ ירוא !!!תמדוקה הבושחה העדוההמ הבושח רתוי העדוה !!!בל ומיש
    
(14:10 02/07/02) ןמלוטש הרימ ףושיכ
    
(14:21 02/07/02) נ נ [ת"ל] ?
       
(20:50 02/07/02) הדועמ יעור ןכיהמ
       
(18:07 05/07/02) ןמלוטש הרימ רוקמ
          
(18:13 05/07/02) ןמלוטש הרימ רוקמב תועט
             
(21:43 02/07/02) ל ל ,בואה תלעבל רשקב
       
(23:32 02/07/02) ץרפ ירוא !ורסאנ םילילא םג
       
(00:33 03/07/02) ןמלוטש הרימ רבד ותוא אל הז
          
(00:53 03/07/02) ןמלוטש הרימ רסמ
          
(10:06 03/07/02) ץרפ ירוא !!!אל
             
(10:35 03/07/02) ןמלוטש הרימ !עיגרת ,wow
                
(00:10 05/07/02) ץרפ ירוא ...בוט
                   
(14:19 05/07/02) ל ל םעפ יתעמש
                      
(18:29 05/07/02) ןמלוטש הרימ המיכסמ אל ינא
                      
(23:37 06/07/02) ץרפ ירוא .םגו םג
                         

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ