שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

המוארטו הדרח ,יגולוכיספ ץחל םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:00 02/01/23) הזח הרפוא !םערבג
    
(22:18 27/09/22) ביבא לתב תונמואב לופיט תונמואב תלפטמ תונמואב תלפטמ
    
(22:19 27/09/22) בגש לבוי !תצלמומ תונמואב תלפטמ
       
(11:53 04/08/18) יחרפ הליג דואמ תצלמומ רגרפ יתור תיגולוכיספה
    
(19:16 06/01/17) תיתליא הרוחב  תליאב הנמזהל תורענ
    
(18:28 06/01/17) תנופנפש תמלצ  הנמזהל תויטרפ תונפנפש
    
(16:07 14/04/14) ליג יבצ [ת"ל] יבצ .םלוכל חמש חספ גח לחאמ
    
(20:42 11/12/13) ןורש ימענ ...םכתא בושו
    
(00:12 06/04/14) ליג יבצ לק רוחיאב ,ימענל
       
(12:30 04/09/13) ליג יבצ הבוט הנש
    
(17:12 05/12/11) א טבזילא יטילנאוכיספ תמועל ימניד לופיט
    
(19:35 17/12/11) ליג יבצ יתבושת
       
(00:47 18/12/11) א טבזילא [ת"ל] ךל הדות
          
(11:08 30/08/13) םתור יש הבושח הלאש
       
(15:21 08/03/13) טור יש דבלב תיעוצקימ הרזע
    
(16:21 25/04/13) בוט ןמיס רינ הדות
       
(22:58 29/01/13) ליג יבצ ירוגרגל
    
(20:16 22/09/12) ליג יבצ םלוכל הבוט הנש
    
(01:46 10/07/11) - תללוצ רבע ןמז אלמ
    
(08:06 14/07/11) ליג יבצ תללוצ יה
       
(13:32 02/09/12) ןהכ לעי חמש גח
          
(10:53 06/04/12) ליג יבצ [ת"ל] םורופה יאב לכל חמש חספ גח לחאמ
    
(04:23 29/09/11) ליג יבצ הבוט הנש
    
(18:51 23/04/11) ליג יבצ תויטמוארט תוערפהב לופיטל תושיג
    
(14:10 16/04/11) ליג יבצ [ת"ל] םלוכל חמש חספ גח
    
(19:06 31/12/10) ליג יבצ תמוסרפ תועדוה תקיחמ
    
(11:25 16/10/10) ליג יבצ תויאר תכמתנ היגולוכיספ - ןויע םוי
    
(13:00 10/09/10) ליג יבצ הבוט הנש
    
(11:50 11/09/10) .א טבזילא הבוט הנש
       
(12:37 18/09/10) ליג יבצ הרעהו הבוט הנש
          
(12:34 28/08/10) ליג יבצ הכנל הרזעל ןויסנ
    
(16:06 25/02/10) רימש יליג יתארקש והשמ
    
(16:08 25/02/10) רימש יליג [ת"ל] .ירמגל שבתשה בותכה תרעטצמ
       
(12:08 29/07/10) ןויח ביבא השפוח
          
(13:01 27/02/10) ליג יבצ יליגל
       
(05:15 28/02/10) רימש יליג בוט רקב יבצל
          
(06:54 28/02/10) ליג יבצ [ת"ל] ?םיחילצמ אל רשאכ היגטרטסא תונשל ךירצ
             
(08:11 28/02/10) רימש יליג ,בוט רקב בוש
                
(11:55 01/03/10) ליג יבצ יליגל יתרהבה
                   
(13:37 01/03/10) רימש יליג תומולש יבצל
                      
(04:44 02/03/10) רימש יליג ? לפנ ןומיסאה
                      
(01:04 04/03/10) ליג יבצ חרכהב אל
                         
(05:47 05/03/10) רימש יליג ,בוט רקב יבצל
                            
(05:48 05/03/10) רימש יליג [ת"ל] -1/3המ ילש טסופל הנווכה ,יתלבלבתה
                            
(12:15 26/08/10) ינמ דוד תימדת יטרס לע האצרה
                

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ