שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

המוארטו הדרח ,יגולוכיספ ץחל םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(20:30 29/07/10) .א טבזילא ימניד לופיט
    
(20:35 30/07/10) ליג יבצ ימניד לופיט
       
(07:02 31/07/10) .א טבזילא ימניד לופיט
          
(12:00 31/07/10) ליג יבצ ךשמה
             
(19:11 31/07/10) .א טבזילא הרהבהל השקב
                
(22:59 31/07/10) ליג יבצ הרהבהל השקבל הבושת
                   
(08:50 02/08/10) .א טבזילא בוט רקב
                      
(10:39 02/08/10) ליג יבצ ילופיטה רשקה
                         
(19:45 03/08/10) .א טבזילא ,יבצ בוט ברע
                            
(15:55 04/08/10) .א טבזילא הלאש תאז לכב
                            
(12:25 07/08/10) ליג יבצ יתובושת
                               
(04:17 08/08/10) .א טבזילא ! ךל הדות ,יבצל
                                  
(10:06 17/08/10) .א טבזילא ,יבצ םולש
                                  
(22:05 17/08/10) ליג יבצ טבזילאל הבושת
                                     
(09:05 19/08/10) .א טבזילא ,בוט רקב
                                        
(22:04 17/08/10) ליג יבצ הפיחב האצרה לע העדוה
    
(09:06 10/01/10) רימש יליג 31/12 -המ ךלש טסופל ךשמהב ,יבצל
    
(00:08 13/01/10) ליג יבצ יליגל
       
(06:00 13/01/10) רימש יליג בוט רקב םורופה ירבחו יבצל
          
(22:15 16/01/10) ליג יבצ יה
             
(10:42 17/01/10) רימש יליג הרהבהל השקב - יבצל
                
(10:46 17/01/10) רימש יליג תויאב תועט
                
(12:20 18/01/10) ליג יבצ הרהבה
                   
(04:58 19/01/10) רימש יליג רבסה
                      
(11:48 23/01/10) ליג יבצ תיטסיסיקרנ היצזילאידיא לע ,יליגל
                         
(20:19 26/01/10) רימש יליג רבסהל השקבו הבוגת - יבצל
                            
(13:40 27/01/10) ליג יבצ טסיסיקרנהו טסיאוגאה
                               
(21:31 27/01/10) רימש יליג ! הדות - יבצל
                                  
(12:16 29/07/10) אריצח ובא דיוד תואטירסת ידומיל
       
(05:47 23/03/10) רייפ ןד [ת"ל] ךומנ וא הובג ימצע ןוחטיב
    
(08:35 24/03/10) ליג יבצ [ת"ל] יבצ ?טרפל הצרת !ןד םולש
       
(12:09 22/07/10) ינמ דוד ...ימצעה ןוחטיב םע םידדומתמ ךיא
       
(22:24 24/07/10) ליג יבצ ינמ דודל
          
(12:59 19/04/10) ליג יבצ חמש תואמצע םוי
    
(14:31 22/07/10) ינמ דוד .. תואמצע
       
(22:22 24/07/10) ליג יבצ יתבוגת
          

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ