תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

דיה בתכ חותינ-היגולופרג םורופ

םורופה להנמ תעדוהל



תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(05:02 01/11/09) םתור םתור ףיסוהל שי היגוס התואב
    
(17:30 19/12/12) שמש דוד [ת"ל] הזב ןימאמ אל
       
(20:31 13/06/13) לוד ינוב אל ינא םג
          
(20:35 13/06/13) וקלט קיבוד ?קוידב הז המ
       
(21:43 13/06/13) לבנ יטב רשפא ליג הזיאמ
          
(05:00 01/11/09) םתור םתור היגולופרג
    
(17:30 19/12/12) שמש דוד [ת"ל] ?תמאב
       
(04:38 17/05/12) MOL moli ויבמ אל
    
(20:35 14/11/12) ףשר תילהי םלוכ הפיא
       
(21:22 28/11/12) תימי זעוב תנש תא םינשי
          
(17:30 19/12/12) שמש דוד [ת"ל] קיחצמ חחח
             
(19:52 25/11/08) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה [ת"ל] .םדקהב חותינה ,עיגה ךדי בתכ-הריש
    
(20:38 14/11/12) ףשר תילהי מממ
       
(15:39 27/04/08) ודבע יסוי רפועל
    
(02:52 06/05/08) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה היפרתופרגב תוחמתה
       
(15:19 01/08/08) ןר ןח די התכ תלבק
       
(12:46 02/08/08) ןירוח ןב רפוע גולופרגה עיגה אל ןיידע ךדי בתכ-ןר-ןחל
          
(20:37 14/11/12) ףשר תילהי ףידע המ
       
(11:20 26/08/09) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה [ת"ל] םדקהב חותינה ,עיגה ךדי בתכ-תירש
    
(20:37 14/11/12) ףשר תילהי םיריכמ
       
(18:51 25/11/09) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה ...םישלוגה לכ-שדחה רתאה תחיתפ לגרל
    
(13:45 29/05/12) רעס ינש  םילייחל החנה םע יגולופרג חותינ
       
(20:36 14/11/12) ףשר תילהי דואמ הפי
       
(12:53 26/06/09) ןמלימ ינד הטמ תלגועמו הלודג "ע" תואה
    
(17:48 26/06/09) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה היגולופרגורקימ
       
(11:35 09/09/11) םולש רב הילג  !תויעוצקמ
          
(18:21 24/08/08) ןירוח ןב רפוע גולופרגה [ת"ל] .םדקהב חותינה-ועיגה ךלש דיה יבתכ-האל
    
(13:30 22/07/10) ינמ דוד ...ןיינעמ עמשנ
       
(20:46 16/01/10) ץיבומולש ינש תיעוצקמ הנווכה
    
(02:36 08/05/10) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה www.kivon.co.il -ילש רתאל יסנכ-ינש
       
(19:29 09/11/09) ןמלימ העונ לאיצנטופ לע הדיעמ רשא ותוא
    
(18:49 25/11/09) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה תומיוסמ תויתוא יפל לאיצנטופ תוארל רשפא
       
(05:02 01/11/09) םתור םתור דיה בתכל רשקב
    
(11:19 26/08/09) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה [ת"ל] םדקהב חותינה ,עיגה ךדי בתכ-לכימ
    
(12:58 23/04/09) ןירוח-ןב רפוע גולופרגה דרו לש דיה בתכ חותינ
    
(23:26 23/04/09) יתרות דרו 10!
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ