תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

צרמ רעונ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(15:29 29/10/12) שייע איחי טרופס תוליבח
    
(14:47 19/09/12) ירדא רימא הפיה אמורל יתחפשמ לויט
    
(11:42 18/05/10) ץכ המענ הריד תונקל תמאב הלוע המכ
    
(10:01 27/04/10) םיענ תאיל ....רזוח לודגה חאה
    
(20:49 16/08/07) SDI ןרוא [ת"ל] ןילופ יאצויל שדח םורופ
    
(00:19 24/12/06) תוגוזב גוז תוגוז יפוליח 050קיראו ןא לש תוביסמב קר תוגוז יפוליח לש שגפימב שדחמ בהאתהל
    
(21:48 13/11/06) yoyo goopy money,money
    
(11:22 13/10/06) עדויש דחא ןופלאפהמ םיהובג םיחוור
    
(12:53 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(13:43 21/04/06) בינד זוע !םכתושרבש ירלולסה ןופלטהמ הברהו ףסכ חיוורהל
    
(00:00 01/08/06) םש יהשימ יקוח אל הז
       
(08:10 01/08/06) בינד זוע !ןכש חטב
          
(00:05 01/08/06) הנזצ איג םורופה ירבח לכל םולש
    
(23:58 31/07/06) םש יהשימ תוירחא
    
(23:59 31/07/06) םש יהשימ הבוגת
       
(16:08 15/07/06) misty misty10 הכומנ העקשהב תיביספ הסנכה
    
(12:49 19/12/05) ילילח הילדוא !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(17:47 24/11/05) Kingdom Brain תיב ירועשב הרזעל רתא :הצלמה
    
(15:08 18/11/05) ןועמש לט  טסב הד יכה רתא
    
(15:21 21/09/05) ל ל !םלוכל יחוורו ינואג ןויער
    
(12:13 11/09/05) ינא ינא ןאכ ףסכה
    
(18:53 29/08/05) לארה ןורש םירישע ויהת םתא ,םילוב השיש6ו ח"ש 30
    
(21:38 14/07/05) הצילממ ינא וסנכ השילג רובע ףסכ םלשמה שדח ילארשי רתא חתפנ םירבח ייה
    
(21:10 10/07/05) בואט הנרוא  לודג ףסכ חיוורהל םירתא ינש
    
(17:54 26/06/05) ז יבצ ףסכ ןומה ןומה תושעל ךיא
    
(17:28 19/06/05) ץכ עשוהי לק ףסכ
    
(11:03 01/06/05) בל תלוכמ שיא יבג [ת"ל] !םירורא םיטסינויצ
    
(13:46 31/05/05) ינש ירוא תיברע-תירבע ןורטאית תנדס
    
(18:08 30/05/05) יול ףסילא ףסכ ןומהו ףסכ ףסכ
    
(14:44 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(13:37 05/03/05) םירטסופו תונומת םירטסופו תונומת  [ת"ל] םירטסופו תונומת
    
(00:46 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(17:45 20/10/04) ------ ינשו לט !!!דאמ הבושח העדוה
    
(17:33 03/10/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא קיראו ןא לצא תונרקס ךותמ היווח
    
(08:40 20/09/04) רימש ינור תוזרכו םירטסופל קילדמ רתא
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ