תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןטקה סחנפ - א''ת לעופה םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:38 19/03/14) 18 תימלוש יברדה םוכיס
    
(17:04 16/10/07) K WORK !םירקסל םישורד
    
(15:36 29/08/10) יול רמות םיריעצל הדובע
       
(12:25 21/12/10) רמרז בבוי דיתעל המורת
       
(18:29 27/07/05) ילואש קיציא ייח תבהא ביבא לת לעופה
    
(15:36 29/08/10) יול רמות לעופה דהוא אל ינא
       
(11:04 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(14:43 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ