תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

םדא יחוטיבו סמ ץועי םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(16:46 12/12/10) ר ינד שדח בכר לע סמ ירזחה
    
(09:54 10/12/13) tairi shiri ?הצור אל ימ
       
(14:25 15/12/13) ידוג ידוג הז הככ
       
(10:15 13/06/07) ירוד ירוד יתנש רזחהו סמ םואת
    
(13:08 29/06/07) םורופ להנמ טושפ
       
(13:52 22/07/10) ינמ דוד ..יתעד
       
(14:47 07/06/10) דלפנטרו תירונ תיאמצע וא הריכש
    
(09:37 19/02/09) שרח דעלג תויצפוא שומימ לע סמ רזחה
    
(11:32 16/12/08) טרופפר ברימ ןירוטיפ ייוציפ לע סמ
    
(12:56 25/09/08) סמוסולב ןולובז ?תרכומ האצוהכ חבטמב שיש
    
(18:05 22/09/08) beboo yaron ?הרכשהל גניסיל ןיב לדבה שי - םיבכר תרכשה
    
(17:41 18/09/08) א רומ יחיוורהו ינואגה ךירדמל וסנכ
    
(14:19 13/07/08) תנסא רוטפ קסוע
    
(08:45 21/06/08) יול והילא ?ץיוושמ אוביי וא ץיוושל אוציי סמ תניחבמ רתוי ילכלכ המ
    
(12:03 06/06/08) חנ ריפכ קסע תחיתפ ינפל תואצוה
    
(08:04 21/03/08) תנע רוטפ קסועכ תיגולוכיספ םושיר
    
(14:40 14/03/08) המלש לייא תוניחבל ןכדועמ םידומיל רמוח
    
(19:30 24/11/07) ביני רזעלא הלטבא ימד
    
(15:26 10/06/07) אאא מ השירפ רחאל סמ יוכינ
    
(13:06 29/06/07) םורופ להנמ סמ המכ
       
(09:12 27/04/07) המלש בצוק תלתשה ןיגב סמ רזחה
    
(15:50 28/05/07) - - [ת"ל] יל הארנ אל
       
(09:30 02/05/07) יקיר הרכשה לע הסנכה סמ
    
(15:49 28/05/07) - - עוצקמ ישנא םע ץעייתהל ךיילע היהי
       
(18:07 23/01/07) צ שש הדובעב העיגפ
    
(23:49 24/01/07) ITAY [ת"ל] הז תא םלשת םילוח תפוק
       
(10:46 15/01/07) ריש ריש םתלבקל םיאנת,הדיל ימד
    
(12:55 16/01/07) ashkenasyy@yahoo.com םורופה להנמ ?? םישולת ןיא
       
(12:20 06/10/06) הדובע לולסמל רזחש ימל ,סמ םואית
    
(07:05 16/10/06) ashkenasyy@hotmail.com םורופה להנמ עיגמש הארנ
       
(22:17 19/09/06) israel תוריכש ימד לע סמ שי םוכס הזיאמ
    
(08:19 25/09/06) ashkenasyy@hotmail.com םורופה להנמ   םירוגמל הריד רכש
       
(22:57 26/09/06) israel הריד רכשמ סמ
          
(15:08 27/09/06) ashkenasyy@hotmail.com םורופה להנמ ד"כש רוטפ
             
(12:45 28/08/06) ןבואר הלאינד תוכומנ תוסנכה םע קסע חותפל הווש םאה
    
(08:34 31/08/06) ashkenasyy@hotmail.com םורופה להנמ ?? הווש
       
(08:49 31/08/06) ןבואר הלאינד תויולעהו ךילהתה לע תצק טרפל לכות םאה
          
(06:52 04/09/06) ashkenasyy@hotmail.com םורופה להנמ ךשמה
             


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ