.נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
20:42 24/12/20 :ךיראת
..הבושת :אשונ
:העדוה
יאת :עזג יאת לש תוירקיע תויסולכוא יתש דדובל ןתינ םצעה-חמב
םינשב .םיילמיכנזמ עזג יאתו (םדה ירציימ) םיטייופוטמה עזג
וכפהש הביסה ןהו ,MSC לש תוידווחי תונוכת ולגתה תונורחאה
. ינילקה םושייהו רקחמה דקומל הז עזג יאת גוס

רמולכ) ילמרדוזמ רוקממ םיאתל קר אל ןיימתהל תלוכי םהל שי 1
;יבצע גסמ םיאתל םג אלא (ןמושו תומצע ירציימ יאת
;הלידג ימרוג לש תורכינ תויומכ שירפהל תלוכי םהל שי 2
(חומה ךותב תקלד ללוכ) תקלד אכדל תלוכי םהל שי 3

תויומכ תקפהב תיסחיה תוטשפל רושק MSCה עזגה יאת לש ףסונ ןורתי
עזג יאת לש ינוציח םרותל ךרוצ ןיאש םגו ;הלא םיאת לש תולודג
.םרותה תא הווהמ ומצע הלוחהש רחאמ


שומישל רתוי "םיחונ"ה עזגה יאת תא םיוהמ ולא םיאת הז לכ רואל
.ינילק
3

:תובוגת

(20:48 24/12/20) תובוחר ,ןלפק ח''יב ,תיגולוריונ 'חי תלהנמ-דעלג תינור 'פורפ \ עזג יאת    
(20:41 24/12/20) פ םדא \ [ת"ל] ? MSC םילאמיכנזמה םיאתה-םצע חממ םירגובה עזגה יאת םה המ    
(20:42 24/12/20) .נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ \ ..הבושת       
(20:21 24/12/20) ח רואמ \ םייפתכ יבאכ שחו ליגר ג"כב דיינתמ    
(20:21 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,.:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט