כ ביגש :םש
shagiv@gmail.com :ינורטקלא ראוד
21:24 24/12/20 :ךיראת
ןוסיחל רשקהב הלאש :אשונ
:העדוה
FDA ב תויודעה ךלהמב ונעמש ,ןוסיחל רשקהב הלאש
היהא ןמז המכל ,דבוע ןוסיחה ןמז המכל עודי אל .א
?ןסוחמ
חותיפ דגנ וא תוקבדיה דגנ ןסחמ ןוסיחה םאה עודי אל .ב
?השק הנורוק תלחמ
ףידע םאה "םוריח תעש" תנוכתמב רשוא ןוסיחהש תויה .ג
ילוח ונא ,עדנש ידכ םישדוח 12-15 תוחפל תוכחל
?ןסחתהל יאדכ םאה הצופנה תשרטה

:תובוגת

(21:41 24/12/20) א יש \ ? תשרט ילוחל הבוטש תדחוימ הנוזת שי םאה    
(21:42 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:הבושת       
(21:24 24/12/20) כ ביגש \ ןוסיחל רשקהב הלאש    
(21:25 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       
(21:24 24/12/20) רכב לחר \ הצופנ תשרט    

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט