ש לעי :םש
yael@gmail.com :ינורטקלא ראוד
21:46 24/12/20 :ךיראת
םיכרצמ תמישר ונרובע ףיסוהל השקבב הדוגאב הכימת תצובק ונחנא :אשונ
:העדוה
םיכרצמ תמישר ונרובע ףיסוהל השקבב הדוגאב הכימת תצובק ונחנא
.םינוכתמ רפסמו םיצלמומ

:תובוגת

(22:44 24/12/20) ןסח לא ובא דמחומ \ דמחומ    
(21:46 24/12/20) ש לעי \ םיכרצמ תמישר ונרובע ףיסוהל השקבב הדוגאב הכימת תצובק ונחנא    
(21:46 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:;הבושת       
(21:44 24/12/20) ג לבוש \ ריהב ןפואב תשרט ילוחל הנוזת תוצלמה    
(21:45 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט