(19:58 24/12/20) ןגד ילא \ הדוגאה לש המויק    
(17:59 30/01/21) צ המולש \ [ת"ל] הדוגאה וא בצקתל הבוח       
(20:08 24/12/20) יקצימוזלג יגייפ \ דשב שוג םע התלגתהש ,תשרטל הובג דשחב הריעצ השאל יוויל    
(20:06 24/12/20) ש לניל \ [ת"ל] םינפ תחיתמ חותינ לע תעדל הצור יתייה    
(20:06 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ .::הבושת       
(20:05 24/12/20) ו ןדע \ [ת"ל] תוקלצו םייפעפע חותינ לע תעדל הצור יתייה    
(20:05 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ ,:הבושת       
(19:58 24/12/20) סילא הליש \ סיזורפואטסואל הילורפו דומינופיסב בלושמ לופיט    
(20:05 24/12/20) הפיח , ם''במר ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמו תיגולוריונ 'חמ ,הריכב תיגולוריונ -ןירפיש הלא ר''ד \ סיזורופואטסואב לופיטו דומינופיס       
(20:04 24/12/20) ש לכימ \ רטסובניקסו רטסובורדיה הז המ    
(20:04 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ .:הבושת       
(20:03 24/12/20) כ היאמ \ [ת"ל] ?ןמז המכלו רועה תא רפשמ הז ךיא ? לסקיט ילופיט הז המ    
(20:03 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ :הבושת       
(20:01 24/12/20) מ דקש \ [ת"ל] ?םיטמק תמלעהל דיה בגל םימיאתמ לופיט הזיא    
(20:02 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ .:הבושת       
(20:00 24/12/20) כ יתא \ ,"תוינורולאיה תוצמוח" הז המ    
(20:01 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ :הבושת       
(19:50 24/12/20) ןגד ילא \ הצופנ תשרטל םימרוגה    
(19:56 24/12/20) הפיח , ם''במר ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמו תיגולוריונ 'חמ ,הריכב תיגולוריונ -ןירפיש הלא ר''ד \ הצופנ תשרטל םימרוג       
(19:43 24/12/20) l dan \ עזג יאת יבגל תולאש רפסמ    
(19:44 24/12/20) .נ.טל הדוגאב תצעיימה תיאופרה הצעומה ר''וי.ס ,הסדה ח''יב ,הצופנ תשרטל זכרמה להנמ ,סיסורק .ד 'פורפ \ תובושת       
(19:42 24/12/20) יוסי יסוי \ תשרט    
(19:35 24/12/20) יבא יבא \ תשרטל הדוגא    
(19:22 24/12/20) מ האל \ [ת"ל] קינהל הלוכי ינאש לופיט שי םאה ,קינהל הצורו ןוירה תננכתמ ינא    
(19:35 24/12/20) הפיח , ם''במר ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמו תיגולוריונ 'חמ ,הריכב תיגולוריונ -ןירפיש הלא ר''ד \ תשרטב לופיטו הקנה ,ןוירה       
(19:16 24/12/20) סילא הליש \ הנורוק ןוסיח    
(19:29 24/12/20) הסדה ח''יב ,תיגולוריונה 'חמה הריכב תיגולוריונ -ידע יקסניבמד ןינקו 'פורפ \ הנורוק ןוסיחו תרגוח תקבלש ןוסקפוק       
(19:33 24/12/20) סילא הליש \ יקסניבמד ןינקו ידע ר"ד הבר הדות          
(19:31 24/12/20) הפיח , ם''במר ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמו תיגולוריונ 'חמ ,הריכב תיגולוריונ -ןירפיש הלא ר''ד \ הנורוק ןוסיח       
(19:17 24/12/20) ןוסנילא תינור \ הנורוק ןוסיחו סוברקוא    
(19:32 24/12/20) הסדה ח''יב ,תיגולוריונה 'חמה הריכב תיגולוריונ -ידע יקסניבמד ןינקו 'פורפ \ סוברקואו הנורוק ןוסיח       
(19:20 24/12/20) נ ינור \ [ת"ל] ש יתוא הנכדע האפורה ,לת יל שיו הקירנגל הרדיפקטה תא יל ופילחה    
(19:30 24/12/20) הסדה ח''יב ,תיגולוריונה 'חמה הריכב תיגולוריונ -ידע יקסניבמד ןינקו 'פורפ \ הרדיפקט םע ל"ת       
(18:57 24/12/20) ש גשיבא \ [ת"ל] ?ראווצל סקוטוב קירזהל רשפא םאה    
(19:02 24/12/20) תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל ריכב החמומ - באוי שורא רד \ .:הבושת       

67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט