ךלש שמתשמה יטרפ תא י/סנכה
:שמתשמה םש
:המסיס
.ןאכ ץחל ?אמסיס תחכש

.םורופל הסינכ רושיא תלבקל םורופה להנמל השקב תחילשל ןאכ ץחל