הנשמ הזמ הרואיל :םש
16:33 08/10/05 :ךיראת
!!ףוחד ת/להנמל :אשונ
:העדוה
םא) !הברה יל רזע אוהו םמהמ תמאב רתא ךל שי ןושאר רבד...ייה
(שארמ תרעטצמ ינא זא םילהנמ המכ םתא

:הלאשל וישכעו ייקוא
םיקרפ דירוהל החילצמ אל ינא לבא המל תעדוי אל ינא
דצב שיש ןולח..הזכ ושמ וא תועט לש ןולח יל עיפומ...ללכב
...וכותב X םע םודא לוגיע
הנועה לש)םיקרפה תא דירוהל הלוכי ינא ךיאו...המל לואשל יתיצר
!החילצמ אל ינא ןאכ יכ תרחא ךרדב (תינימשה

שארמ הדות
!הרואיל:תובוגת

(20:50 11/09/05) ןובל למרכ \ הלאש    
(15:45 12/09/05) ירוא \ םיינשה ןיב רשק ןיא       
(09:28 13/09/05) ןובל למרכ \ לבא          
(19:55 13/09/05) ירוא \ ...םירזוחה םירודישה אל הז הנומשל עבר             
(20:29 13/09/05) ןובל למרכ \ ...הדות                
(20:19 16/09/05) charmed p3 \ םירלייופס םורופב רושרשל וסנכית                   
(13:59 19/10/05) דדח ירמוע \ ???המ                
(16:33 08/10/05) הנשמ הזמ הרואיל \ !!ףוחד ת/להנמל    
(18:59 08/10/05) charmed p3 \ ייה       
(22:11 16/10/05) ברואיל הרואיל \ !!הדות          

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא