charmed p3 :םש
18:59 08/10/05 :ךיראת
ייה :אשונ
:העדוה
לבא תינפנח ינאו ,דמחנ אוהו) ירוא ול םיארוקו דחא להנמ שי .א
.(הנשמ אל
ךלש לוימיאב יתסנכית .לוימיאה ךרד םיקרפ דירוהל הלוכי תא .ב
הנועה םע charmed םש יבתכתו search-ל (הווקמ ינא ,ךל שי)
1chrmed 8 -תינימשה הנועה לש ןושארה קרפה לשמל) קרפה רפסמו
.ףידע לוימיא לבא יתעדל הזאקב םג םיקרפ דירוהל רשפא .(
.רוזעל יתחלצהש הווקמ:תובוגת

(20:50 11/09/05) ןובל למרכ \ הלאש    
(15:45 12/09/05) ירוא \ םיינשה ןיב רשק ןיא       
(09:28 13/09/05) ןובל למרכ \ לבא          
(19:55 13/09/05) ירוא \ ...םירזוחה םירודישה אל הז הנומשל עבר             
(20:29 13/09/05) ןובל למרכ \ ...הדות                
(20:19 16/09/05) charmed p3 \ םירלייופס םורופב רושרשל וסנכית                   
(13:59 19/10/05) דדח ירמוע \ ???המ                
(16:33 08/10/05) הנשמ הזמ הרואיל \ !!ףוחד ת/להנמל    
(18:59 08/10/05) charmed p3 \ ייה       
(22:11 16/10/05) ברואיל הרואיל \ !!הדות          

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא