ירוא :םש
12:01 22/12/06 :ךיראת
( יתרזח ףוס לכ ףוס) !תיבב תויהל בוט המכ :אשונ
:העדוה
.היזיוולטל .ילש הטימל .ילש רדחל .התיבה יתעגעגתה המכ ,חא
חאל ,אמיאל ןבומכש ןבומכו .םיילמרונה םייחל .בשחמל .םורופל
!תיבב תויהל בוט המכ .יתחכש תועטבש המ לכו ילש םירבחל ,ילש

,םינורחאה םייעובשב הפ התייהש תולדה לע םכילע סעוכ תצק ינא
.ףייע טושפ ינא .םכילע סעוכ ינאש םכל דיגהל חוכ יל ןיא לבא
[דואמ עיתפמ ןפואב] לומתא רבכ תמאה יתרזח) תיבב תויהל חמשו
יתרבעש המ לכ לע טוריפ הינש דוע .(םולכל חוכ יל היה אל לבא
םש שיו] םיבושחה םירבדה לבא לכה אל ,בוט) םינורחאה םייעובשב
ויה אל ולא - םעפ יא תונוריטב רבוע אל דחא ףאש םירבד
תושדחו תובוט תושדח יל שי תישאר לבא ,([םילק יכה םייעובשה
םויסל יצחו עובש דוע יל ראשנש ןה תובוטה תושדחה .תוער
תושדחהו (!רתאה לש תדלוהה םוי ירחא םוי ,4/1-ה) תונוריטה
תונוריט ,ןכ זא .תונוריטל יצחו עובש דוע יל ראשנ ...ןה תוערה
?רבכ רמגנ אל הז המל לבא הרצק תונוריט איה 02

:םינורחאה םייעובשב יילע רבעש המ ןלהלו

ןבומכ יתייה .םיירהצ היה תונוריטל יתאציש דע - ןושאר םוי
יתיוויקו ילש חופיסהמ םישנא םע יתשגפנ ,ם"וקבב יצחו הנומשב
לש תוינמז תוקלחמל ונתוא וקליח .דחיב ףוסב היהנש םתיא דחיב
היילעה ינפל עגר .ןמזה בור םולכ הרק אל ידו סובוטואל היילעה
ימ לכ םהיניב ,רחא סובוטואל ונלש הקלחמהמ עשת וחקל ,סובוטואל
םתוא .דבל יתראשנ - רוציקב .חופיסב םג היהו הקלחמב יתיא היהש
לכה ךס הנומש ,סובוטואה לע היה רבכש ימ םע דחיב) וחלש
לבא .דבל יתראשנ זא .םינצינל וחקל יתואו 80 הנחמל (חופיסהמ
'סרע' הלימהש םישנאב אלמ היה סובוטואה .דבל-דבל .דבל םתס אל
ךשמהב) ראתל רשפא יאש םישנא לש המר-תת תאזכ .םהילע הנטק
.(ידימ רתוי אל לבא םשו הפ םילמרונ םישנא המכ םג שיש יתדמל
ויהש תודקפמל םינתונ םהש סחיה תא יתיארש עגרב ,הרקמ לכב
ןפואב ריפכמ היה סחיה ,תודקפמ ןהש הזמ םכתוא ובזעש) סובוטואב
יתטלחה ,ער יל היהו תועמד יתרתסה רבכש ירחא הברהו (!ישונא
יילע וקעצ הבוגתב) ןרות ךינח תויהל בדנתהלו דיה תא םירהל
,ןועש חותפל רמוא רקיעב הז ,הרקמ לכב .(ראיירפ ינאש סובוטואב
ל"פוח-ש"ת תמישרו תובצמ ןיכהל ,םיבשקהה תא תתל ,ןמז אירקהל
אל הז ,הז תא השעא אל ינא םא לבא ,דיקפת תרדגה שממ אל הזש)
חרוצ ,ימצעמ ןתונ ,עיקשמ ינאש המכו ,הרקמ לכב .(ללכב השעיי
לבקמ ינאש המ לכ ,שארה תא רבוש ,תומישרה תא השוע ,םינמז
אל ינא יכ .ידמ בוט דלי ינא יכ .תוללקו לוזלז הז הרומתב
.תוחפ םקלחו רתוי םקלח .הלאכ םה יכ .םש םישנאה להקל םיאתמ
םויה רבע רתוי וא תוחפ הככו .ןפוא לכב םבור .הלאכ םה לבא
הז לבא ןושארה םויב ויה אל ל"פוח-ש"ת תומישרו תוב"צמ) ןושארה
.(אצמנ ינא ותיאש 'ישונאה רמוחה' תא שיחמהל ליבשב היה

ןכש המ לבא םישנאה תניחבמ הזה םויב הנתשה הברה אל - ינש םוי
תואירב לע ,טרופסו רשוכ לע .החיתפ תוחיש הז ,הזה םויב היה
איה .הדמחנ דואמ מ"מה .פ"מהו פ"סרה ,מ"מה םע - םישנא םעו
רקובב ישילש לבא ליחתה הז ברעב ינש םוי) ינא ימ קוידב תעדוי
םג איה .רדסבש ימל רדסב תמאב איהו (תואדווב תאז יתעדי רבכ
לכב .רדסב דואמ איה יתיא לבא .רדסב אלש ימ לע חורצל תעדוי
,יוא) תבש םירגוס ונחנאש ונל ועידוה התיא החיתפ תחישב ,הרקמ
תוחישה ,תאז תמועל .(יל באכש המכ .עגר ותואב יל באכש המכ
דואמ םדאכ רייטצה פ"סרה .העווז טושפ ויה תופסונה החיתפה
ילש חא) ןחלס אל דואמ לבא דואמו חושק דואמ ,שוחנ דואמ ,םייאמ
,םניחל גאוד ינאש ,םיטרסל םתס ימצע תא סינכמ ינאש יל רמוא
םולכ יל השעי אל אוהש ,םולכ יל הרקי אלש ,ררחתשהל ךירצ ינאש
ותוא יתעמש עובשה ינשש ירחא םג .יתוא דיחפמ תמאב אוה לבא
ליבשב יל ידגנה ןוויכב ךלה אוהש ןמזב ןופאלפב רבדמ הרקמב
והשמ וא 'ול זיזמ אל הזו לייחל ריעמ ינא' רמוא ותוא יתעמשו
התייה פ"מה םע החיתפ תחישה .יתוא דיחפמ דואמ ןיידע אוה .הזכ
הדמעהל הצלמהש ןושאר למס אוה פ"סרה םא .טעמ אל הדיחפמ ןכ םג
המ םכמצעל וראת זא ,קיפסמ הדיחפמו קיפסמ הרומח איה ולש ןידל
.ולאכ םירבד לע רבדמ ,םילייח טפוש םגש ןגס אוהש ,פ"מהשכ הז
פ"מהו פ"סרה םע החישה) דחופמו להובמ ןושיל יתכלה ,רוציקב
טעמכ .([הניש םורט] ש"ט תעשה ינפל שממ הינש ירחא תחא התייה
םע החיתפ תחיש התייהו 'ב ידמ ונטלק םג הזה םויב ,יתחכשו
לכ) יתוא הריכמ רבכ איה םג .הלחא שממ איה תלמסה וישכע .תלמסה
תועדוי ןה יכ יתוא תובהואו יתוא תוריכמ יתיא תורבדמש תודקפמה
אל ןכלו יתוא םיריכמ אלש םירחאה םיינשל דוגינב .ינא ימ
ןיאו תימעפ-דח דעמי ילואש בוט דליו בוט לייח ינאש םיעדוי
םע החיתפ תחיש התייה ,הרקמ לכב .(...'וכו ותוא 'רשיי'ל ךרוצ
תדקפמה םע החיתפ תחיש םג התייה .הדמחנ דואמ איהש תלמסה
דחוימ ןויצל יוארש והשמ םש היה אל לבא (תי"כמה) ילש הרישיה
םרוג לש גולונומ אלא תחא לע דחא אל ןבומכ ןה החיתפ תוחישה)
.([הגולפ/הקלחמ/התיכ] רחא חוכ דגנכ דחא

- ישילש םוי
ירחאשכ ינש םויב ליחתה הזש תמאה .תיפוס יתרבשנ רבכ ישילש םויב
לש ינשמ קוריפ קרפל תדמולש התיכ יתיאר ,תלמסה םע החיתפה תחיש
דיב ותוא שיגרהל הנהנ אל ינא .קשנ םע היעב שי תישיא יל .קשנה
רבדנשכ .ילש דיב אצמנ ללכב אוהש הבשחמה תא בהוא אל ינא .ילש
ןיינע םג הז .קשנ בהוא אל ינאש המכ וניבת רבכ ,יעיבר םוי לע
רחאמ יתדחפ ינא ,הרקמ לכב .קר אל לבא תויטסיפיצפ לש םיוסמ
ץר דימת ירה ילש שארה .קשנ טולקל םירומא ונייה ישילש םויבו
םג םירקמהמ זוחא 99.9-בש םינוש םיינוימיד םישיחרת דחאו ףלאל
שי יעיבר םויבש הז לע יתבשח ינאו .היעב יל היה לבא .ורקי אל
לע ץוחלל יל ודיגי ,קשנה תא קיזחא ינאש יתדחפו .םיחווטמ םוי
שידא היהא ינאש יתדחפ .תויעב ילב הז תא השעא ינאו קדהה
לע בושחא ינאש הממ יתדחפ .תנכוסמ ךכ-לכו תינלטק ךכ-לכ הייריל
.פ"מהו פ"סרה םע החישהמ םג ןיידע יתדחפ .יתדחפ .ךכ-רחא ימצע
תאצל לוכי אלו יחרוכ לעב הב אצמנ ינאש תאזה תיארונה תרגסמהמ
לכש ןמזב יכ .המכשהל םוקל יתקפסה ישוקב רקובב יכ יתדחפ .הנממ
,(םידמ םע םינשי הככ םג בורה) םישבלתמו םיררועתמ קר םירחאה
ןיכהל םייסל םג ,םינמז קועצל םג ,םידגב ףילחהל םג ךירצ ינא
.תודיעצ םג לגרתל ונלחתה זאו ...'וכו ל"פוח-ש"ת תמישרו ה"בצמ
המ לכ ללגב .התייה אל יתאז לבא .ףיכ הז תודיעצ ,ןורקעב
,הקספהה תא שישכ ,רקוב תחורא ירחא זא .ןמז ותואב יתשגרהש
הביסה) .תוכבל יתלחתהו אמיאל יתרשקתה ,הגולפל הרזח יתצר
רבדל רתומ םהבש םיוסמ תומוקמ x קר שיש םושמ הז הגולפל יתצרש
םהבש תומוקמ אל םלוכ .ם"קשהו להואה ,ןושיעה תוניפ - ןופאלפב
ץורל יתרחב .ינממ ללשנ ןיטולחלש רבד דוע ,תויטרפב רבדל רשפא
תא יתמייסש דע ,הרקמ לכב .(םישנאב ץצופמ היה ם"קשה יכ הגולפל
רועישל םוירוטידואל יתעגהש דעו תועמדה תא יתרצעש דעו החישה
תא רוצעל שממ יתחלצה אל םגו .ךרעב יצחו הקדב יתרחיא ,מ"מה םע
רושק הזש ובשח מ"מהו ןמז ותואב םש התייהש תדקפמה .תועמדה
ךכ ידכ דע ינאש .תוניצרב לכה חקול תמאב ינאש .ילש רוחיאל
שממ ןה .הריבש תדוקנל יתעגהש ללגב הזש ןהל יתרבסה .עמשוממ
.רדסב לכה םא בושו בוש יתוא ולאש .יתארקל ואב דואמ .יל ורזע
היה .האבה םעפ םינמזב רחאל םוקמב ימצעל ןמז שקבל יל ורמא
ובש (ב"ב) תוחיטב ןחוב ונל היה ,רועישל יתסנכנ .בוט דואמ
(המחנ לש גוס םג תאז .האמ יתלביק םיב"ב-ה לכב) האמ יתלביק
אל ינא .קשנ יתלביק אל תישיא ינא .קשנה תא טולקל ונכלה זאו
אלש הז בושחש המ לבא לברוסמו ךורא דואמ הז יכ המל עגרכ ביחרא
הביס דועל .םלוכמ הנוש רתויל יתוא ךפה ןבומכש המ .קשנ יתלביק
ישוקב דוע ונחנאו .יילא לפטיהל הביס דועל .יל קיצהל
ישמתשה םהבש קשנ ירועיש ויה םויה ךשמהב .רקובב הרשע-דחאב
םיכירצ ראשה לכש הממ רתוי הברהב לק אוהש) ילש תדקפמה לש קשנב
.םעפ ףא קשנה תא בוזעל רוסא ,ןכ] הממיב תועש 24 ותיא בחסיהל
תתל רוסאו .םוקמ םושב אל םג ,תחלקמב אל םג ,םיתרוישב אל םג
םיכלוהשכ ןורזמל תחתמ ותוא םימש ,הליל רשקב .וילע רומשל רבחל
,קשנה לש ינושאר קוריפ לע קשנ רועיש היה ,הרקמ לכב .([ןושיל
ובתכנ ולא תוארוה" - םילימב תומייתסמש) תוחיטבה תוארוה לע
תקידב לע (קשנה לש אשונה לכב עגריהל יל רזע הזש וליאכ ,"םדב
הדיעצה הז הדיעצ) תודיעצ ןומיא דוע ונישע ברעב ...'וכו קשנה
תארקל מ"מה םע תוחיטב רועיש היהו (לאמש-ןימי-לאמשה לש
.םיחווטמה

- יעיבר םוי
תויהל ךופהי םיאבה םימיבש המ ,רקובב שמח) םדקומ ונררועתה
רקובה תרגשל ףסונב יעיבר םוימ .רקובל ןנוכתהל ונלחתהו (הרגשה
םירוי וק תחיתפ לש הלועפה םג הפסונ צ"חלג ןמזו המכשה לש
.בוט להואה תא ונמטאש לזמ .םשג דרי בגא הלילב .קשנה תקידבו
ףוסבש דע תועש המכ וכשמנש להואה רודיס לש תומישמ ונל ויה
רומא הזש) תוימכשו תודסק ,םידופא םע ,םיחווטמה רבע לא ונאצי
לש הכילה רחאל ,הרקמ לכב .(םשג דרייש הרקמל םידמה לע ןגהל
- ינושאר קוש .םיחווטמל ונעגה ,סיסבהמ מ"ק שולשל םייתש ןיב
,םוי ותואב ליעגמ לכוא םע לכוא רדח ןיא ורחאמ .ברקה תונמ
םצעב םהש םירומיש תואספוק המכ רמוא הזש .ברק תונמ ונלביק
,בגא ,ברק תנמ לכ .םוי ותואל ונלש ברעו םיירהצ ,רקובה תחורא
,הרקמ לכב .(םינעוט םה הככ תוחפל וא) םישנא העבראל הקיפסמ
12 לש תויצטורבו ףסונ תוחיטב ךירדת ונל ושע ,ונלכא תצקש ירחא
םיירהצה תקספה ירחא יתסנכנ ינא .םיחווטמל וסנכנ ,םעפ לכ שיא
יילע םדוק לבא .זא דע יל הרקש ליהבמ יכה ילוא רבדה היה הזו
והשמל בושח היהיו םויה ךלהמב ןכל םדוק הרקש והשמ לע בקעתהל
קשנה תא םיחקול יתיאש םישנאה .ךשמהב יל הרקש עזעזמ דואמ
הז .ירי ילככ אלו םייפתכה לע לועכ .תועמשמ תרסח לזרב תכיתחכ
תא םינווכמ םה םכלהמבש םמצע ןיבל םניב תוחידב הברהל איבמ
.(ןבומכ ,םיאור פ"מה וא תודקפמהש ילבמ) ינשה לא דחא קשנה
רתוי'המ דחא ,םיחווטמל סנכיהל םיניתממ ,םירוט ינשב ונדמעשכ
אלא ליגרכ יילא לפטיהל קר אל עשעשמ היהי הזש בשח ,םש 'םידבכ
ילש שארהו קשנ בהוא אל רומאכ ינא .קשנה תא יילא ןווכל םג
ארקנ) וילע יתקפד עגרה ותואב .םינושמו םינוש םישיחרתל ץפוק
בהוא אל ינאש ול יתרהבהו קשנה תא דירויש החרצ ('ש וישכעמ ול
וסנכנ .הזל רשקב הברה הרק אל םוי ותואב .קשנ יילע םינווכמש
דחפמ דואמ לבא דואמ ינאש ילש תדקפמל יתרמאש רחאל םיחווטמל
הז יכ ישיא ןפואב ובשי םלוכ םע .ישיא ןפואב יתיא הבשי איהו
תרטמ לא רטמ 50 לש קחרמל היירי םצעב .'סופיא' ארקנש המ היה
.ץוחל דואמ יתייה ,הרקמ לכב .ןטק x והשפיא ןמוסמ הילעש ןוטרק
היגולוכיספה ,השגרהה ,שערה ,ףדהה ,הנושארה הירייה תא יתירישכ
אלו קזח יתפשנתה ,תועמד ואלמתה ילש םייניעה .העווז היה לכה -
דצב קשנה תא יתחנה ,עגרה ותואב יתמק .דוע ךישמהל יתלוכי
אל .יתחרב עגרה ותואמ .ריווא םושנל הצוחה יתאציו תוריהזב
השיש םירוי סופיאב) םעפ בוש תוריל רוזחלמ אלא םשמ יתחרב
ילש דחפה םע דדומתהל יתיצר אלו יתלוכי אל .(לכה ךס םירודכ
תא יתיחד ןמזה לכ .יתחרבו יתרגתסה ,יתגוסנ זא .עגר ותואב
אלש ימו .הליל חווטמ היה זאו ךישחהש דע םיחווטמל ילש הרזחה
סופיאהמ הנוש אוה הליל ירי) הלילב חווטל לוכי אל ,םויב חווט
ןוטרק תורטמ לומ לוחה לע הביכש קר ,תישיא הכרדה ילב אוה -
ץוחב יתבשי זא .(הפיא בושח אל ,הרטמב עוגפל ךירצ לכה ךסבו
תורמל םדריהל אל ימצע תא חירכמ ,תועש יבג לע תועש יתיכיחו
הרזח ךרדה תא התשע הקלחמה לכש דע ,תופייעמ גורה יתייהש
.הנישל ,הגולפל ,סיסבל

- ישימח םוי
אל ינא .ריבס תיסחי ליחתה אוה .לק אל דואמ םוי היה ישימח םוי
רדסמ םישוע ךיא ונתוא הדמיל תלמסהשמ ץוח רקובב היה המ רכוז
,קד-קד םילהואה לש תויריה תא םילגלגמ) ךירצש ומכ רקוב
לע תמיוסמ הרוצב היהי ןורזמהש םיגאוד ,יחרזאה לכ תא םיעינצמ
הטימה תא םיסכמ ,רשי וקב ויהיש תוטימה תא םירשיימ ,הטימה
הצקבו דחוימ הרוצב םילפקמ הניש קשה תא ,דחוימ לופיקב הכימשב
תוארוה יפל לכה ,גבטיקה תאו ישיאה קיתה תא םימש הטימה
תקספה םותב .היעבה הליחתה םיירהצה תחורא ירחא .(תומיוסמ
םע 'ח-ב דומעל ךירצ היה .הגולפב תויהל ךירצ היה םיירהצה
ינאו .תוקד רשע תוחפלב אובל הרחיא תדקפמה .הנכומ ה"בצמ
דומעל תאז לכב םלוכ תא ענכשל יתיסינ ,יתומכש טוידיאה ,ןבומכ
.'ש ללכנ םהיניבש הטנקהו יביבס תודדוגתה יתלביק הבוגתב .'ח-ב
תא יילא ןווכל דואמ קיחצמ היהי הזש םעפ בוש בשח ןבומכ אוה
בוש יתרהבהו ותוא דירוהל וילע יתחרצ םלוכבש םימעפ המכ קשנה
הרכזנ תודקפמה תחא .קשנ יילע םינווכמש בהוא אל ינאש בושו
תלמסה לא ונתוא החלשו ,םייתסה הזש ירחא תוקד המכ ,אובל ףוסב
תוחיטב רועישל ונרבע םשמ .יאבצה רשקה רישכמ לע ונתוא הדמילש
תאז) עובשה ףוסב סיסבב תושעל ךירצש תורימשה תארקל מ"מה םע
ונדמעשכ .(סיסבה לע רומשל ידכ - תבש ונרגס המל הביסה םמצעב
תדקפמה ,מ"מה םע רועישל תכלל םיכחמ ,םירוט ינשב הקלחמה לכ
היה רוט לכ וישכע .םירשי תמאב םהש הקדבו םירוטה לע הרבע
הלאה לכ ,ףוסה תארקל התייה איהשכ .םילייח 43-כ לש ךרואב
ינא יכ םינושארה ןיב יתדמע ינא .יל גועלל וכישמה ול םיגעולש
םגש דיחיה ךרעב טושפ ינא ,ימשר שממ אל הזש תמאה) ןרות ךינח
לכו (['הנטייק' הזל םיארוק םהש ךיא וא] אבצה תא תוניצרב חקול
תאז) הקוחר התייה תדקפמהשכ זא .יילא בורק ודמענ םש הלאה
םה ,(ילש הרישיה תדקפמה אל ,הקלחמה לש תודקפמהמ תחא התייה
יתרמאו ולש קשנה תא יילע ןוויכ םעפ בוש 'ש .יל גועלל וכישמה
דירוה אל םג אוה ,קחצ אוהש קר אל םעפה .ותוא דירוהל בוש ול
ךורדל קיחצמ םג היהי הזש בשח אוה םעפה לבא הז אלימ .קשנה תא
אל .ילטוט קושב יתייה עגרה ותואב .(ותוא ןועטל) קשנה תא
קשנה תא דירוה אוה ךכ-רחא תוינש .תושעל המו דיגהל המ יתעדי
.מ"מה םע רועישל ונתוא החקל איהו תברקתמ תדקפמה תא האר אוהשכ
.הרימשה תודמע תא ריכהל ידכ סיסבה יבחרב רויס ונל היה ךכ-רחא
תודקפמ יתש םהילעו םילייח םינומשמ הלעמל לש הקלחמ - םעפ בוש
?וללה םיררוסב רדס טילשהל וחילצי תמאב ןה - שארב תדעוצש מ"מו
םוקמל ונעגהש םימעפה תחאב לבא המידקמ הלחתהב יתדמע ןורקעב
'וכפהתה' םירוטה ,ונתיא ונרבידש ירחא ינשה ןוויכל ונכלה זאו
אל לבא המידק רתוי תצק םדקתהל יתחלצה .םירוטב ןורחא יתייהנו
הזש בשח 'ש ,תודקפמהמ קוחרו עצמאב יתייהש םימעפה דחאב .הברה
לכה ךס .םלוע רסאמ יילע תבשל ןכומ אוהש דיגהל םג קיחצמ היהי
רבכ עגר ותואב ינא .תופוצר אל םימעפ שולש הז תא רמא אוה
םג אלא ילש הקלחמב קר אל אוה 'ש .דחופמ דואמ תיסחי יתייה
שי התיכל) להואב ילומ ןשי אוה ,קיפסמ אל הז םאו .ילש התיכב
.תושעל המ םויה ראש ךשמ יתלשבתה ינא .(םילהוא ינש לכה ךס
ינש דצמ לבא םוי ותואב השע אוהש המ לכ לע רפסל דחא דצמ יתיצר
היה לכה וליבשבש יתעדי .הרומח הרוצב 'ש-ב עגפי הזש יתעדי
ירחאש הקספהב .הרב'חה םע ףתושמ קוחצו הצלה .אל ותו החידב
ללקל קיפסה אל ילש חא .ילש חא םעו אמיא םע יתרביד ,ברע תחורא
אוהש רמא אוה .םהילע םיקחוצ אלש םירבד שיש יל רמאו 'ש תא
רבדנש ונמכיס .אשונב תושעל המ יל דיגיו ולש םירבח םע רבדי
תעשל ברעה תחורא ןיב היה המ רכוז אל וליפא ינא .ש"ט תעשב
ינאש ול יתרמאו ילש חא םע בוש יתרביד ש"טבש רכוז קר ינא .ש"ט
םייק תאז לכב לבא םולכ הרקי אלש חוטב ינאשו קוחצב הזש עדוי
םירבד שיש .הז לע קותשל יל רוסאש רמא אוה .ןושיל תכלל דחפ יב
.החידב אל יכה לבא יכה הז קשנ םע קחשמש .םהילע םיקחוצ אלש
הזב לפטת איהש הרמא איה .ילש הרישיה תדקפמל הז לע רפסל יתכלה
הקיר הטימל יתרבע .יתישע ךכו .להוא רובעל יל הרמא םייתניבו
הז תא וחקלש ילש חאו אמיא ,ןמזה ותואב .התיכה לש ינשה להואב
,העש יצחמ תוחפ ךות .ריעה ןיצקל ורשקתה השק דואמ לבא דואמ
רחאל .ולש להואהמ אצי 'ש-ש תשרודו ץוחב תקעוצ מ"מה תא יתעמש
.הז לע קותשל אל האבה םעפש הרמאו יל הארקו האב איה תוקד המכ
השע אוהש המש .םירוק הלאכ םירבדשכ תורישי הל דיגהל הרמא איה
תברעמ איהשו קשנה תא ול החקל איהש הרמא איה .רומחמ רתוי הז
םא יתוא לאשו יתנשי וב להואל אב 'ש ברעה ותואב .ח"צמ תא
ינאש רמא אוהו ןכש ול יתרמא .וילע תדקפמלו מ"מל והשמ יתרמא
יתננכת שממ אל יכ ילצא קוחמ םג אוהש ול יתרמא .ולצא קוחמ
אל' יל הנע אוה זא לבא תונוריטה ירחא והשמ וא רשקב היהנש
אוהש רמאו יתוא עיגרהש ילש חאל יתרשקתה .'ךכ הזל יתנווכתה
ףוס ףוס אוהש .הבוגתב יתוא ץיחלהל הסנמ םתס אוהש .ץוחל םתס
יכ ער שיגרמ ינאש ילש חאל יתרמא .ולש םישעמה תרמוח תא ןיבמ
יכ ער יתשגרה .אלכב בשי אוהש החיטבה מ"מה יכ .ח"צמ תא םיברעמ
תמאב אל אוהש .רתוי אלו החידב התייה תאז ויניעבש עדוי ינא
רתוי ינאש רמוא ילש חא .(הווקמ ינא ךכ תוחפל וא) הזל ןווכתה
םייניעה תא חוקפל ךירצ ינאש .ידמ לודג בל יל שיש .בוט ידמ
.הבוט המשנ תויהל קיספהל ךירצ ינאש .יתייח הב העובהמ תאצלו
ולש םייברק יכה םירבחה לכו ןוכנ רבד הז יתישעש המש רמוא אוה
לע םהל יתרפיסשכ הז תא יל ורמא ילש םירבחה םגו) הז תא םירמוא
אלש אשונ הזש עדוי ינאו .םימיוסמ םירבד לע םיקחוצ אלש .(הז
אל ינאש המכ בושו בוש ול יתרהבהש ירחא דחוימב .וילע םיקחוצ
תא ךרדו לובגה תא הצח אוהשכ דחוימב .קשנ יילע םינווכמש בהוא
הפה תא יתחתפ ינאש ללגב יכ ער שיגרמ ינא ןיידע לבא .קשנה
עדוי ינאו .אלכל סנכנ אוה זא ,רפסל יתרחב ינאש ללגב ,יתרפיסו
ךסב ינאו השעמה תא השע אוה יכ יליבד הזש עדוי ינא .קופד הזש
בוט הזש .לבקיי אוהש שנועה ול עיגמש םירמוא םה .יתרפיס לכה
השגרהה לש ץמוק יב ראשנ ןיידעו .ןוכנה השעמה הזש .יתרפיסש
.תאזה תיארונה

םישנא המכל) אתבס לצא םיירהצ לוכאל תכלל ךירצ ינא וישכע
ישיש םויב הרקש המ לכ לע .(םיהולא ,הלאה םייעובשב יתעגעגתה
.ךכ-רחא רבדא ינא םתבתכש המ לכ לע .ךכ-רחא רפסא ינא ךליאו
.םייתניב ביגהל ישפוח ושיגרת לבא .תכלל ךירצ ינא עגרכ:תובוגת

(06:03 04/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ !שדח רושרש    
(15:21 05/12/06) ירוא םשב ofer \ שדח רושרש דוע ונל הנה זא       
(20:42 05/12/06) ירוא \ !בוט לזמב ונל ויהיש - שדח רושרש ןכא          
(21:32 06/12/06) ירוא \ ...ינפל ןורחא םוי - רחמ .םדקומ התיבה יתעגה םויה             
(13:29 07/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ קרפה לע הנטק הבוגת יתבתכ ינא ירוא                
(17:09 07/12/06) !אלש תמאב .שביימ אל ofer \ !ףוא ףוא ףוא                   
(23:26 07/12/06) ירוא \ ...שושמחה לש ותליחת                      
(20:01 08/12/06) ...ךרעב .תוחטבה םייקמ ofer \ לכואה רדחב ברע תחורא דועמ יל יתרזח הנה                         
(11:22 09/12/06) ירוא \ ...רחמ הזש ןימאמ אל ינא                            
(11:42 09/12/06) ירוא \ ...ץשחתה תא יתחכש                               
(16:44 09/12/06) charmed p3 \ .תרחא תרתוכ יל ןיאו .ץ.בשתה תא יתרתפו .הקינורו יתיאר                                  
(20:20 11/12/06) charmed p3 \ גשומ .יל .ןיא .המל .שי .הפ .תולד                                     
(15:59 13/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ יתוא טגבל אל קר                                        
(17:25 13/12/06) םיצורית איצממ ofer \ דמרא'צ LOL                                           
(21:48 14/12/06) charmed p3 \ (הבוצע יכה אל םג לבא ,םלועב החמש יכה העדוהה אל) יפוס הז                                              
(23:08 14/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ we love you charmed!                                                 
(09:32 15/12/06) יפילס ליס ofer \ ...וב קורפל בוט םוקמ ןכא                                                    
(01:06 20/12/06) תצק רקבמ ofer \ הפ קיר                                                       
(14:08 21/12/06) charmed p3 \ רייפ שממ אל הז                                                          
(12:01 22/12/06) ירוא \ ( יתרזח ףוס לכ ףוס) !תיבב תויהל בוט המכ                                                             
(15:14 22/12/06) עגעגתה ofer \ !!!!!!!!!ירוא                                                                
(17:36 22/12/06) ירוא \ ?םייסנכמב האירק ןמיס ךל שיש וא יתוא תוארל חמש התא ,רפוע                                                                   
(21:55 22/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!!!!!!!!ירוא                                                                      
(23:50 22/12/06) charmed האירקה ינמיס תרוסמל תפרטצמ p3 \ !!!!!!!!!ירוא                                                                         
(11:11 23/12/06) ?ץק...אפ AKA ofer \ !!!!!!!!!!האירקה ינמיס םע םיקיספמ םייסמ ירואש ירחאש ןבומכ                                                                            
(12:10 23/12/06) ירוא \ ?ידובכל ולאה האירק ינמיסה לכו ,ואוו                                                                               
(13:06 23/12/06) ןיבה אל תמאב ofer \ בוט רתוי וליפא הז ,ונ                                                                                  
(21:34 23/12/06) ירוא \ ...דימתמ קזחו יתוא התכה 'א םוי תוזיבש                                                                                     
(21:45 24/12/06) charmed האירקה ינמיס תרוסמל תפרטצמ p3 \ ירוא ,ארונ אל                                                                                        
(17:02 25/12/06) םיריש רש ofer \ !דמרא'צ ,רמולכ ,הא ...ט לזמ                                                                                           
(15:17 26/12/06) תרוסמל תיפוס הפרטצה וישכע םא המצע תא תלאוש charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דומח הזכ התא ,רפוע                                                                                              
(15:23 26/12/06) תרוסמל תיפוס הפרטצה וישכע םא המצע תא תלאוש charmed p3 \ ....והשמ יתחכש                                                                                                 
(16:26 26/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!!!!!חמש תדלוה םוי !!!דמרא'צ                                                                                                    
(21:21 26/12/06) תרוסמל תיפוס הפרטצה וישכע םא המצע תא תלאוש charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!סייסרג סא'צומ                                                                                                       
(22:16 26/12/06) charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הרזע הכירצ ינא                                                                                                          
(14:23 27/12/06) בורל האירק ינמיס םע ofer \ !!!!!!!!!!ינשה דומעל רבע רושרשה                                                                                                             
(12:31 28/12/06) ( ismilei ףסונ שושמח לביק) ירוא \ ...וציק לא עיגה עובש דוע הנהו                                                                                                                
(18:22 28/12/06) ismilei םג ofer \ !שושמח דוע                                                                                                                   
(11:50 30/12/06) םירושיקב התוא איבמ ofer \ עובש ףוסה תא ריבעהל םירבד המכ הנה                                                                                                                      
(11:58 30/12/06) םירושיקב התוא איבהל ךישממ ofer \ ינשה רושיקהו                                                                                                                         
(13:04 30/12/06) charmed p3 \ תאז לכב ביגהל יתיצר                                                                                                                            
(20:15 30/12/06) ירוא \ (!ןאכ רבכ 'א םוי תוזיבש ,ןכ) רמגנ עובש ףוס דוע הנהו                                                                                                                               
(19:41 01/01/07) ושמ וא הנונש תרתוכ ילב .ביגמ ofer \ איה תמאה                                                                                                                                  
(15:24 02/01/07) דמרא'צ p3 \ הככ תויהל תבהוא אל ינא                                                                                                                                     
(16:47 02/01/07) .ןורחאה ןמזב יתריצי אל ינא .היהי אלש המ ofer \ ?אל ,םירתוימ םירישל רתוימ ןויד ,בוט ונ                                                                                                                                        
(12:22 03/01/07) רתאל עברא תדלוה םוי גגוחו תונוריט םייס :ירוא \ !תיבב תויהל ףיכ הזיא                                                                                                                                           
(12:33 03/01/07) charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!בוט לזמ                                                                                                                                              
(12:45 03/01/07) charmed p3 \ -והשמ דועו                                                                                                                                                 
(18:54 03/01/07) רדחהמ דרוי ofer \ !ירואלו !רתאל בוט לזמ                                                                                                                                                    
(18:02 04/01/07) ירוא \ ...עובש ףוס עיגהש ףיכ המכ                                                                                                                                                       
(01:34 05/01/07) םידובא האר ofer \ ?ידמ בוט התאש םעפ ךל ורמא ,ירוא                                                                                                                                                          
(13:42 05/01/07) ירוא \ ...תוריהמב ול רבע עובש ףוס יצח טעמכ רבכו                                                                                                                                                             
(16:41 05/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ (=יתרזח                                                                                                                                                                
(12:36 06/01/07) .לבחו !not ...ןודנולמ רזח םג ofer \ 'גייפ הבשה הכורב                                                                                                                                                                   
(17:11 06/01/07) ירוא \ רהמ שממ ...רהמ לבא רבדל ןמז תצק ,רבוע ש"פוסהש ינפל עגר                                                                                                                                                                      
(21:42 06/01/07) ןודנולל עסנ אל ןיידע ofer \ ירוא יפוי                                                                                                                                                                         
(23:26 06/01/07) ירוא \ ..עובש ףוסל הנורחא העדוה                                                                                                                                                                            
(20:22 07/01/07) ירוא \ ?םתא הפיא ,הירבח                                                                                                                                                                               
(22:03 07/01/07) תטלוש 'גייפ \ (=הפ ינא ירו                                                                                                                                                                                  
(22:04 07/01/07) תטלוש 'גייפ \ [ת"ל] ירוא = ירו                                                                                                                                                                                     
(22:07 07/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] קינה תא תנקתמ קר                                                                                                                                                                                        
(14:46 08/01/07) ןודנולב אל .לארשיב ofer \ !ברק יסייט םכלוכ םתא                                                                                                                                                                                           
(20:36 08/01/07) ירוא \ ?ינא ?ברק סייט ינא                                                                                                                                                                                              
(20:48 09/01/07) ירוא \ ...חוכו ןמז הברה ןיא ,םויה ףוס ,עובש עצמא                                                                                                                                                                                                 
(14:10 10/01/07) התיבשב ofer \ תונטנטקב קר שי פוה                                                                                                                                                                                                    
(21:24 10/01/07) ירוא \ ...תונטק תודליל קר הז פוה ,ןכא                                                                                                                                                                                                       
(11:33 12/01/07) charmed p3 \ עיגה עובשה ףוסש לאל הדות                                                                                                                                                                                                          
(08:25 13/01/07) ירוא \ ...רמגנ עובש ףוסה טעמ דוע הנהו                                                                                                                                                                                                             
(11:07 13/01/07) charmed p3 \ (הפקה םג) בוט הז ךופה ,ןכ                                                                                                                                                                                                                
(12:46 13/01/07) ותיא דמרא'צ םג תוחפל .טייר ,אי ?ןודנולב ofer \ ~שאר דינמ~ ...םיינוריע הלאכ םתא ,יוא                                                                                                                                                                                                                   
(14:14 13/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הנושארה הכרעמה תא יתארק                                                                                                                                                                                                                      
(16:54 13/01/07) charmed p3 \ םתא םג ילואו ,הכופה ינא !ךופה לכהש ךל יתרמא !רפוע קוידב ,ונ                                                                                                                                                                                                                         
(20:33 15/01/07) charmed p3 \ ...וביגת לא ,רדסב ,בוט                                                                                                                                                                                                                            
(21:43 15/01/07) טגובמ תויהל הצור אל ofer \ יל ץרוק ןויערה יכ םא                                                                                                                                                                                                                               
(18:32 16/01/07) ירוא \ ?אבצב םוי 70 ינא םויה קוידבש םתעדיה ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                  
(01:01 19/01/07) תושאונ יתיאר ,רדסב ,ונ .םתא ואיצמת ofer \ בוט לזמ ךל עיגמש חינמ ינא זא                                                                                                                                                                                                                                     
(10:36 19/01/07) םילימב הברמ אל ofer \ [ת"ל] !!!וישכע .יפאב .ירוא                                                                                                                                                                                                                                        
(12:58 19/01/07) ירוא \ ...תושעל לוכי ליימיאש המ                                                                                                                                                                                                                                           
(14:45 19/01/07) יפאב רבדמ םג ofer \ "?תסראממ ...הטשיק" ,"תשאונ הטשיק" ,"תדבוא הטשיק"ה לכ ירחא                                                                                                                                                                                                                                              
(13:35 20/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ יפאב ווה                                                                                                                                                                                                                                                 
(19:37 20/01/07) דוע בותכל רחואמ רתוי רוזחיו עגרל (!דואמ) הרצק העדוה ריאשמ - ירוא \ [ת"ל] ..."ברק תסייט" תרבג ,ךל הדות                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:40 20/01/07) ירוא \ ?םיבשוח אל םתא ,תיברק סיוטמ דואמ עובש ףוס היה                                                                                                                                                                                                                                                       
(16:32 22/01/07) .בוש .התיבשבו .רעטצמ ofer \ רעטצמ ךכ לכ ינא                                                                                                                                                                                                                                                          
(18:00 22/01/07) ירוא \ ...(תוער דואמ לבא) תוער תושדחו תובוט תושדח יל שי                                                                                                                                                                                                                                                             
(21:08 22/01/07) charmed p3 \ (רשפאש המכ דע) םלוכל בוט ינש םוי                                                                                                                                                                                                                                                                
(20:12 23/01/07) m םתס ofer \ םלוכל בוט ישילש םוי                                                                                                                                                                                                                                                                   
(20:56 23/01/07) ירוא \ (ל"לאל האיציה ינפל הנורחא העדוה) הלחא אוה ישילש םוי ללכ ךרדב                                                                                                                                                                                                                                                                      
(17:43 25/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ?םלוכ הרוק המ                                                                                                                                                                                                                                                                         
(19:36 25/01/07) הפ ofer \ עדוי שממ אל ינאש איה תמאה                                                                                                                                                                                                                                                                            
(00:03 26/01/07) הפ ןיידע ofer \ ביגה אל ןיידע ירואש האור ינא ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                               
(06:57 26/01/07) ירוא \ ...ייה - םירבח לש ןושארה קרפב רמא סורש ומכו                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(08:21 27/01/07) ירוא \ ...הזכ והשמ וא עובש ףוס הז וליאכ אל הז ...וביגת לא ,רדסב                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(12:17 27/01/07) תולד רפמ ofer \ !םיילענ םושו תולד םוש                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(15:29 27/01/07) ירוא \ ?תולד תוזירכמ אקווד תונבה המל זא ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(20:29 29/01/07) ירוא \ !-ח-י-ר-ס-מ שדוח תויהל ךלוה ראורבפ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(21:57 29/01/07) בותכל ךלוה ofer \ תמאב .בותכל ךלוה ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(17:49 30/01/07) charmed p3 \ !ץורית יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:16 30/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ תדלוה םוי יל שי לבא ...ץורית יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(20:33 30/01/07) םויה תדחוימ תרתוכ ילב זא רהממ ofer \ הזה עטקה תא רכוז דוע ינא ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(20:37 30/01/07) םויה תדחוימ תרתוכ ילב זא רהממ ofer \ :םירבד המכ דוע ,יקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(19:15 31/01/07) רהממ שממ אל םייתניב אקווד ofer \ שגר םע ,םעפ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(20:07 31/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] 16 ןוויכל רתוי הטונ ינא רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(10:01 01/02/07) charmed p3 \ !!!בוט לזמ ,'גייפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:26 01/02/07) 06 'בונ ?יתמ דע שיש ריעצ יכה ירוא \ ...(הווקנ ואוב תוחפל וא) םיענ עובש ףוס ,ליעגמ שדוח תליחתבו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(21:36 01/02/07) charmed p3 \ !ןחבמה תא יתרבע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(00:57 03/02/07) סואה האר ofer \ דמרא'צ יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(01:32 03/02/07) charmed p3 \ !עטק הזיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(08:09 03/02/07) הנשי תרוסמ ריזחהל הסנמ רפועש ןיבמ ירוא \ ...רפוע ,יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(10:59 03/02/07) !תרוסמ !יי ofer \ ירוא ,יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(11:49 03/02/07) הקינורו האר ofer \ [ת"ל] talk away ,וישכע ביגהל ןמז ןיא ,הקינורו יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(22:37 03/02/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ יפאב לע ןטק והשמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(19:38 05/02/07) ןושיל ול אב ךכ-לכו ןושארה ס"במה ינפל הליל ירוא \ (?המ יפוי המ) ...תולד ,יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(16:32 07/02/07) דיב ןכומ טגב םע הליל ירחא רזח ירוא \ ... ...דוג ליר טגב יב וט רפירפ ,That's it ,ייקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(17:06 07/02/07) ?אל ,יל עיגמ ,ונ .טגובמ ofer \ ...יל עיגמ תצק תמאב לבא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(18:27 07/02/07) תוירומליגהו ofer \ בגא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:16 07/02/07) םירקסהו ofer \ םירקס רבדנ ואוב זא ,ןמז תצק יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(18:48 08/02/07) ש"ושמחה לש ותליחתב ירוא \ !ריוואב םיפפונתמ ןיידע םיינש לבא ...דרוה רחא טגב ,ייקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(19:30 08/02/07) charmed p3 \ .תרעטצמ ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(00:03 09/02/07) םיאשונ ינימלכ לע ofer \ ...םידובא םידובא ,חא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(01:11 09/02/07) ריבסמ םתס ילואו .ריהבמ ofer \ יתבתכש םירבדהמ עמתשה אל הזש הרקמלו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(12:35 09/02/07) ירוא \ ?יניצ תייה הלחתהב זא ,יתנבה אל ,עגר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(00:44 10/02/07) ךורא ישיש םוי ףוסב ofer \ ךורא כ"כ אלש תמאה ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(01:03 10/02/07) .רבד ,יקוא .םירבד דועו ofer \ ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(16:54 10/02/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ביגא ינא םגש ןמזה עגיה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(21:42 10/02/07) ירוא \ ...רבדל ןמז ילבו תופייעמ תמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(15:52 12/02/07) םירופיס 3 ofer \ best. episode. ever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(20:29 12/02/07) ירוא \ ?רדסב ,רחמ רבדנו הרצק דואמ דואמ העדוה !...חוכ יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(19:22 13/02/07) ירוא \ ...םהילע רבדל םירבד הברהו ןמז טעמ ,ייקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(17:22 15/02/07) !get out ?ןמז ילב ofer \ רמול םירבד אלמ יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(19:16 16/02/07) ירוא \ (!טיא ןימ ייא דנא) evil, thy name is shvizot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(05:21 18/02/07) ירוא \ ...רקובב ןושאר םוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(15:57 18/02/07) ירוא \ ...ש"טבא טעמ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(18:21 18/02/07) ביגמ אוה זא .ןמז םע ofer \ ?ןונבלל עסונ התא ,ירוא ,ואוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(19:35 18/02/07) ירוא \ ...יתוא ופטחי ןכ םא אלא ?ןונבלל עסונ הזיא ,אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(20:28 18/02/07) תינשב ביגמ ofer \ םויב תובוגת יתש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(20:32 18/02/07) תישילשב ביגמ ofer \ 4400 יתספסיפ ,ספוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(21:15 18/02/07) ירוא \ ...ייבדוג סטיא סאג ייא ,לוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:27 19/02/07) לויטה ינפל היינש ofer \ וט ימ רופ ייב דוג סטיא סאג ייא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(17:22 24/02/07) היצזיליוויצל רזח ofer \ יתנשה לויטהמ יתרזח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(10:18 27/02/07) ירוא \ (...הזה חיטבאב רק יד היהו) !!!ש"טבאהמ יתרזח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(16:43 27/02/07) ירוא \ ...ונילע תובוהאה תורדסה יבגל תושדח המכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(18:51 27/02/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הביגמ ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(21:58 27/02/07) ירוא \ ...שפוח םויה יל רמגנו ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(22:01 27/02/07) קושב ofer \ !?!?!?המ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(18:33 28/02/07) ירוא \ ...םהב ררועתהל הווש אל טושפש םימי שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(09:30 02/03/07) ירוא תא חוצרל דמוע ofer \ !ךתוא חוצרל דמוע ינא ,ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(09:31 02/03/07) והשמ דוע םע ofer \ והשמ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(10:39 02/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!הקינורו יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(11:52 02/03/07) 2 והשמ דוע םע ofer \ יתרמאש ומכ ,ונ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(11:57 02/03/07) 3 והשמ דוע םע ofer \ םיקנילה לכ לע רעטצמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(18:07 02/03/07) ירוא \ ...ביגהל ןמז יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(19:44 02/03/07) לודייא ורפ ofer \ ירוא רעטצמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(14:42 04/03/07) ): הלוח ofer \ ?הפ והשימ ?ולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(18:01 04/03/07) ירוא \ (...וו ה'זד תכיתח יל שי ,ואוו) !ןוס לוו טג ,לוו טג ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:40 06/03/07) ירוא \ !רבכ ביגי והשימש ...תולד וזיא ,ואוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(22:13 06/03/07) הלוח תוחפ תצק ofer \ יניצר וו ה'ז הד היה יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(14:35 07/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!התיבש רחמ יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(19:49 07/03/07) ירוא \ (הנידע ןושלב שמתשמ דוע ינאו) םיסאבמ תויהל םיקיספמ אל םייחשכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(11:36 09/03/07) ירוא \ ...סיסבב ש"ושמחהמ ןוכדע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(01:36 10/03/07) העדוהה ףוס דע רע ראשיהל חילצהל הווקמ ofer \ םויה יתיליג המ םיעדוי םתא ,ייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(11:45 10/03/07) ירוא \ !לאל הדות - תבשה תרמגנ טעמ דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(17:05 11/03/07) ירוא \ ...ביגהל םכרות !תיבב ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(17:03 12/03/07) ורותב ביגמ ofer \ (םיאקירמאה םע) םתיא ףוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:06 12/03/07) ןקתמ ofer \ תכחוגמ הרוצ הטשיקב ךכ רחאו ,הבוט הלילע :ןוקית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(05:43 13/03/07) ירוא \ ...אבצל תכלל בייח ,ןמז יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(18:33 13/03/07) ירוא \ !םימטמוטמ םיאקירמא ,םכתיא ףוא טלחהב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:31 14/03/07) ירוא \ !בושח יומ יומ יומ הז ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(14:21 15/03/07) save veronica mars! ofer \ !!!אאאאאאל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(17:50 15/03/07) ירוא \ ...יניצר הזכ רגנאה ףילק היהיש בשוח אל אקווד ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(18:04 15/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ םירוביג האור אל רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(19:26 15/03/07) ofer save veronica mars! \ !םירוביג האור ךיא דועו ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(20:49 15/03/07) ירוא \ ...םישיגר ךכ-לכ תויהל ךירצ אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(13:00 16/03/07) ofer save veronica mars! \ ?רבכ םתעמש ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(13:02 16/03/07) ofer save veronica mars! \ [ת"ל] רמא סמאות בורש םירבדל קניל ףיסוהל יתחכשו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(15:13 16/03/07) ירוא \ ...תורוקמ המכמ תאז יתעמש רבכ ברה ירעצל ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(01:12 17/03/07) ofer SVM! \ :ךליבשב תחא הלימ יל שי ,ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(08:16 17/03/07) ירוא \ :ךליבשב םילימ המכ יל שי ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(10:22 17/03/07) ירוא \ ...והשמ ריהבהל הצור סאמות בור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(10:27 17/03/07) ירוא \ ...יתחכשו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(10:42 17/03/07) ofer SVM! \ ףיסוהל והשמ שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(19:33 17/03/07) ירוא \ ...ןמז הברה יל ןיא ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(20:35 19/03/07) ofer SVM! \ ...ןמז הברה ןיא יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(07:07 20/03/07) דמרא'צ p3 \ ?הקינורול שדח טמרופ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(18:09 20/03/07) ירוא \ ...ונלוכל לזוא ןמזה יכ הארנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(20:43 22/03/07) ofer SVM! \ הקינורול רשקב םכתיא םיכסמ אל ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(22:22 22/03/07) ירוא \ ...עובש ףוסה ףוס לכ ףוס עיגהש לאל הדותו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(22:24 22/03/07) ירוא \ ...יתחכשו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(07:31 24/03/07) ירוא \ ...יל ודיגת ,תאזה תולדה תאז המ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(10:43 24/03/07) ofer SVM! \ הנטק תוחתפתה שי אקווד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(12:06 24/03/07) charmed p3 \ תרעטצמ ינא ,תולד ,ןכ ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(12:43 24/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הביגמ ינא םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(14:56 24/03/07) ירוא \ !רתאל הלע רבכ 9.13 קרפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(15:56 24/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] יילע םיעיפשמ םייחה הככ !!!!םימס לע אל ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(20:01 26/03/07) ירוא \ ?םיביגמ אל םתא שפוח םכל שישכ םג ,המ זא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(20:21 26/03/07) ofer SVM! \ !שותי שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(18:10 27/03/07) ofer SVM! \ ירוא ינלופ תויהל יד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(19:52 27/03/07) ירוא \ !קנע שותי שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(00:01 28/03/07) ofer SVM! \ !שותי שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(11:22 28/03/07) ofer SVM! \ ...ירואו ,ןכ ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:07 28/03/07) ירוא \ ...םישותי המכ ,םיהולא ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(13:16 29/03/07) ofer SVM! \ ...רמוא התא םא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(17:47 29/03/07) ירוא \ ...לבא ,יתוא וטגבת לא זילפו ברק סייט תויהל אל ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(18:35 29/03/07) ירוא \ [ת"ל] !!!קנע היה םידובא - לבא הז תא רמוא ינאש ןימאהל השק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(16:53 30/03/07) ofer SVM! \ !?אבצה תא אנוש התא !?המ ,עגר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(20:45 30/03/07) ofer SVM! \ םור ףוא לטוב א דנא וה וה וי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(23:05 30/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ימ רופ ףייל ס'טאריפ הא וה וי וה וי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(23:46 30/03/07) charmed p3 \ ףייל יקניטס א דנא וה וה וי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(01:52 31/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ 3 םיביראקה ידדוש לש רליירטל רושיק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(10:32 31/03/07) ירוא \ בוט יטאריפ טפשמ לע בושחל חילצמ אלו ברק סייט ינא ,הירבח ,ירוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(15:11 01/04/07) ofer SVM! \ ןמז יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(17:53 01/04/07) ירוא \ ...רבדנ אוב - תויעב ןיא ?ןמז רסוח לע רבדל הצור התא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(00:08 02/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ??brothers and sisters האור התא ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:51 02/04/07) ofer SVM! \ אלכל החלשנ וקווק ילק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(21:40 02/04/07) ofer SVM! \ !ונל היהיש חמש גח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(09:27 03/04/07) ירוא \ ...חמש חספ ,ןכ ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(18:57 03/04/07) noname noname \ .תושאונ תיב תורקעו יטב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(00:20 04/04/07) ofer SVM! \ יל הארנ ,םעפ הז תא יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(06:49 04/04/07) ירוא \ ...סיסבל יתכלה ,הירבח ,הללאי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(14:08 06/04/07) ירוא \ ?have you met ted ,ודיגת ,הירבח ,ייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(14:27 06/04/07) !??!!? דוע המכ eyal \ !!!!!!!! ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(16:29 06/04/07) ofer SVM! \ םעט ןיא שממ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(17:17 06/04/07) ירוא \ ...ךירצ אל ,הצור אל ,רדסב ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(21:59 06/04/07) ofer SVM! \ יתלזליז אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(23:35 06/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ?הירבח הרוק המ ,זא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(14:37 07/04/07) ירוא \ !it's the cocamouse ...םירידא םיהולא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(14:02 08/04/07) ofer m \ 'גייפ ,רישה תא יתבהא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(14:11 08/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] 15 קרפ תא יתיארו ..."הנירבס"מ הדלז הדוד התייה טייק לש אמא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(15:40 08/04/07) ירוא \ ?הז לע םתילע וישכע קר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(15:43 08/04/07) ירוא \ [ת"ל] !םיקירפ םה לשרמ לש החפשמהו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(13:48 09/04/07) ירוא \ ...שפוחה לש ןורחאה םויה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(22:18 09/04/07) ירוא \ ?אה ,םיביגמ אל ןיידע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(16:13 10/04/07) ofer SVM! \ ...איה תמאה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(22:27 10/04/07) ירוא \ !?דדוליר סקירטמ - שותי הזיא ,םיהולא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:43 11/04/07) ofer SVM! \ הז תא השוע היה אוה םא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(18:27 12/04/07) ירוא \ !דואמ הפי - םיצורית ךתוא בוזע ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(00:57 14/04/07) ofer SVM! \ !טיילו'ג קרפ !יי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(01:29 14/04/07) ofer SVM! \ תויחאו םיחא לע והשמ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(09:07 14/04/07) ירוא \ !רתויב בינגמ טיילו'ג קרפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(10:23 14/04/07) ofer SVM! \ בוט ןויער                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(12:50 14/04/07) ירוא \ !?ךלש קינה תא תיניש אל שדוח ךרעב רבכש בל תמש ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(13:06 14/04/07) ירוא \ ...יתחכש טעמכו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(14:43 14/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הלאש יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(16:17 14/04/07) ofer SVM! \ ...איה תמאה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(17:41 14/04/07) ירוא \ ...הככ ,ובישקת ,וארת ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(21:34 14/04/07) ofer SVM! \ לבוקמ ,יקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(22:11 14/04/07) ירוא \ ...בוט הליל ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(23:11 14/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ לכה רמוא הזה ףוצרפהש יל הארנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(18:23 15/04/07) ירוא \ ...ל"הצ ילייח לש תוכמה רשע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(21:59 15/04/07) ofer SVM! \ רתוי תצק טרפל םיכירצ ויה הלאוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:44 16/04/07) charmed p3 \ !ילש םירקי ,םכל םולש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(21:19 16/04/07) ירוא \ ?...תיעישתה הנועה תא תארוק אל תאש םיאור ךיא ...דמרא'צ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(22:47 16/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !ךממ עומשל ףיכ !!!דמראצ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(18:13 19/04/07) ירוא \ ?תאזה תיעובשה תולדה תאז המ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(19:32 19/04/07) ירוא \ ...םירבד המכ יתחכש ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(19:36 19/04/07) כ"חא טרפיו תיבהמ אצוי ofer \ [ת"ל] !בוט היה 15 קרפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(23:01 19/04/07) טרפמ ofer \ טרפנ וישכעו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(13:01 20/04/07) ירוא \ "!הידימלכ ילש המואתה תוחאל תתנ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(11:31 21/04/07) ofer SVM! \ ...4 קרפל הכח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(12:02 21/04/07) ירוא \ ! לכירדא ,יבסומ דט !4 קרפ תא יתיאר רבכש רורב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(19:25 22/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] !?םיטרפ קודבל רשפא הפיאו ?יפאביסמה יתמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(10:44 23/04/07) ofer SVM! \ גשומ יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(19:16 23/04/07) תושאונה לש אלפנ קרפ ירחא - ירוא \ ...הזכ והשמ וא רטוש תויהל הצור אל ינא ,הירבח ,ובישקת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(05:31 25/04/07) תושאונה לש אלפנ קרפ ירחא - ירוא \ ...טגבב דיוצמ ינא ,רטוש תויהלמ םכתוא ובזע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(12:42 25/04/07) charmed p3 \ !טגבל ךרוצ ןיא ,ירוא יה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(17:18 25/04/07) ofer סראמ הקינורול עובש \ ...טגבל רשפאש יהשימ לע בושחל לוכי ינא ,עדוי אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:21 25/04/07) ירוא \ ...תולעמ 55 לש תיווזל ...תצק קר לבא ...דרוי טגבה ,רדסב ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:31 25/04/07) ירוא \ ...HIMYM לש ימויה ןוכדעה - ןבומכו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(17:33 25/04/07) ירוא \ [ת"ל] ...התוא אורקל יתכלה ,הללאי ?םשל העיגה ךלש העדוהה ךיא ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(19:20 25/04/07) ירוא \ !תופירצב ילש תיעיבר העדוה תאז ,הירבח ,הנאוב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(22:06 25/04/07) ofer SVM! \ ילינס ןכא ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(15:37 27/04/07) ירוא \ !סראמ הקינורול םימי העברא דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(19:13 29/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!!!סראמ הקינורו םיימוי דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(20:17 29/04/07) ירוא \ !!!סראמ הקינורול (רצקתמו ךלוה הזש תורמל) ןמז ידמ רתוי דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(19:45 03/05/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] !!א"תב סקימוקה םויל תכלוה ינא רחממ הארנכו !!!!!הקינורו יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(20:29 03/05/07) ירוא \ ...תולדה ,םיהולא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(22:56 03/05/07) !!!והוו !!בשחמ םע ofer \ ...בשחמה תא יל ונקית זא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(09:46 04/05/07) ירוא \ (?ןכ ,והשלכ לא) לאל הדות ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(22:09 04/05/07) m ofer \ םירבד המכ תוארל יתקפסה ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(07:35 05/05/07) ירוא \ !?ולאכ תועשב רע ינא המל ...רקובב תבש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(10:50 05/05/07) ofer m \ בוט הז םינוטריס םג ,ארונ אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(15:22 05/05/07) ירוא \ ...רתאל ולע וישכע קוידב םה ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(17:33 07/05/07) ofer m \ !!!!!!!!דדדדדרשמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(05:28 08/05/07) ירוא \ !-ק-נ-ע היה דרשמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(19:10 08/05/07) ירוא \ (!תליאל לויט רחמ שי ?המ ...רצוקמ םג לבא) טוריפל וישכעו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(19:12 08/05/07) ירוא \ הכלמה ןרול םע ןויארהו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(16:09 09/05/07) ofer m \ ירוא ,תליאב הנהת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:54 10/05/07) ירוא \ ...תליאמ יתרזחו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(20:13 11/05/07) ירוא \  (!טיא ןימ ייא דנא !סטרלא רלייופס) תורדס חוויד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(21:42 11/05/07) ofer m \ אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(10:26 12/05/07) ירוא \ קפסב תמאב ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(16:17 12/05/07) charmed p3 \ !תליא תא יתדרש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(17:24 12/05/07) ירוא \ !ךממ עומשל בוט המכ !דמרא'צ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(00:17 13/05/07) ofer m \ ברקתמ תמאב תדלוהמויה ,ייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(17:46 13/05/07) ירוא \ ..שפוח שי םכלש דועב לבא ,רפוע ,ךתוא בזכאל רעטצמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:35 15/05/07) ofer m \ !רימזייו יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(18:38 15/05/07) ירוא \ !הקינורו םע הרוק המ עדנש דע םיימוי דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(19:36 15/05/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ קופד ןיידע ילש בשחמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(21:20 15/05/07) ofer m \ הקינורו ובזע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(21:44 15/05/07) ירוא \ !ב"קע ,ךל רמוא ינא ,ב"קע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(21:47 15/05/07) ירוא \ ...ןמזה לכ חכוש ינא ךיאו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(17:33 16/05/07) ירוא \ !!! תישילש הנועל השדוח "יתשגפ ךיא" !ימשר הז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(21:23 16/05/07) ofer m \ אל ...מהא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(22:37 17/05/07) ofer m \ םירבד המכ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(22:00 18/05/07) ירוא \ [ת"ל] רקובב רחמ ביגא ינא .ןמז יל ןיא טושפ ,ןיידע יתבגה אלש ירוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(09:49 19/05/07) ירוא \ !תיפוס הלטוב הקינורו - ןהיניבש הושארה ,תובוצעה תושדחלו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(16:22 19/05/07) ofer m \ ...יופצ היה הז ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(19:07 19/05/07) ירוא \ ...הקינורו לש סנואה תלילע לש ןותרמ םויה יתישע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(23:21 20/05/07) ofer m \ ...הז תא ךל דיגהל קוידב ךיא עדוי אל ינא ,ירוא ...מהא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(20:54 21/05/07) ירוא \ ! תושאונה לש הנועה םויס קרפ תא יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(00:00 22/05/07) ofer m \ ?תושאונה לש הלאניפה תא תיארש חוטב התא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(12:46 22/05/07) ירוא \ תושאונה לש הנוע ףוסה תא יתיארש חוטב יד ינא ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(20:22 22/05/07) ofer m \ !חמש תועובש גח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(23:36 22/05/07) ירוא \ (...הנטק תוזיבש תפסות םע) !חמש גח טלחהב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(02:36 24/05/07) ofer m \ הילמפה לש החידבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(06:10 24/05/07) ירוא \ !תבשל יתאצי ,הללאי !הדות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(12:41 25/05/07) ירוא \ !ןכומו ךורד רבכ טגבה !םכמ בזכואמ דואמ לבא דואמ ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(16:59 25/05/07) ofer m \ ...ירוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(12:45 26/05/07) ירוא \ (!ינא אל הז תא רמא זיפ ,ייה) הנוז אוה סאמות בור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(19:52 28/05/07) ירוא \ !םכלש תונואגהו םתא ,דדוב יא לע וקסרתתו ןמא - טסול יאטירסת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(01:45 29/05/07) ofer m \ הפ לד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(20:00 30/05/07) ירוא \ !?הקיטמתמב תורגבה התייה ךיא ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(22:40 30/05/07) ofer m \ ?קוידב "םכילע" הז ימ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(23:02 30/05/07) ofer m \ !יתחכשו ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(18:26 31/05/07) ירוא \ !ימ וט הקיטמתמב תורגב א קייל סדנואס טאט ,פאי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(07:53 01/06/07) ירוא \ ...יתחכש והשכיא ינא םג ,הזה םורופב תרבוע תוילינסש ןבומכו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(21:36 03/06/07) טיווד לש םינחילצמה תרחבנל ףרטצמ ירוא \ !!!הירוטסיהב ןגמה םע החלצהב ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(22:01 03/06/07) ofer m \ !?המרד תרדסב םידובא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:04 05/06/07) ofer m \ םירבד המכ ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(18:01 05/06/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ םירקיה יירבח