ירוא :םש
17:36 22/12/06 :ךיראת
?םייסנכמב האירק ןמיס ךל שיש וא יתוא תוארל חמש התא ,רפוע :אשונ
:העדוה
,תוניצרב ,אל ?אה ,הלאה האירק ינמיסה םע ללכב ונמזגה אל ,ואוו
.תיבב ינאש לע ילש השגרהה קוידב תאז - תויניצב היה אל הז
הברהו יליימס םע ונממ תצק קר ילוא ראתל ןתינש ןמואי אל רשוא
ירחא התיבה רוזחל אלפנ ךכ-לכ טושפ שיגרמ הז .האירק ינמיס
יתעגעגתהש המכ .םכתיא רבדל םגו .וב יתייה אלש םימלש םייעובש
ןאכל אב עגר ותואב יתייה ךיא לע ןמזהמ יצח יתבשח .םכילא
לע .תיעישתה הנועה לע .רתאה לע יתבשח .יתלוכי םא קורפל
לע .תועבצהה תא ןמזב רפועל חולשל ךירצ ינאש ךיא לע .דעצמה
ולבק ,וילע ביגהל יל ראשנש המ לע ביגמ ינאש ינפל עגר זא .לכה
- ישימח םוי ירחא הרקש המ לע ןוכדע


- ישיש םוי
יצח לע ץוחב תויהל רבכ ךירצ היה ששל עבר) רקובב םדקומ ונמק
הקלחמה לכ אל] תלמסה םע (ינפוג ןומיא) רקוב ג"א ונל היהו ('ב
ילש הרישיה תדקפמה טושפ .תלמסה לש התיכהו ילש התיכה קר אלא
הבוח שי זא הנולתה תא יתשגהש עגרב יכ הלילה לכ הרע התייה
ילש הרישיה תדקפמה איהו רחאמו םילהואה לע רומשיש ןרות דקפמל
.[ער שיגרהל יל םרוג הז םג .הרע הראשנש תאז איה זא 'ש לשו
יל התייהו הרימשה תמישר תא ומסריפ רבכ ג"אה ירחא ,הרקמ לכב
הרימש התייה 'ש-ל םג ברה ירעצל .רקובב רשעל הנומש ןיב הרימש
לכב םירמוש 12 עמשמ ,סיסבב הרימש תודמע ששכ שי) ןמז ותואב
רומשל רשפא יא יכ) קשנה תא ול ריזחה הז ,הרקמ לכב .(לוגלג
ונייה הרימשה ירחא .(קשנ תינמז יתלביק ינא םג .קשנ ילב
קורפל אובת תדקפמ וא דקפמש תוכחל ישארה ג"של רוזחל םיכירצ
םינפב רודכ םוש ןיא תמאבש הקידב תושעל) םיקשנה תא ונל
ינא המל יתוא לאש 'ש ,וניכיחשכ רבעש ברה ןמזב .(...'וכו
תאזש ,איצממ אל ינאש יתרמא .מ"מלו תדקפמל תויוטש וילע איצממ
היה אל ללכב אוה ,הז קר אל .שיחכה אוה לבא עדוי אוהשו תמאה
ףאו םעפ דוע קשנה תא יילע ןוויכ אוה .הנולתהמ ץוחל וא דחופמ
ןכל םדוק םוי ונדמלש ג"מקה ליגרת תא עציבו ילומ רטמ דמענ
.'לבחמה' לא קשנה תא ןווכל שי ליגרתה ףוסב .[קשנה םע המחול]
המכ ךכ ראשנו קשנה תא יילא ןוויכו ליגרתה תא עציב אוה זא
ילש הנולתה לע קוחצל ונהנש 'וירבח' םע דחי קחוצ ודועב תוינש
קשנה תא יילע ןווכמ אוהש יל קעצ הלעמל הרימש לדגמב דמעש דחא)
ךכ בל תמושת ול תתל אלו םלעתהל יתיסינ יכ טבמ יתמרה אל לבא
ליגרת תא ,בגא .(אל וא הז תא השע תמאב אוה םא עדוי אל ינאש
התייה תלמסהשכ ןכל םדוק םוי רועישה ןמזב םג עציב אוה ג"מקה
םיסורפ ונייהו הקלחמה לכל רועיש היה הז) הקלחמה לש ינשה הצקב
הלכתסהו ינשה הצקב התייה קוידב איה .הגולפה תבחר לכ יבג לע
המל עדוי אל ינא ,הרקמ לכב .(ליגרתה תא םיעצבמ םה ךיא לע
התייה ג"מקה) ישימח םויב ללכב ג"מקה תאו הז תא דיגהל יתחכש
םוי ראש ,הרקמ לכב .(הרימשה תודמע לע מ"מה םע רויסה ירחא דימ
,ולש הבוגתהמ ,ולש תושחכההמ יתדחפ הינש לכ .טאל רבע ישיש
יל ערש המכ לע ילש חאלו אמיאל יתיכב .הזמ השוע אוהש קוחצהמ
ןיצק םע ןמזה לכ ןופלטב םהש יל וחיטבה םה .יל ארונש המכו
תא יתיארש ןושארה עגרב .םיעלקה ירוחאמ ןיינעב םילפטמו ריעה
הלאש איה .רקובב תירקתה לע הל יתרמאו התיא רבדל יתשקיב ,מ"מה
הארק איהו בר ןמז רבע אל .ןכש יתרמאו דיעהל ןכומ ינא םא יתוא
לאש רתוי רחואמ םגו תולאש המכ לאש אוה .יתיא רביד פ"מהו יל
.יתיכב .ילש חא םע ןופלטב יתייה הזה ןמזה לכ .תולאש המכ דוע
יל םירמואשכ יל סאמנ םויה דע .רתוי דדומתהל יתלוכי אל
הסנמו 3.07-מ טניל לש םואנה תא ימצעל רמוא ינא .דדומתהל
חוכ יל ןיאו ייתוחוכ וספאש שיגרמ ןמזה לכ ינא לבא דדועתהל
לש קרפ הזיא יל רפיס ,יתוא דדועל הסינ ילש חא .דדומתהל רתוי
יל םרג הז .םירחא םיאשונל החישה תא ררגו פיבב שי קוידב םירבח
םייתש העשה תוביבסב .קיס םוה רתוי דועו ארונ רתוי דוע שיגרהל
הרמאו יילא האצי מ"מה .בשקה וקל תכלל יתארקנ יצחו םייתש וא
הרוחא תולכתסהמו הלש ןופאלפה תחישמ .ח"צמל םיעסונ ונחנאש יל
רשקתהל יל הרמא איה ךרדב .ח"צמל 'ש תא םג םיחקולש יתנבה
רבדל הצור אמיא םא הלאש ףאו לופיטב לכש הל עידוהלו אמיאל
ונעגה .לפוטי 'ש-שו רדסב היהי לכהש אמיאל החיטבה איה .התיא
המ לכ תא יתרפיסו ךורא תיסחי ןמז ךשמב תודע ינממ ובג .ח"צמל
קדביהל ןכומ ינא םאו 'ש םע תומיעל ןכומ ינא םא ולאש .היהש
זאו .תוכחלו הצוחה תאצל יל ורמא ךכ-רחא .ןכש יתרמא .ףרגילופב
.לכה שיחכה אוה הלחתהב יתנבהש הממ .'ש תא רוקחל וליחתה םה
שממ ינא .יארונ היה הז .הריקחהמ םימיוסמ םיקלח עומשל יל אצי
אל .עגר ותואב ותיא ףלחתהל יתיצר אל שממ ינא .וילע יתמחיר
.השע אוהש המ תא השעא םעפ יא ינא וליאכ אל הז ,הביס יל שיש
וא יצחו שמח העשה תוביבסב .עומשל םיענ היה אל הז ,ןיידע לבא
לע יתוא ונכדע תצקו ימולש המ וקדב םעפ ידמ םעפ לכש ירחא ,שש
לבא ןכ קשנה ןוויכ) םירבדהמ קלחב הדוה אוהש ורמא ,הרוקש המ
הזש יתנבה .תומיעל ןכומ ינא םא יתוא ולאש .(אל ולש הכירדה
שיחכה אוהש עגרהמ .יתצחלנש איה תמאה .עגר ותואב עצבתהל רומא
דיגהל קר .וילא הבוגת יל היה אל שיחכה אוהשכ .יתצחלנ רקובב
,םידע ויה אל .הבוגת יל התייה אל לבא .תמאה תאז יתרמאש המש
יתלביק קר ,םידע יתשפיחשכ .דיעהל םינכומ ויהש הלאכ אל תוחפל
,הז תא השע ןכ אוה םא םג לבא ,םולכ יתיאר אל' ןונגסב הבושת
היה הז .'םינפב תינסחמ וא רודכ היה וליאכ אל הז ?ליד גיבה המ
הז תא םיאור םה הככ .רקניטשה .ןישלמה היהנ עגרה ותואמ .באוכ
יל עודיש הלאכ אל תוחפל) םידע ויה אל ,הרקמ לכב .הנשלהכ -
דדומתהל יתיצר אלו .ילש תושחכהל הבושת יל היה אל .(םהילע
.תישפנ הזב דומעא אל ינאש יתעדי טושפ .רתוול יתטלחה זא .ולומ
.סיסבל הרזח יתוא וציפקהו רותיוו לע יתמתח .יתרתיוו זא
הרמאו וישכע רדסב לכה םא הלאש ,רעשב התייה ילש הרישיה תדקפמה
,שולש ינפל התיא יתרבידש זאמ) תגאוד דואמ איהו הרשקתה אמיאש
ירחא תצק תעכ התייה העשהו ןופאלפב רבדל תונמדזה יל התייה אל
התייה .לכוא רדחל יתכלהו ילש חא תאו אמיא תא יתנכדע .(שש
הקלחמה לש תודקפמה תחא .הפי דואמו תראופמ דואמ ישיש תחורא
וגאדי םה - גואדל אלו בשייתהל יל הרמא ,יתסנכנשכ יתוא התאר
.לוכאל יתבשייתה .תוגאדב וא ץחלב תויהל הביס ןיא ,וישכעמ יל
יל הארק יתוא התאר איהשכו ןמז המכ ירחא לכוא רדחל הסנכנ מ"מה
.רצעיי 'ש-ש יל הרמאו הז לכו שיגרמ ינא ךיא הלאש איה .הצוחה
תסינכ ירחא ישיש םוי הזו רחאמ .רדסב תיסחי רבע ברעה ראש
ישיש תחורא ירחא זא .ונתיא תושעל המ הברה םהל ןיא ,תבשה
יונפ ברע יל היה ,(םק אל פ"מהש דע םוקל רוסא יכ) הכורא
יתעדי זא רבכ .םירבחו ילש חא ,אמיא םע תוחישב רקיעב יתיליבש
לש ןורחא רנ תקלדהל םתוא יתנמזה זא .םתוא תוארל בייח ינאש
יל היהי אל יכ העדוהה תא ריבעהל םהל יתרמא .(ברעה הזש) הכונח
םלוכש הווקמ .םלוכ תא סופתל ליחתהלו םלוכל עידוהל ןמז הברה
תיסחי ןושיל יתכלה ברעב ישיש ,הרקמ לכב .העדוהה תא ולביק
,רבע 'ש-ש המ יבגל ןופצמ תופיקנ םע תצק ,עוגר רתוי .רדסב
רפסל יתרחב ינאש ללגבש תעדל יל לק אל ?תושעל המ) רובעיו רבוע
.ול גאדת לא ,ךמצעל גאדת התא' רמוא ילש חא .הז תא רבוע אוה
התאו והשמ תושעל רחב אוה .ולש תוריחבל אלו ךלש תוריחבל גאדת
לש תוכלשהה םע דדומתהל ךירצ אוה .תמאה תא תרמא לכה ךסב
.בוט רתוי יתנשי לבא תאז לכב .('התא אל ,ולש תוריחבה

- תבש םוי
תושעל המ הברה םהל ןיא תיקוח הניחבמ .יפיכ םוי היה תבש םוי
.הברה היה אל הזמ ץוח לבא יצחו עשתב תוחכונ רדסמ היה .ונתיא
ןיכהל םא ילש תדקפמה תא יתלאש .םולכ ונתיא תושעל םהל רוסא
זא .תבשב בותכל רוסא יכ אלש יל הרמא איהו תוחכונ רדסמל ה"בצמ
המחלנש ילש הדידי םע יתרביד) ןופאלפב םויה בור תא יתיליב
יתחלצה אל זא תורימשב ברעב ישישב התייהו תיברק הדיחיל עיגהל
הברה .יונפ ןמז הברה םעו םיינזואב mp3-ה םע ,(התיא רבדל
גורה יתייה .אל םושמ ינא ...'וכו חלקתהל ,ןושיל ותוא ולצינ
תוביבסב ,הרקמ לכב .המ םושמ ןושיל תכלל יתיצר אל לבא תופייעמ
לא יתאצי .יתוא רקבל ועיגה ילש חאו אמיא ,םירשעו תחא העשה
םייתעשמ רתוי תצק היה רוקיבה .םירוקיבה רוזיאל ונכלהו ג"שה
יתיצר לבא םתוא תוארל אלפנ היה .דואמ רצק ימעטל היה הזו
םידגב ,יזוואמ לכוא יל ואיבה םה .ובזעיש יתיצר אל .דוע ויהיש
רוקיבה .תכלכולמ הסיבכ םהל יתאבה ינאש ןמזב םיקתממו םייקנ
םירשעו שמחב .םתוא יתיאר תוחפל לבא .וליפא דואמ .רצק היה
ונל ורוהו ותוא ומיקה ,עגר ותואב ךרעב .תבשה האצי ךרעב
ונכלה ךכ-רחא .עגרה ותואב רקוב רדסמ ונל ושע .'ח-ב רדתסהל
הדמחנ יד תבש ,ךכה ךס .ש"ט תעש התייה זאו ברע תחורא לוכאל
אלש ילש בוט דואמ רבח סופתל ףוס ףוס יתחלצה ש"טה ךלהמבש)
ש"פוסל התיבה רזח אוהשכש רבתסמ .עובש ףוסה לכ סופתל יתחלצה
אצמ אל אוהו תיבב והשפיא טקש לע ודועב ןופאלפה ול לפנ ,אבצהמ
.(ותוא סופתל יתחלצה אל ןכל .ותוא

- ןושאר םוי
ירחא 'א םוי תוזיבש רשאמ הלודג רתוי 'א םוי תוזיבש ןיא
םויב רבכ תיאבצ תרגסמל רקובב שמחב ררועתהל .תבש םירגוסש
היהש רכוז אל ינא .יארונ ךכ ידכ דע אל לבא .יארונ הז ןושאר
יתייה ןיידע .הנוש יתייה ןיידע .ןושאר םויב דחוימ והשמ
זומזמ לש םוי היה ןושאר םוי ,הזב רכזנ ינאשכ ,םצעב .רקניטש
תריקחב ברועמ ינא יכ יתרמש אל בגא ינא) תורימש ויה דוע .ןמז
והשמו םישולש ךרעב וראשנ הקלחמה לכמש ךכ םירבד דועו (ח"צמ
לש זומזמ הברה תצקו (קשנ יוקינ) ש"נקנ תצק ונל היה זא .שיא
תחורא ירחא .רכוז ךכ-לכ אל ינאש םירבד דועו םיירהצה דע ןמז
וניקינ םפוסבש קשנב םירוצעמ רועישו םיבצמ ירועיש ויה םיירהצה
םע החיש התייה ךכ-רחא .וכותב םילמנ ונאצמש ירחא להואה תא
הגולפהמ לייח ברה ורעצלש עידוה אוה םש קשנב םיקחשמ לע פ"מה
הרדגה וא קשנב םלוה אל שומישב דושח אוהו רצעמב קזחומ רבכ
םימי העבראב רצעמה תא ול וכיראהש רמאו ןונגסב תרחא תיטפשמ
הבש הנורחאה םעפה התייה תאז .םשא אצמנ אוה ללכבש ינפל תאזו
ינאו םושמ יתוא םינכדעמ שממ אל םה .'ש םע הרוק המ יתעמש ללכב
שארב ךכ-לכ אל לבא .הנולתה תא שיגהש הז ינא יכ המל ןיבמ אל
.יירוחאמ הזה רופיסהש בושחל ףידעמ ינא .םתוא לואשלו תכלל ילש
לבא קשנ םע םיקחשמ אשונב טרס תוארל םירומא ונייה ,הרקמ לכב
.ברע תחורא קר היה םויה ראש זא וניאר אל

- ינש םוי
.חבטמ תונרות לש םוי היה הז .לילעב עיווזמ םוי היה ינש םוי
עובשב םויה הז .הקספה ילב .ףוס ילב .םויה לכ .ברעה דע רקובהמ
לבא ךכ-לכ טושפ .ארונ טושפ היה הז יכ .יתלבס הברה יכה ובש
יכ ילוא הזו .ארונ הזש המכ ראתל וליפא םילימ ןיא .ארונ ךכ-לכ
,אל וא קנופמ .ארונ - תאז לכב לבא .הננערמ ןובנופצ דלי ינא
םירוי וקה ,רקובב שמחב המכשהה ירחא .העווז םוי טושפ היה הז
תא .עבש העשה ינפל הברה תצק חבטמב רבכ ונייה צ"חלג ןמזהו
םילימ ןיא .ברעב יצחו עשת העשה תוביבסב ומייס ,בגא ,תונרותה
.ארונ היה הזה םויהש המכ םכל ראתל ייתועבצאב חוכ ןיאו יפב
הביטנרטלאהש רבתסמו) ןמואת אלש הפי'ג הז חבטמ תונרות לבא
.(םויה לכ פ"סרה לש תולטמ תושעלו םיתורישה תא תוקנל התייה
?יתרמא רבכ ,הפי'גו הסכיא

-ישילש םוי
האיציל תונווכתה ,רקוב רדסמ ,תמדקומ ליגרכ המכשה .םיחווטמ םוי
,םירוט ינשב הקלחמה לכ ונדמעש ןמזב .האיציה דע הכורא הנתמהו
םשב יל ארוק "תועטב" ןמזה לכש דחא שי .יתוא ונבצע דואמ המכ
אורקל םיקיספמ אלש הלא תא שי .'ירוא'ל הז תא ןקתמ זאו 'ש לש
.ופרה אל םה רקובב ישילשב םירוט ינשב .ןישלמ וא רקניטש יל
הכוראה ךרדב .םהב יתמלעתה לבא .ופרה אל שממ לבא שממ
קוחר יד יתייה הלחתהב) םדקתהל רתויש המכ יתלדתשה ,םיחווטמל
ליחתה זא תכלל םיליחתמש ךיא לבא .תותיכ יפל ונרדוס יכ
לככ .םיחווטמ קרו ךא אוה - רורב יד היה הזה םויה .(ןגאלבה
תוחפ השענו םיריהמ רתוי היהנו םיניינעה תא זרזנ ונחנאש
תעשה ליחתת סיסבל םיעיגמש עגרבו םדקומ רתוי םייסנ ךכ ,תויעב
טולשנ ונחנא ןכלו ךכמ האצותכ זוזת אל יעיבר םויב המכשהה .ש"ט
תונמה לש לכואה זא .ונל שי הניש תועש המכו ישפוח ןמז המכב
םויבש הז תא יתנייצ) עיבשמ אלו העווז יד היה ןיידע ברק
המכ ,םחל רכיכ תלמס ןחלושל תחתמ אצמ והשימשכ ןושארה םיחווטמ
םויב ףוסב יתחווט אל .(?םחל תסורפמ ובהלתה [ינא ללוכ] םלוכ
הצקמ היהא ינאש הצור איהש הרמא ילש הרישיה תדקפמה .ישילש
בוש סופיאה תא יל תושעל לכות איהש ידכ םירחא דוע םע אלו דדוב
הרטמב הרטמ לא םירודכ השימח לש ירי הז ישילש םויב היהש המ)
,הז המ ךל םיריבסמש ירחא ,תרמוא תאז) הלקתה זאו לבחמ גורהל
החירצה עמשיהמ תוינש שמח הזש (הלקתה עיתפמב והשיתמ םיקעוצ
הלעמל שולש) םירודכ השיש תורילו הביכשל תדרל ,קשנה תא ןועטל
לכב .םיבצמ לוגרת היה ךכ-רחא .תורטמ יתש רבע לא (הטמל שולשו
,דחופמ יד יתייהוו סופיאה תא תושעל ךירצ יתייהו רחאמ ,הרקמ
,םויה לש בלשב והשיתמ .דדוב הצקמ היהא ינאש התצר ילש תדקפמה
[חווט רבכש] לייח דועלו יל הארק (ןוחטבה תניצק םג איהש) מ"מה
חווטא אל ינאש יל הרמא איה .ךתח תחישל פ"מה םע תכלל הרמאו
םע היהא ינא זאו (ןורחאהו) אבה םיחווטמה םויב קרו םוי ותואב
םישוע םלוכש ומכ קלוחמ םוקמב תחא הכמב לכה השעאו תישיא הכרדה
.לכה תושעל ובו דחא םוי תושעל ,םיחווטמ ימי השולש םוקמב)
לייחלו יל רדיס פ"מה ,הרקמ לכב .(והזו תחא הכמב הז םע רומגל
ונל היהת םש דקפמ תתיכל תכלל רמאו סיסבל הרזח העסה ףסונה
תוגולפב םילייחה יפלכ תישיאה המרב םיאנתה תא םיקדוב הבש החיש
תכלל ונל רמאו ונתוא ספת פ"סרה ,סיסבל ונעגהש ךיא .תונושה
.יתדחפ ובש עגרה הז .םיילענ חצחצלו חלגתהל רהמ לבא רהמ
ינא .בוט לייח ינא יכ .יתוא הדיחפמ דימת תיאבצה תעמשמה
יתוא דיחפמו .םירחאה ומכ אל ינא ,תויעב השוע אל ינא ,עמשוממ
יתוא דיחפמ .המ עדוי אל ינא וא םיפיז ללגב קר שנוע לבקא ינאש
ךולכל יל היהיש עגרב ,בוט לייח היהא ינאש המכ הנשמ אל הזש
עיגריש ילש חאל רהמ יתרשקתה .שנעא ינא ,םיילענה לע ןטק יכה
הרבע אקווד החישה .(תוגאדב החמומ ירה ינא) ןתינ קרש המכ יתוא
ילש הרקמה לע העדי החישה תא הכרעש הניצקה וליפאש רבתסמ) רדסב
דקפמ לש ןופאלפ רפסמה תא הל שיש יל התארה תבשב אמיא .'ש םע
םיעטקב הבוט אקווד איה .התיבה ישישב וילא הרשקתה טעמכו סיסבה
תנתונ אלו הננגמל תסנכנ איה ,הלש םינבה לע םימייאמשכ .הלאה
לכב .(רשפא קרש המכ תלדתשמ איה תוחפל .ונב עוגפל דחא ףאל
החישה םותב .ךכמ םיעדוי סיסבב םיהובגה םיגרדהש רבתסמ ,הרקמ
.םיחווטמהמ הרזח אל דוע ונלש הקלחמהו לייחה םע הגולפל יתרזח
תועש רשע הזיא דועו ש"ט ונלביק זאו ךכ-רחא העש עברכ ורזח םה
יתכלה ,הריבס העשל יתיכיח אלא דימ ןושיל יתכלה אל .הניש
התא םא .םיחווטמ םויב לכוא רדח ןיא) ם"קשב ברע תחורא תונקל
יתרביד ,ם"קשב יתלכא זא .(ךלש ברקה תנמ תא םייסת ,לכוא הצור
ןיידע םכל יתרפיס אל .םדקומ תיסחי ןושיל יתכלהו ןופאלפב תצק
המכו המכ תחא לע הלילב זא רק דואמ םויב .רק דואמ הלילב לבא
םייברג תוגוז יתש םע הלילב ןשי ינא .םינצינב םש םימיא רופכש
הילע זילפ הילע הכורא הצלוח ,גנינרטל תחתמ סקטג ,יילע
ןיידעו תופפכו ברג עבוכ ,הבע ףסונ טרישטווס וילעש טרישטווס
.םש רק המכ םכל רפסל יתחכשש וישכע יתרכזנ טושפ ,םתס .יל רק

- יעיבר םוי
.פ"סרה ללגב רקיעב .םייתש רפסמ יתעווזה םויה היה יעיבר םוי
יקנ לכהש עגרבש רמוא הז .הפנה רדסמ היה רקובה רדסמ םותב
תא םיפינמ זא ,...'וכו ךירצש ומכ םירדוסמ םילהואהו הגולפב
פ"מה תופתתשהב היהו תיתקלחמ אלו תיתגולפ עצבתה הז .לגדה
יל ריעה אוה .קמועל דואמ חוליג קדבו דוקיפ ספת פ"סרה .פ"סרהו
ןיא יכ םג .חוליג םע היעב שי ןורקעב יל וישכע .ילש חוליגה לע
העש עבר ךשמב חלגתמ יתייה ם"וקבל חפוסמ יתייהשכ) ןמז הברה יל
חצחצל םג ,חלגתהל םג העש עבר לבקמ ינא הפו תוקד םירשע דע
ה"בצמ םע 'ח-ב ןמזה םותב דומעל םגו םיילענ חצחצל םג ,םייניש
םילדוג ילש םיפיזה ,חלגתהל רקובב ןמז הברה יל ןיא .(הנכומ
םיפיזה תא ךכרל םירומאש םירישכת יל שי .םיכובס דואמ םהו רהמ
תושיגרמ םינפה םא םג .םיפיז םיראשנ דימתו היעב יל שי לבא
יל ריעה פ"סרהו .הככ ילש חא לצא םג הז .דוע שי דימת ,תוקלח
ןועש חתפו הגולפה לכ לע חרצ אוה ךכ-רחא .םילייח המכ דועלו
ריעה אוה .חוליג קדבו דחא דחא רבע אוה ןכמ רחאל .חלגתנש ידכ
ינא .יל ןימאה אוהש יל הארנ אלו יתחלגתהש ול יתרמא .בוש יל
הז חוליגש רמא פ"מה ךכ-רחא יכ דחוימב .האבה םעפהמ דחפמ שממ
לכ התעמ הרמוחב שינעי אוהשו הארנ לייחש ךיאמ בושח דואמ קלח
קשקשמ .דחפמ דואמ ינא ,ןכ זא .ךירצש ומכ חלוגמ אל ספתיש לייח
.(וליפא ישימח םויל ןיידע יתעגה אל) ףוסה אל דוע הזו .וליפא
ימצע תא יתסנכה ןמזה לכ .רדרדתהל קיספה אל ילש חור בצמה םשמ
לאש אוה) חלוגמ אל ספתא ינאש האבה םעפה לע תוגאדלו םיטרסל
לע םימושר םהלש תומשה תא יתיארש הלאכ ויהו ילש םשה המ יתוא
ראשמ תונהיל שממ יתחלצה אל .(...'וכו יתיא רביד אוהש ינפל ףד
,םי"חסת ,רשק רישכמה קוריפו הבכרה לש רועיש ונל היה .םויה
ריכזהל יתחכש לבא לכוא רדחל ךרדב םוי לכ שי םצעב הז) תודיעצ
ונממ תוניהל יתחלצהש דיחיה רבדה .םירבד דועו ,(טושפ הז תא
השק אלו יתורחת היה הז .(טרופסה לש עטקה םצעב הזש) ס"דמה אוה
יתיארש הנושאר םעפ) יפיכו הנהמ הז המ קחשמ ונקחיש ,ללכב .ידמ
דחיב קוחצמ תוצצופתמו ןהלש קוחצה תא תורצוע אל תודקפמה תא
היילע לע רבדמש טרס לש הנרקה ונל היה ברע תחורא ירחא .(ונתיא
.קזח דואמו יטמרד היה ,עורגה קחשמה ףא לע ,טרסה) םיפמרט לע
פמרט לע הלע לייחה ןבהש החפשמל ועידוהש עגרב םש יתיכב טעמכ
לכב .(בוט ךורעו םייובמ ,בותכ היה הז .םילבחמ ידיב חצרנו
לע םישובל תויהל רקובב ונל ורמאשכ ןושיל ונכלה ךכ-רחא ,הרקמ
.פ"מה םע יתגולפ ס"דמ שי - יחרזא

- ישימח םוי
,םייחרזא טרופס ידגב לע ונילע ,(עברו שמח) רקובב םדקומ ונמק
בוט חלגתהלו פ"מה תא תוסנל אל - הרהזאו צ"חלג ןמז ונלביק
תנוכמ םע חלגתמ ינא תונוריטה תא יתלחתהש זאמ ןרוקעב .בוט
ןמז תכסוח הנוכמ לבא ןיכס םע יתחלגתה תונוריטה דע) חוליג
יתנעט אל ךרעב םייעובש רבכו רחאמ ,הרקמ לכב .(יתועמשמ ןפואב
ןיכסה תא יתאצוה רהמ .עצמאב יל דובעל הקיספה הנוכמה ,התוא
הסנמ ,יל ראשנש ןמזה טעמב חלגתהל יתלחתהו ןוחטב רתיל יתאבהש
םלוכ םע 'ח-ב יתדמענ ,ןמזה םותב .בוט רתויש המכ הז תא תושעל
רמאו אב פ"מה ,'ח-ב הדמע הגולפה לכש ירחא .םד תואלמ םינפב
התייה הצירה .ג"שהמ קוחר אל אצמנש שרגמל וישכע םיצר ונחנאש
םג היה םש ונישעש המ לכ .הילע יתתמ אלש תורמל ,תלבסנו הריבס
.ידימ םישק םירבד ונישע אלו תוקלחמה ןיב תורחת התייה .ףיכ ןכ
ונישע םש ,הגולפל הרזח הציר ונישע ךכ-רחא .ףיכ היה ,לכה ךס
לאש םפוסבש ס"דמה לש םוכיס היה זאו הכימס תוביכש המכ דוע
תורמל) ןכש ונינע .רפו'צ ונל עיגמש םיבשוח ונחנא םא פ"מה
,הרקמ לכב .(הלישכמ הלאש התייה תאז ייניעב יכ יתינע אל ינאש
לע הלענו ךלנ ונחנא ,ונל וחתפי תודקפמהש ןמזב וישכעש רמא אוה
אצנו הגולפה תא לבקנ ,רקוב תחורא לכאנ ,ןכמ רחאל 'א ידמ
ךל םיריהבמ םימלש םייעובשש ירחא .רשוא לש עגר היה הז) התיבה
ללגבש םירמואו ךתוא םיעיתפמ םה םואתפ ,ישיש םויב קרו ךא אצתש
לכהו רשואה ירחא ,הרקמ לכב .(שושמחב ךתוא םיקנפמ תבש תראשנש
ונספא ,רקוב תחורא ונלכא ,הל יתרפיסו אמיאל יתרשקתהש ירחאו
ליחתהו פ"סרה אב ,ןמזה ףוסב .הגולפה תא רוגסל ונכלהו םיקשנ
ןמזה הזש 'ב גבטיקל הניש קשה תא סינכה אלש ימ לכל דיגהל
היהנ ,רוציקב .וניתוירחא לע אוה דבאיש דויצ לכ יכ סינכהל
תורמל .ארונ אל לבא ךרעב םייתעשב ונלש האיציה תא בכיעש ןגאלב
,הייפ"סרל 'ב גבטיקהו םינורזמה לש הסנכהה םע ונתוא ונרטרטש
פ"מה תא ונלביק ,פ"סרה תוארוהל 'ח-ב םיחותמ ונדמענ ףוסב
הרטשמה ללגב רקיעב .דואמ דיחפה יתואש האיצי ךירדת ונרבעו
דקפמ ידיב תטפשנ תיאבצ הרטשממ הנולת לכש רמא פ"מה .תיאבצה
תלבקמ תונולתהמ תחא לכ .פ"סרהמו ונממ הנולתב הוולמו סיסבה
תוחפ םינתונ אל םה תיאבצ הרטשממ הנולת לע רשאכ דרפנב שנוע
ינא םעפ בוש זאו .(הל'אמיא - תחא הלימב) םוי 28 לש קותירמ
אל םיילענה ילואשו בוט קיפסמ חלוגמ אל ינא ילואש גואדל ליחתמ
.ךכמ קשקשמ ינאו .הז ילואו הז ילואו הז ילואו תוחצחוצמ קיפסמ
אל ברה ירעצל) התיבה םיאצוי אבה ישיש .ןמואי אלש תוומ דחפ
העברא סיסבב ראשיהל ןכומ אל ינאו (קודב םעפה ,םעפ בוש שושמח
ירחא תועובש השולש םש ראשיהל רמוא הז םא חטבו חטב .תועובש
ינא זא .(!הז תא תושעל םילוכי םה - יתקדבו) תרמגנ תונוריטהש
אל ,עגרכל ןוכנ .םיטרסל ימצע תא סינכמ .תוגאדב .תודרחב
הז לבא .יתוא תחקל אובל אמיאל יתרמא יכ תיאבצ הרטשמב יתלקתנ
לש רעשב םג ןושאר ימיב תיאבצ הרטשמ התייה ם"וקבב .הנשמ אל
הרומג תוטש ללגב שנוע לע הבשחמה .דחפמ םעפ בוש ינא .סיסבה
הבשחמה אל .ןיטולחל תשפוטמ איה דואמ ףאו בוט לייח התאשכ תאזכ
.ירשפא הזש הדבועה םצע אלא

לע רבדל יל סאמנ תאז לכבו ישיש םוי תאז לכב הז יכ ,וישכעו
- םירחא םירבדל רובענ ,הזה אבצה

הנימאמ תמאב תא ילוא .םישרגתמ ךיירוהש עומשל יל רצ ,דמרא'צ
(הבוטל קפס לש לצ אלל ויה ילש םירוהה לש םישוריגה) הבוטל הזש
םישנא לע עמוש ינאש םעפ לכ טושפ יל רצ .יל רצ הז ללגב אל לבא
ירקיעה אשונל הרזח לבא .םוקמ והשזיאב יתוא טבוצ הז .םישרגתמש
תאש השיגרמ תאש חמש ינא .תבתכש המ תא יתארקשכ בלה יל טבצנ -
תא ןאכ תבתוכ אל תא םא םג הלאכ םיישיא םירבד הפ בותכל הלוכי
ילש םירוההשכ .דודיע תולימ יל ןיא .תוציע יל ןיא .ךלש ליגה
חאו אמיא ,ינא) תובוחהו אתנכשמה םע תיבב רוגל ונראשנ ,ושרגתה
ויה אלו תוניהל ולכי דמחמ תויח אבש הניג ונל התייה אל .(ילש
ןיבמ ,עדוי ינאש םינפ דימעהל .(םויה שיש אל) דמחמ תויח ונל
דיגהל לוכי קר ינא .תועיבצ היהת ךל הרוקש המ םע ההדזמו
יצחו עובשב ןאכ אצמנ אל ילוא ינא .ךליבשב ןאכ אצמנ םורופהש
ןאכ ינא .םתוא הכירצ תאשכ ןאכ 'גייפו רפוע לבא ,םיבורקה
ןאכ היהא ינא טעמ דועו (...קותיר לבקא אלש הווקתב) ש"פוסב
תאש המ לכ ,דיגהל ךל שיש המ לכ זא בוש םוי לכ טעמכ םורופב
רובעת הפוקתהש הווקמ ינא .ךליבשב ןאכ ונחנא - קורפל הכירצ
רוחבל יכרטצת אל תאשו רשפא קרש רתויב בוטה דצה לע ךיילע
ילש חאו ינא) דצ ורחב רבכש םירחא שיש עומשל יל לבח .םידדצ
ךכ דצ ותואב ונרחבו .ןיטולחל תורחא ויה תוביסנה לבא דצ ונרחב
ןאכ ונחנא ,הרקמ לכב .(ולאכ םירבד וא גוליפ םושל םרג אל הזש
.'ץוק ליבשבו .ךליבשב

והשימ םא .ימ קייל דד לש ןורחאה קרפה תא דירוהל יתחלצה אל
ול ויה אל יתאצמש ץבוק לכ .השקבב רושיק יל ןתייש ,אצומ
.תורוקמ

:הקינורו לש 12 רפסמ קרפ םש ררחוש
There's Got To Be a Morning After Pill

תיעישתה הנועל םישדח םיקרפ תומש שי ,םיקרפ תומש ףוא גניקיפס
ןמזב ,ללכב .םירלייופסה תניפב דואמ לודג ןוכדעב רחמ ולעיש
שארב יתחתפ רתוי זא בושחל ןמז הברה יל היה ישיש םויב הרימשה
הנועה דעצת וילא ןוויכל יל היה רבכש ינושארה ןויערה תא ילש
הזש הווקנ) 'תופשוכמ'ב רבעב השענ דועש בשוח אל ינאש והשמ הזש
.(הבוטל

.הכ דע תיעישתה הנועה יקרפ לש גורידה לע הדות ,רפוע ,הרקמ לכב
םיקרפ ויהי םיקרפ 10-ה תא רחבתשכ הנועה ףוסבש הווקמ ינא
תא ןתא ףאו ךלש גורידל ביגא ינא .תעכ םש םיאצמנ אלש המישרב
הרקי הז לבא .רחמ וא םויה רחואמ רתוי וא .וישכע אל לבא ילש
.חיטבמ ינא

עובש 12 העשהמ לחה התיבש התייה .םלועהמ קתונמ ךכ-לכ ינא ,ואוו
יתוא ןכדע ילש חא) יביבס הרוק המ גשומ יל ןיאש המכ ?רבעש
ןיערגה לע טלפ טרמלאמש' לש םיעטקב רתוי לבא םעפ ידמ ןופאלפב
.(תאזה המרב אל הלאכו 'הככ

,הרקמ לכב ,בוט
,(עמשמ יתרת) תיבב תויהל בוט
,חמש גח
דוע רבדנ םגש אלא רחמו םויה רבדנ דועש קר אלש הווקמ ינאו
.ןומה
,םכלש
.ירוא:תובוגת

(06:03 04/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ !שדח רושרש    
(15:21 05/12/06) ירוא םשב ofer \ שדח רושרש דוע ונל הנה זא       
(20:42 05/12/06) ירוא \ !בוט לזמב ונל ויהיש - שדח רושרש ןכא          
(21:32 06/12/06) ירוא \ ...ינפל ןורחא םוי - רחמ .םדקומ התיבה יתעגה םויה             
(13:29 07/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ קרפה לע הנטק הבוגת יתבתכ ינא ירוא                
(17:09 07/12/06) !אלש תמאב .שביימ אל ofer \ !ףוא ףוא ףוא                   
(23:26 07/12/06) ירוא \ ...שושמחה לש ותליחת                      
(20:01 08/12/06) ...ךרעב .תוחטבה םייקמ ofer \ לכואה רדחב ברע תחורא דועמ יל יתרזח הנה                         
(11:22 09/12/06) ירוא \ ...רחמ הזש ןימאמ אל ינא                            
(11:42 09/12/06) ירוא \ ...ץשחתה תא יתחכש                               
(16:44 09/12/06) charmed p3 \ .תרחא תרתוכ יל ןיאו .ץ.בשתה תא יתרתפו .הקינורו יתיאר                                  
(20:20 11/12/06) charmed p3 \ גשומ .יל .ןיא .המל .שי .הפ .תולד                                     
(15:59 13/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ יתוא טגבל אל קר                                        
(17:25 13/12/06) םיצורית איצממ ofer \ דמרא'צ LOL                                           
(21:48 14/12/06) charmed p3 \ (הבוצע יכה אל םג לבא ,םלועב החמש יכה העדוהה אל) יפוס הז                                              
(23:08 14/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ we love you charmed!                                                 
(09:32 15/12/06) יפילס ליס ofer \ ...וב קורפל בוט םוקמ ןכא                                                    
(01:06 20/12/06) תצק רקבמ ofer \ הפ קיר                                                       
(14:08 21/12/06) charmed p3 \ רייפ שממ אל הז                                                          
(12:01 22/12/06) ירוא \ ( יתרזח ףוס לכ ףוס) !תיבב תויהל בוט המכ                                                             
(15:14 22/12/06) עגעגתה ofer \ !!!!!!!!!ירוא                                                                
(17:36 22/12/06) ירוא \ ?םייסנכמב האירק ןמיס ךל שיש וא יתוא תוארל חמש התא ,רפוע                                                                   
(21:55 22/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!!!!!!!!ירוא                                                                      
(23:50 22/12/06) charmed האירקה ינמיס תרוסמל תפרטצמ p3 \ !!!!!!!!!ירוא                                                                         
(11:11 23/12/06) ?ץק...אפ AKA ofer \ !!!!!!!!!!האירקה ינמיס םע םיקיספמ םייסמ ירואש ירחאש ןבומכ                                                                            
(12:10 23/12/06) ירוא \ ?ידובכל ולאה האירק ינמיסה לכו ,ואוו                                                                               
(13:06 23/12/06) ןיבה אל תמאב ofer \ בוט רתוי וליפא הז ,ונ                                                                                  
(21:34 23/12/06) ירוא \ ...דימתמ קזחו יתוא התכה 'א םוי תוזיבש                                                                                     
(21:45 24/12/06) charmed האירקה ינמיס תרוסמל תפרטצמ p3 \ ירוא ,ארונ אל                                                                                        
(17:02 25/12/06) םיריש רש ofer \ !דמרא'צ ,רמולכ ,הא ...ט לזמ                                                                                           
(15:17 26/12/06) תרוסמל תיפוס הפרטצה וישכע םא המצע תא תלאוש charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דומח הזכ התא ,רפוע                                                                                              
(15:23 26/12/06) תרוסמל תיפוס הפרטצה וישכע םא המצע תא תלאוש charmed p3 \ ....והשמ יתחכש                                                                                                 
(16:26 26/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!!!!!חמש תדלוה םוי !!!דמרא'צ                                                                                                    
(21:21 26/12/06) תרוסמל תיפוס הפרטצה וישכע םא המצע תא תלאוש charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!סייסרג סא'צומ                                                                                                       
(22:16 26/12/06) charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הרזע הכירצ ינא                                                                                                          
(14:23 27/12/06) בורל האירק ינמיס םע ofer \ !!!!!!!!!!ינשה דומעל רבע רושרשה                                                                                                             
(12:31 28/12/06) ( ismilei ףסונ שושמח לביק) ירוא \ ...וציק לא עיגה עובש דוע הנהו                                                                                                                
(18:22 28/12/06) ismilei םג ofer \ !שושמח דוע                                                                                                                   
(11:50 30/12/06) םירושיקב התוא איבמ ofer \ עובש ףוסה תא ריבעהל םירבד המכ הנה                                                                                                                      
(11:58 30/12/06) םירושיקב התוא איבהל ךישממ ofer \ ינשה רושיקהו                                                                                                                         
(13:04 30/12/06) charmed p3 \ תאז לכב ביגהל יתיצר                                                                                                                            
(20:15 30/12/06) ירוא \ (!ןאכ רבכ 'א םוי תוזיבש ,ןכ) רמגנ עובש ףוס דוע הנהו                                                                                                                               
(19:41 01/01/07) ושמ וא הנונש תרתוכ ילב .ביגמ ofer \ איה תמאה                                                                                                                                  
(15:24 02/01/07) דמרא'צ p3 \ הככ תויהל תבהוא אל ינא                                                                                                                                     
(16:47 02/01/07) .ןורחאה ןמזב יתריצי אל ינא .היהי אלש המ ofer \ ?אל ,םירתוימ םירישל רתוימ ןויד ,בוט ונ                                                                                                                                        
(12:22 03/01/07) רתאל עברא תדלוה םוי גגוחו תונוריט םייס :ירוא \ !תיבב תויהל ףיכ הזיא                                                                                                                                           
(12:33 03/01/07) charmed p3 \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!בוט לזמ                                                                                                                                              
(12:45 03/01/07) charmed p3 \ -והשמ דועו                                                                                                                                                 
(18:54 03/01/07) רדחהמ דרוי ofer \ !ירואלו !רתאל בוט לזמ                                                                                                                                                    
(18:02 04/01/07) ירוא \ ...עובש ףוס עיגהש ףיכ המכ                                                                                                                                                       
(01:34 05/01/07) םידובא האר ofer \ ?ידמ בוט התאש םעפ ךל ורמא ,ירוא                                                                                                                                                          
(13:42 05/01/07) ירוא \ ...תוריהמב ול רבע עובש ףוס יצח טעמכ רבכו                                                                                                                                                             
(16:41 05/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ (=יתרזח                                                                                                                                                                
(12:36 06/01/07) .לבחו !not ...ןודנולמ רזח םג ofer \ 'גייפ הבשה הכורב                                                                                                                                                                   
(17:11 06/01/07) ירוא \ רהמ שממ ...רהמ לבא רבדל ןמז תצק ,רבוע ש"פוסהש ינפל עגר                                                                                                                                                                      
(21:42 06/01/07) ןודנולל עסנ אל ןיידע ofer \ ירוא יפוי                                                                                                                                                                         
(23:26 06/01/07) ירוא \ ..עובש ףוסל הנורחא העדוה                                                                                                                                                                            
(20:22 07/01/07) ירוא \ ?םתא הפיא ,הירבח                                                                                                                                                                               
(22:03 07/01/07) תטלוש 'גייפ \ (=הפ ינא ירו                                                                                                                                                                                  
(22:04 07/01/07) תטלוש 'גייפ \ [ת"ל] ירוא = ירו                                                                                                                                                                                     
(22:07 07/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] קינה תא תנקתמ קר                                                                                                                                                                                        
(14:46 08/01/07) ןודנולב אל .לארשיב ofer \ !ברק יסייט םכלוכ םתא                                                                                                                                                                                           
(20:36 08/01/07) ירוא \ ?ינא ?ברק סייט ינא                                                                                                                                                                                              
(20:48 09/01/07) ירוא \ ...חוכו ןמז הברה ןיא ,םויה ףוס ,עובש עצמא                                                                                                                                                                                                 
(14:10 10/01/07) התיבשב ofer \ תונטנטקב קר שי פוה                                                                                                                                                                                                    
(21:24 10/01/07) ירוא \ ...תונטק תודליל קר הז פוה ,ןכא                                                                                                                                                                                                       
(11:33 12/01/07) charmed p3 \ עיגה עובשה ףוסש לאל הדות                                                                                                                                                                                                          
(08:25 13/01/07) ירוא \ ...רמגנ עובש ףוסה טעמ דוע הנהו                                                                                                                                                                                                             
(11:07 13/01/07) charmed p3 \ (הפקה םג) בוט הז ךופה ,ןכ                                                                                                                                                                                                                
(12:46 13/01/07) ותיא דמרא'צ םג תוחפל .טייר ,אי ?ןודנולב ofer \ ~שאר דינמ~ ...םיינוריע הלאכ םתא ,יוא                                                                                                                                                                                                                   
(14:14 13/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הנושארה הכרעמה תא יתארק                                                                                                                                                                                                                      
(16:54 13/01/07) charmed p3 \ םתא םג ילואו ,הכופה ינא !ךופה לכהש ךל יתרמא !רפוע קוידב ,ונ                                                                                                                                                                                                                         
(20:33 15/01/07) charmed p3 \ ...וביגת לא ,רדסב ,בוט                                                                                                                                                                                                                            
(21:43 15/01/07) טגובמ תויהל הצור אל ofer \ יל ץרוק ןויערה יכ םא                                                                                                                                                                                                                               
(18:32 16/01/07) ירוא \ ?אבצב םוי 70 ינא םויה קוידבש םתעדיה ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                  
(01:01 19/01/07) תושאונ יתיאר ,רדסב ,ונ .םתא ואיצמת ofer \ בוט לזמ ךל עיגמש חינמ ינא זא                                                                                                                                                                                                                                     
(10:36 19/01/07) םילימב הברמ אל ofer \ [ת"ל] !!!וישכע .יפאב .ירוא                                                                                                                                                                                                                                        
(12:58 19/01/07) ירוא \ ...תושעל לוכי ליימיאש המ                                                                                                                                                                                                                                           
(14:45 19/01/07) יפאב רבדמ םג ofer \ "?תסראממ ...הטשיק" ,"תשאונ הטשיק" ,"תדבוא הטשיק"ה לכ ירחא                                                                                                                                                                                                                                              
(13:35 20/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ יפאב ווה                                                                                                                                                                                                                                                 
(19:37 20/01/07) דוע בותכל רחואמ רתוי רוזחיו עגרל (!דואמ) הרצק העדוה ריאשמ - ירוא \ [ת"ל] ..."ברק תסייט" תרבג ,ךל הדות                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:40 20/01/07) ירוא \ ?םיבשוח אל םתא ,תיברק סיוטמ דואמ עובש ףוס היה                                                                                                                                                                                                                                                       
(16:32 22/01/07) .בוש .התיבשבו .רעטצמ ofer \ רעטצמ ךכ לכ ינא                                                                                                                                                                                                                                                          
(18:00 22/01/07) ירוא \ ...(תוער דואמ לבא) תוער תושדחו תובוט תושדח יל שי                                                                                                                                                                                                                                                             
(21:08 22/01/07) charmed p3 \ (רשפאש המכ דע) םלוכל בוט ינש םוי                                                                                                                                                                                                                                                                
(20:12 23/01/07) m םתס ofer \ םלוכל בוט ישילש םוי                                                                                                                                                                                                                                                                   
(20:56 23/01/07) ירוא \ (ל"לאל האיציה ינפל הנורחא העדוה) הלחא אוה ישילש םוי ללכ ךרדב                                                                                                                                                                                                                                                                      
(17:43 25/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ?םלוכ הרוק המ                                                                                                                                                                                                                                                                         
(19:36 25/01/07) הפ ofer \ עדוי שממ אל ינאש איה תמאה                                                                                                                                                                                                                                                                            
(00:03 26/01/07) הפ ןיידע ofer \ ביגה אל ןיידע ירואש האור ינא ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                               
(06:57 26/01/07) ירוא \ ...ייה - םירבח לש ןושארה קרפב רמא סורש ומכו                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(08:21 27/01/07) ירוא \ ...הזכ והשמ וא עובש ףוס הז וליאכ אל הז ...וביגת לא ,רדסב                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(12:17 27/01/07) תולד רפמ ofer \ !םיילענ םושו תולד םוש                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(15:29 27/01/07) ירוא \ ?תולד תוזירכמ אקווד תונבה המל זא ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(20:29 29/01/07) ירוא \ !-ח-י-ר-ס-מ שדוח תויהל ךלוה ראורבפ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(21:57 29/01/07) בותכל ךלוה ofer \ תמאב .בותכל ךלוה ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(17:49 30/01/07) charmed p3 \ !ץורית יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:16 30/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ תדלוה םוי יל שי לבא ...ץורית יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(20:33 30/01/07) םויה תדחוימ תרתוכ ילב זא רהממ ofer \ הזה עטקה תא רכוז דוע ינא ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(20:37 30/01/07) םויה תדחוימ תרתוכ ילב זא רהממ ofer \ :םירבד המכ דוע ,יקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(19:15 31/01/07) רהממ שממ אל םייתניב אקווד ofer \ שגר םע ,םעפ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(20:07 31/01/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] 16 ןוויכל רתוי הטונ ינא רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(10:01 01/02/07) charmed p3 \ !!!בוט לזמ ,'גייפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:26 01/02/07) 06 'בונ ?יתמ דע שיש ריעצ יכה ירוא \ ...(הווקנ ואוב תוחפל וא) םיענ עובש ףוס ,ליעגמ שדוח תליחתבו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(21:36 01/02/07) charmed p3 \ !ןחבמה תא יתרבע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(00:57 03/02/07) סואה האר ofer \ דמרא'צ יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(01:32 03/02/07) charmed p3 \ !עטק הזיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(08:09 03/02/07) הנשי תרוסמ ריזחהל הסנמ רפועש ןיבמ ירוא \ ...רפוע ,יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(10:59 03/02/07) !תרוסמ !יי ofer \ ירוא ,יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(11:49 03/02/07) הקינורו האר ofer \ [ת"ל] talk away ,וישכע ביגהל ןמז ןיא ,הקינורו יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(22:37 03/02/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ יפאב לע ןטק והשמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(19:38 05/02/07) ןושיל ול אב ךכ-לכו ןושארה ס"במה ינפל הליל ירוא \ (?המ יפוי המ) ...תולד ,יפוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(16:32 07/02/07) דיב ןכומ טגב םע הליל ירחא רזח ירוא \ ... ...דוג ליר טגב יב וט רפירפ ,That's it ,ייקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(17:06 07/02/07) ?אל ,יל עיגמ ,ונ .טגובמ ofer \ ...יל עיגמ תצק תמאב לבא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(18:27 07/02/07) תוירומליגהו ofer \ בגא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:16 07/02/07) םירקסהו ofer \ םירקס רבדנ ואוב זא ,ןמז תצק יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(18:48 08/02/07) ש"ושמחה לש ותליחתב ירוא \ !ריוואב םיפפונתמ ןיידע םיינש לבא ...דרוה רחא טגב ,ייקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(19:30 08/02/07) charmed p3 \ .תרעטצמ ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(00:03 09/02/07) םיאשונ ינימלכ לע ofer \ ...םידובא םידובא ,חא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(01:11 09/02/07) ריבסמ םתס ילואו .ריהבמ ofer \ יתבתכש םירבדהמ עמתשה אל הזש הרקמלו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(12:35 09/02/07) ירוא \ ?יניצ תייה הלחתהב זא ,יתנבה אל ,עגר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(00:44 10/02/07) ךורא ישיש םוי ףוסב ofer \ ךורא כ"כ אלש תמאה ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(01:03 10/02/07) .רבד ,יקוא .םירבד דועו ofer \ ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(16:54 10/02/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ביגא ינא םגש ןמזה עגיה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(21:42 10/02/07) ירוא \ ...רבדל ןמז ילבו תופייעמ תמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(15:52 12/02/07) םירופיס 3 ofer \ best. episode. ever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(20:29 12/02/07) ירוא \ ?רדסב ,רחמ רבדנו הרצק דואמ דואמ העדוה !...חוכ יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(19:22 13/02/07) ירוא \ ...םהילע רבדל םירבד הברהו ןמז טעמ ,ייקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(17:22 15/02/07) !get out ?ןמז ילב ofer \ רמול םירבד אלמ יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(19:16 16/02/07) ירוא \ (!טיא ןימ ייא דנא) evil, thy name is shvizot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(05:21 18/02/07) ירוא \ ...רקובב ןושאר םוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(15:57 18/02/07) ירוא \ ...ש"טבא טעמ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(18:21 18/02/07) ביגמ אוה זא .ןמז םע ofer \ ?ןונבלל עסונ התא ,ירוא ,ואוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(19:35 18/02/07) ירוא \ ...יתוא ופטחי ןכ םא אלא ?ןונבלל עסונ הזיא ,אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(20:28 18/02/07) תינשב ביגמ ofer \ םויב תובוגת יתש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(20:32 18/02/07) תישילשב ביגמ ofer \ 4400 יתספסיפ ,ספוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(21:15 18/02/07) ירוא \ ...ייבדוג סטיא סאג ייא ,לוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:27 19/02/07) לויטה ינפל היינש ofer \ וט ימ רופ ייב דוג סטיא סאג ייא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(17:22 24/02/07) היצזיליוויצל רזח ofer \ יתנשה לויטהמ יתרזח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(10:18 27/02/07) ירוא \ (...הזה חיטבאב רק יד היהו) !!!ש"טבאהמ יתרזח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(16:43 27/02/07) ירוא \ ...ונילע תובוהאה תורדסה יבגל תושדח המכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(18:51 27/02/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הביגמ ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(21:58 27/02/07) ירוא \ ...שפוח םויה יל רמגנו ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(22:01 27/02/07) קושב ofer \ !?!?!?המ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(18:33 28/02/07) ירוא \ ...םהב ררועתהל הווש אל טושפש םימי שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(09:30 02/03/07) ירוא תא חוצרל דמוע ofer \ !ךתוא חוצרל דמוע ינא ,ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(09:31 02/03/07) והשמ דוע םע ofer \ והשמ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(10:39 02/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!הקינורו יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(11:52 02/03/07) 2 והשמ דוע םע ofer \ יתרמאש ומכ ,ונ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(11:57 02/03/07) 3 והשמ דוע םע ofer \ םיקנילה לכ לע רעטצמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(18:07 02/03/07) ירוא \ ...ביגהל ןמז יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(19:44 02/03/07) לודייא ורפ ofer \ ירוא רעטצמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(14:42 04/03/07) ): הלוח ofer \ ?הפ והשימ ?ולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(18:01 04/03/07) ירוא \ (...וו ה'זד תכיתח יל שי ,ואוו) !ןוס לוו טג ,לוו טג ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:40 06/03/07) ירוא \ !רבכ ביגי והשימש ...תולד וזיא ,ואוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(22:13 06/03/07) הלוח תוחפ תצק ofer \ יניצר וו ה'ז הד היה יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(14:35 07/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!התיבש רחמ יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(19:49 07/03/07) ירוא \ (הנידע ןושלב שמתשמ דוע ינאו) םיסאבמ תויהל םיקיספמ אל םייחשכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(11:36 09/03/07) ירוא \ ...סיסבב ש"ושמחהמ ןוכדע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(01:36 10/03/07) העדוהה ףוס דע רע ראשיהל חילצהל הווקמ ofer \ םויה יתיליג המ םיעדוי םתא ,ייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(11:45 10/03/07) ירוא \ !לאל הדות - תבשה תרמגנ טעמ דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(17:05 11/03/07) ירוא \ ...ביגהל םכרות !תיבב ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(17:03 12/03/07) ורותב ביגמ ofer \ (םיאקירמאה םע) םתיא ףוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:06 12/03/07) ןקתמ ofer \ תכחוגמ הרוצ הטשיקב ךכ רחאו ,הבוט הלילע :ןוקית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(05:43 13/03/07) ירוא \ ...אבצל תכלל בייח ,ןמז יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(18:33 13/03/07) ירוא \ !םימטמוטמ םיאקירמא ,םכתיא ףוא טלחהב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:31 14/03/07) ירוא \ !בושח יומ יומ יומ הז ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(14:21 15/03/07) save veronica mars! ofer \ !!!אאאאאאל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(17:50 15/03/07) ירוא \ ...יניצר הזכ רגנאה ףילק היהיש בשוח אל אקווד ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(18:04 15/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ םירוביג האור אל רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(19:26 15/03/07) ofer save veronica mars! \ !םירוביג האור ךיא דועו ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(20:49 15/03/07) ירוא \ ...םישיגר ךכ-לכ תויהל ךירצ אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(13:00 16/03/07) ofer save veronica mars! \ ?רבכ םתעמש ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(13:02 16/03/07) ofer save veronica mars! \ [ת"ל] רמא סמאות בורש םירבדל קניל ףיסוהל יתחכשו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(15:13 16/03/07) ירוא \ ...תורוקמ המכמ תאז יתעמש רבכ ברה ירעצל ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(01:12 17/03/07) ofer SVM! \ :ךליבשב תחא הלימ יל שי ,ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(08:16 17/03/07) ירוא \ :ךליבשב םילימ המכ יל שי ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(10:22 17/03/07) ירוא \ ...והשמ ריהבהל הצור סאמות בור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(10:27 17/03/07) ירוא \ ...יתחכשו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(10:42 17/03/07) ofer SVM! \ ףיסוהל והשמ שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(19:33 17/03/07) ירוא \ ...ןמז הברה יל ןיא ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(20:35 19/03/07) ofer SVM! \ ...ןמז הברה ןיא יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(07:07 20/03/07) דמרא'צ p3 \ ?הקינורול שדח טמרופ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(18:09 20/03/07) ירוא \ ...ונלוכל לזוא ןמזה יכ הארנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(20:43 22/03/07) ofer SVM! \ הקינורול רשקב םכתיא םיכסמ אל ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(22:22 22/03/07) ירוא \ ...עובש ףוסה ףוס לכ ףוס עיגהש לאל הדותו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(22:24 22/03/07) ירוא \ ...יתחכשו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(07:31 24/03/07) ירוא \ ...יל ודיגת ,תאזה תולדה תאז המ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(10:43 24/03/07) ofer SVM! \ הנטק תוחתפתה שי אקווד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(12:06 24/03/07) charmed p3 \ תרעטצמ ינא ,תולד ,ןכ ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(12:43 24/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הביגמ ינא םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(14:56 24/03/07) ירוא \ !רתאל הלע רבכ 9.13 קרפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(15:56 24/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] יילע םיעיפשמ םייחה הככ !!!!םימס לע אל ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(20:01 26/03/07) ירוא \ ?םיביגמ אל םתא שפוח םכל שישכ םג ,המ זא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(20:21 26/03/07) ofer SVM! \ !שותי שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(18:10 27/03/07) ofer SVM! \ ירוא ינלופ תויהל יד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(19:52 27/03/07) ירוא \ !קנע שותי שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(00:01 28/03/07) ofer SVM! \ !שותי שי יל םג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(11:22 28/03/07) ofer SVM! \ ...ירואו ,ןכ ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(20:07 28/03/07) ירוא \ ...םישותי המכ ,םיהולא ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(13:16 29/03/07) ofer SVM! \ ...רמוא התא םא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(17:47 29/03/07) ירוא \ ...לבא ,יתוא וטגבת לא זילפו ברק סייט תויהל אל ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(18:35 29/03/07) ירוא \ [ת"ל] !!!קנע היה םידובא - לבא הז תא רמוא ינאש ןימאהל השק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(16:53 30/03/07) ofer SVM! \ !?אבצה תא אנוש התא !?המ ,עגר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(20:45 30/03/07) ofer SVM! \ םור ףוא לטוב א דנא וה וה וי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(23:05 30/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ימ רופ ףייל ס'טאריפ הא וה וי וה וי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(23:46 30/03/07) charmed p3 \ ףייל יקניטס א דנא וה וה וי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(01:52 31/03/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ 3 םיביראקה ידדוש לש רליירטל רושיק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(10:32 31/03/07) ירוא \ בוט יטאריפ טפשמ לע בושחל חילצמ אלו ברק סייט ינא ,הירבח ,ירוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(15:11 01/04/07) ofer SVM! \ ןמז יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(17:53 01/04/07) ירוא \ ...רבדנ אוב - תויעב ןיא ?ןמז רסוח לע רבדל הצור התא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(00:08 02/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ??brothers and sisters האור התא ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:51 02/04/07) ofer SVM! \ אלכל החלשנ וקווק ילק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(21:40 02/04/07) ofer SVM! \ !ונל היהיש חמש גח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(09:27 03/04/07) ירוא \ ...חמש חספ ,ןכ ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(18:57 03/04/07) noname noname \ .תושאונ תיב תורקעו יטב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(00:20 04/04/07) ofer SVM! \ יל הארנ ,םעפ הז תא יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(06:49 04/04/07) ירוא \ ...סיסבל יתכלה ,הירבח ,הללאי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(14:08 06/04/07) ירוא \ ?have you met ted ,ודיגת ,הירבח ,ייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(14:27 06/04/07) !??!!? דוע המכ eyal \ !!!!!!!! ירוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(16:29 06/04/07) ofer SVM! \ םעט ןיא שממ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(17:17 06/04/07) ירוא \ ...ךירצ אל ,הצור אל ,רדסב ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(21:59 06/04/07) ofer SVM! \ יתלזליז אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(23:35 06/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ ?הירבח הרוק המ ,זא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(14:37 07/04/07) ירוא \ !it's the cocamouse ...םירידא םיהולא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(14:02 08/04/07) ofer m \ 'גייפ ,רישה תא יתבהא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(14:11 08/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] 15 קרפ תא יתיארו ..."הנירבס"מ הדלז הדוד התייה טייק לש אמא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(15:40 08/04/07) ירוא \ ?הז לע םתילע וישכע קר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(15:43 08/04/07) ירוא \ [ת"ל] !םיקירפ םה לשרמ לש החפשמהו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(13:48 09/04/07) ירוא \ ...שפוחה לש ןורחאה םויה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(22:18 09/04/07) ירוא \ ?אה ,םיביגמ אל ןיידע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(16:13 10/04/07) ofer SVM! \ ...איה תמאה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(22:27 10/04/07) ירוא \ !?דדוליר סקירטמ - שותי הזיא ,םיהולא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:43 11/04/07) ofer SVM! \ הז תא השוע היה אוה םא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(18:27 12/04/07) ירוא \ !דואמ הפי - םיצורית ךתוא בוזע ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(00:57 14/04/07) ofer SVM! \ !טיילו'ג קרפ !יי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(01:29 14/04/07) ofer SVM! \ תויחאו םיחא לע והשמ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(09:07 14/04/07) ירוא \ !רתויב בינגמ טיילו'ג קרפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(10:23 14/04/07) ofer SVM! \ בוט ןויער                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(12:50 14/04/07) ירוא \ !?ךלש קינה תא תיניש אל שדוח ךרעב רבכש בל תמש ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(13:06 14/04/07) ירוא \ ...יתחכש טעמכו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(14:43 14/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ הלאש יל שי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(16:17 14/04/07) ofer SVM! \ ...איה תמאה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(17:41 14/04/07) ירוא \ ...הככ ,ובישקת ,וארת ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(21:34 14/04/07) ofer SVM! \ לבוקמ ,יקוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(22:11 14/04/07) ירוא \ ...בוט הליל ,הירבח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(23:11 14/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ לכה רמוא הזה ףוצרפהש יל הארנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(18:23 15/04/07) ירוא \ ...ל"הצ ילייח לש תוכמה רשע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(21:59 15/04/07) ofer SVM! \ רתוי תצק טרפל םיכירצ ויה הלאוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:44 16/04/07) charmed p3 \ !ילש םירקי ,םכל םולש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(21:19 16/04/07) ירוא \ ?...תיעישתה הנועה תא תארוק אל תאש םיאור ךיא ...דמרא'צ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(22:47 16/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !ךממ עומשל ףיכ !!!דמראצ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(18:13 19/04/07) ירוא \ ?תאזה תיעובשה תולדה תאז המ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(19:32 19/04/07) ירוא \ ...םירבד המכ יתחכש ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(19:36 19/04/07) כ"חא טרפיו תיבהמ אצוי ofer \ [ת"ל] !בוט היה 15 קרפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(23:01 19/04/07) טרפמ ofer \ טרפנ וישכעו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(13:01 20/04/07) ירוא \ "!הידימלכ ילש המואתה תוחאל תתנ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(11:31 21/04/07) ofer SVM! \ ...4 קרפל הכח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(12:02 21/04/07) ירוא \ ! לכירדא ,יבסומ דט !4 קרפ תא יתיאר רבכש רורב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(19:25 22/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] !?םיטרפ קודבל רשפא הפיאו ?יפאביסמה יתמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(10:44 23/04/07) ofer SVM! \ גשומ יל ןיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(19:16 23/04/07) תושאונה לש אלפנ קרפ ירחא - ירוא \ ...הזכ והשמ וא רטוש תויהל הצור אל ינא ,הירבח ,ובישקת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(05:31 25/04/07) תושאונה לש אלפנ קרפ ירחא - ירוא \ ...טגבב דיוצמ ינא ,רטוש תויהלמ םכתוא ובזע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(12:42 25/04/07) charmed p3 \ !טגבל ךרוצ ןיא ,ירוא יה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(17:18 25/04/07) ofer סראמ הקינורול עובש \ ...טגבל רשפאש יהשימ לע בושחל לוכי ינא ,עדוי אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:21 25/04/07) ירוא \ ...תולעמ 55 לש תיווזל ...תצק קר לבא ...דרוי טגבה ,רדסב ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(17:31 25/04/07) ירוא \ ...HIMYM לש ימויה ןוכדעה - ןבומכו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(17:33 25/04/07) ירוא \ [ת"ל] ...התוא אורקל יתכלה ,הללאי ?םשל העיגה ךלש העדוהה ךיא ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(19:20 25/04/07) ירוא \ !תופירצב ילש תיעיבר העדוה תאז ,הירבח ,הנאוב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(22:06 25/04/07) ofer SVM! \ ילינס ןכא ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(15:37 27/04/07) ירוא \ !סראמ הקינורול םימי העברא דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(19:13 29/04/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ !!!!!סראמ הקינורו םיימוי דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(20:17 29/04/07) ירוא \ !!!סראמ הקינורול (רצקתמו ךלוה הזש תורמל) ןמז ידמ רתוי דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(19:45 03/05/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] !!א"תב סקימוקה םויל תכלוה ינא רחממ הארנכו !!!!!הקינורו יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(20:29 03/05/07) ירוא \ ...תולדה ,םיהולא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(22:56 03/05/07) !!!והוו !!בשחמ םע ofer \ ...בשחמה תא יל ונקית זא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(09:46 04/05/07) ירוא \ (?ןכ ,והשלכ לא) לאל הדות ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(22:09 04/05/07) m ofer \ םירבד המכ תוארל יתקפסה ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(07:35 05/05/07) ירוא \ !?ולאכ תועשב רע ינא המל ...רקובב תבש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(10:50 05/05/07) ofer m \ בוט הז םינוטריס םג ,ארונ אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(15:22 05/05/07) ירוא \ ...רתאל ולע וישכע קוידב םה ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(17:33 07/05/07) ofer m \ !!!!!!!!דדדדדרשמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(05:28 08/05/07) ירוא \ !-ק-נ-ע היה דרשמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(19:10 08/05/07) ירוא \ (!תליאל לויט רחמ שי ?המ ...רצוקמ םג לבא) טוריפל וישכעו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(19:12 08/05/07) ירוא \ הכלמה ןרול םע ןויארהו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(16:09 09/05/07) ofer m \ ירוא ,תליאב הנהת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(21:54 10/05/07) ירוא \ ...תליאמ יתרזחו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(20:13 11/05/07) ירוא \  (!טיא ןימ ייא דנא !סטרלא רלייופס) תורדס חוויד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(21:42 11/05/07) ofer m \ אל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(10:26 12/05/07) ירוא \ קפסב תמאב ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(16:17 12/05/07) charmed p3 \ !תליא תא יתדרש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(17:24 12/05/07) ירוא \ !ךממ עומשל בוט המכ !דמרא'צ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(00:17 13/05/07) ofer m \ ברקתמ תמאב תדלוהמויה ,ייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(17:46 13/05/07) ירוא \ ..שפוח שי םכלש דועב לבא ,רפוע ,ךתוא בזכאל רעטצמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:35 15/05/07) ofer m \ !רימזייו יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(18:38 15/05/07) ירוא \ !הקינורו םע הרוק המ עדנש דע םיימוי דוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(19:36 15/05/07) PAIGE & BILLIE ROCK \ קופד ןיידע ילש בשחמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(21:20 15/05/07) ofer m \ הקינורו ובזע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(21:44 15/05/07) ירוא \ !ב"קע ,ךל רמוא ינא ,ב"קע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(21:47 15/05/07) ירוא \ ...ןמזה לכ חכוש ינא ךיאו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(17:33 16/05/07) ירוא \ !!! תישילש הנועל השדוח "יתשגפ ךיא" !ימשר הז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(21:23 16/05/07) ofer m \ אל ...מהא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(22:37 17/05/07) ofer m \ םירבד המכ דועו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(22:00 18/05/07) ירוא \ [ת"ל] רקובב רחמ ביגא ינא .ןמז יל ןיא טושפ ,ןיידע יתבגה אלש ירוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(09:49 19/05/07) ירוא \ !תיפוס הלטוב הקינורו - ןהיניבש הושארה ,תובוצעה תושדחלו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(16:22 19/05/07) ofer m \ ...יופצ היה הז ,בוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(19:07 19/05/07) ירוא \ ...הקינורו לש סנואה תלילע לש ןותרמ םויה יתישע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(23:21 20/05/07) ofer m \ ...הז תא ךל דיגהל קוידב ךיא עדוי אל ינא ,ירוא ...מהא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(20:54 21/05/07) ירוא \ ! תושאונה לש הנועה םויס קרפ תא יתיאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(00:00 22/05/07) ofer m \ ?תושאונה לש הלאניפה תא תיארש חוטב התא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(12:46 22/05/07) ירוא \ תושאונה לש הנוע ףוסה תא יתיארש חוטב יד ינא ,ןכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(20:22 22/05/07) ofer m \ !חמש תועובש גח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(23:36 22/05/07) ירוא \ (...הנטק תוזיבש תפסות םע) !חמש גח טלחהב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(02:36 24/05/07) ofer m \ הילמפה לש החידבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(06:10 24/05/07) ירוא \ !תבשל יתאצי ,הללאי !הדות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(12:41 25/05/07) ירוא \ !ןכומו ךורד רבכ טגבה !םכמ בזכואמ דואמ לבא דואמ ינא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(16:59 25/05/07) ofer m \ ...ירוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(12:45 26/05/07) ירוא \ (!ינא אל הז תא רמא זיפ ,ייה) הנוז אוה סאמות בור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(19:52 28/05/07) ירוא \ !םכלש תונואגהו םתא ,דדוב יא לע וקסרתתו ןמא - טסול יאטירסת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(01:45 29/05/07) ofer m \ הפ לד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(20:00 30/05/07) ירוא \ !?הקיטמתמב תורגבה התייה ךיא ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(22:40 30/05/07) ofer m \ ?קוידב "םכילע" הז ימ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(23:02 30/05/07) ofer m \ !יתחכשו ,יוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(18:26 31/05/07) ירוא \ !ימ וט הקיטמתמב תורגב א קייל סדנואס טאט ,פאי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(07:53 01/06/07) ירוא \ ...יתחכש והשכיא ינא םג ,הזה םורופב תרבוע תוילינסש ןבומכו ,הא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(21:36 03/06/07) טיווד לש םינחילצמה תרחבנל ףרטצמ ירוא \ !!!הירוטסיהב ןגמה םע החלצהב ,רפוע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(22:01 03/06/07) ofer m \ !?המרד תרדסב םידובא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(17:04 05/06/07) ofer m \ םירבד המכ ,בוט                                                                                                                                                                                                                                            &