ד רשוא :םש
ohser@gmail.com :ינורטקלא ראוד
20:19 24/12/20 :ךיראת
ןסחתהל רשפא םאה :אשונ
:העדוה
ילב הנש -ה"ב ] תעפשל ילוא וא הנורקל הפורתב ןסחתהל רשפא םאה
[ףקתה

:תובוגת

(20:21 24/12/20) 'נצ םריבא \ תופורת     
(20:19 24/12/20) ד רשוא \ ןסחתהל רשפא םאה    
(20:19 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ;:הבושת       
(20:17 24/12/20) ש רהוז \ הנש רבכ הרדיפקטב לפוטמ    
(20:18 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט