'נצ םריבא :םש
Aviran124@gmail.com :ינורטקלא ראוד
20:21 24/12/20 :ךיראת
תופורת :אשונ
:העדוה
םתמסרפ יכ ?םכלש הפורתה תא ילש אפורהמ שקבא ינאש םיבשוח םתא
הנידמהמ םילבקמ םתאש ףסכה לכש יל הארמ קר הז .אל ?היזיוולטב
הדוגאהש ומכ םיתוריש הכירצ ינא .הכירצ אל ינאש םירבדל ךלוה
?םכתא םיסנרפמש םילוחב ובשחתת יתמ .ונל תנתונ

:תובוגת

(20:21 24/12/20) ח רואמ \ םייפתכ יבאכ שחו ליגר ג"כב דיינתמ    
(20:21 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,.:הבושת       
(20:21 24/12/20) 'נצ םריבא \ תופורת     
(20:19 24/12/20) ד רשוא \ ןסחתהל רשפא םאה    
(20:19 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ;:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט