ס יאורלא :םש
elroei@gmail.com :ינורטקלא ראוד
21:42 24/12/20 :ךיראת
םינש 4 רבכ הצופנ תשרטב הלוח :אשונ
:העדוה
ןורחאה םיפקתה 2 ירחא םינש 4 רבכ הצופנ תשרטב הלוח יאורלא ימש
באכ דע לומינ ראשנ (ימצעל רוזחל הנש יל חקל ) דואמ השק
..םישדוח12 ארב םיקולאש המ קר לכוא ,לאמש די תועבצאב יפרתונ
תלוביש ,תיז ןמש קר, תוריפו תוקרי הברה ] םיללכה לכ יפל
, 'מודכו קתממ םוש ,עגור שפנל תודדובתה החונמ , .לעוש
רשפא דוע המ ,םלענו טעמכ לומינה [ןומולס יגדו הניחט
?תושעל
.....ףטועל תוביתנמ הנכשל תינפומ הלאשה

:תובוגת

(21:44 24/12/20) ב םהוש \ [ת"ל] ? תשרט ילוחל ,דחוימ ןפואב , םיליעי םהש ןוזמה יגוס םהמ    
(21:44 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ .:הבושת       
(21:42 24/12/20) ס יאורלא \ םינש 4 רבכ הצופנ תשרטב הלוח    
(21:43 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ :הבושת       
(21:41 24/12/20) א יש \ ? תשרט ילוחל הבוטש תדחוימ הנוזת שי םאה    
(21:42 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט