.תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש :םש
a@a.com :ינורטקלא ראוד
21:42 24/12/20 :ךיראת
,:הבושת :אשונ
:העדוה
תומכ הליכמש וזכ תויהל הכירצ האירבמו תכמות הנוזת יללכ ןפואב
הנוזת ינש דצמו םיבר (..וכו םילרנימ ,םינימטיו) םיטנאירטונ
.םיקיזמ וא םייטטניס םירמוחמ הייקנ
:תואמגוד רפסמ ןתא
,םיזוגא :תיתנוזת םיסוחד תונוזמ ליכתש וזכ איה הרישע הנוזת
.לעוש תלוביש ,רעי תוריפ ,םיגוסה לכמ םיקורי םילע
ונממ הכירצמ אלא ףוגל תמרות אלש קר אלש וזכ איה הקיזמ הנוזת
תמגודכ םידבועמ תונוזמ ,לשמל .'םיעירפמ' םיביכר םע דדומתהל
.קרמ תוקבאו תוילובית ,דבועמ רשב ,םהינימל םייחמיצ םילצינש
םקרמו םעט רופיש ירמוח ,ןרתנ לש תויומכ שי הלא לכב
.(םיטטניס)
תמישר תא םיארוק טושפ ?שארמ םינכומ םירצומב שי המ םיעדוי ךיא
.םיביכרה
יאדוו .(קרמ דיגנ) תיבב דבל לכאמ ותוא תא םיניכמ םתאש וניימדת
.(וכו 'גייווח ,ןומכ ,םוכרוכ) םינילבתו םימ ,תוקרי וב ומישת
תמישרב ואצמת םיקרמ תנכהל תוקבא לע ולכתסת םא תאז תמועל
. תופסות ראשו םירמש ,םיחלמ ,סרית פוריס ,םינלימע םג םיביכרה


םג שי ןלהל יתרבסהש יפכ םישעותמ תונוזמל רבעמ ?ענמהל הממ
םיקיתממ :תיתועמשמ תיחפהל תוחפל וא דירוהל ץלמומש תונוזמ
.בלחו הטיח ירצומ ,אוהש גוס לכמ םייתוכאלמ
.השגרהב רופישו תיתועמשמ הלקה התארה םתדרוה
,(ןרציה פ"ע ץלמומ ןונימב) ףסותכ וא ןילבתכ םוכרוכ ?ףיסוהל המ
3 הגמוא ,סוקוק ןמשו תיז ןמש ןוגכ םייתוכיא םינמושו םינמש
- (םיקזח ןוצמיח ידגונכ) רעי תוריפ ,(םיגד וא תתשורמ הוורממ)
,ודקובא ,תוזכורמ תולוספקכ וא םיאופק ,םיירט ךורצל ןתינ
.םיקורי םילעו הטטב ,(םייולק אל) םיערזו םיזוגא ,לעוש תלוביש

:תובוגת

(21:42 24/12/20) ס יאורלא \ םינש 4 רבכ הצופנ תשרטב הלוח    
(21:43 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ :הבושת       
(21:41 24/12/20) א יש \ ? תשרט ילוחל הבוטש תדחוימ הנוזת שי םאה    
(21:42 24/12/20) .תואנדסו תואצרה ,יתצובק יוויל ,ישיא ץועי - הנוזתב תלפטמ .תיטקרפ תיתפורוטנ - הבושת ינש \ ,:הבושת       
(21:24 24/12/20) כ ביגש \ ןוסיחל רשקהב הלאש    
(21:25 24/12/20) ריאמ ח''יב ,הצופנ תשרט תאפרמ להנמ - לבוי ןומרכ רד \ ,:הבושת       

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט