סס איג :םש
17:57 12/11/05 :ךיראת
!םלוכ ףוחד :אשונ
:העדוה
!!!! םשריהל תובר תויורשפא לעב תופשוכמ לש שדח לטרופ ולבק

!םויה הנבנ שדח אוה
http://members.lycos.co.uk/guy988/phpBBHeb/index.php


הסינכל

:תובוגת

(23:39 08/11/05) Charmed.co.il \  !רזוח Charmed.co.il    
(17:52 11/11/05) charmed p3 \ ץיוושהל קיספת       
(00:15 13/11/05) Charmed.co.il \ ,החלשנ אל המ םושמש העדוה יתבתכ          
(15:55 13/11/05) charmed p3 \ התא             
(16:26 13/11/05) charmed p3 \ בוט ךלש רתאה                
(16:40 13/11/05) Charmed.co.il \ ,םייתניב םורופ ןיא                   
(20:18 13/11/05) charmed p3 \ םישק ךלש םינחבה                      
(17:57 12/11/05) סס איג \ !םלוכ ףוחד    
(21:17 28/10/05) charmed p3 \ ירוא    
(11:58 29/10/05) charmed p3 \ יתיעט תרעטצמ       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא