Charmed.co.il :םש
00:15 13/11/05 :ךיראת
,החלשנ אל המ םושמש העדוה יתבתכ :אשונ
:העדוה
יכה רתאה ינאש םש יתבתכ אל םעפ ףא - יתרמאש המ ,הרקמ לכב
.הפל םילימ יל סינכהל אל השקבב זא ,תופשוכמל *בוט*

אל הזו .םיפד הברה יכה םע .תיזיפ .*לודג* יכה רתאה ינאש יתרמא
.שיחכהל רשפאש והשמ

שולגל תנמזומ תא הרקמ לכב .םעט לש ןיינע הז אל וא בוט הז םא
. תרוקיב לבקל חמשא ינא ,םשרתהלו


http://www.charmed.co.il

:תובוגת

(16:18 17/12/05) charmed p3 \ הפל סנכנ ןיידע ללכב והשימש הווקמ ינא) תופשוכמ תא ליצהל םיצור    
(23:39 08/11/05) Charmed.co.il \  !רזוח Charmed.co.il    
(17:52 11/11/05) charmed p3 \ ץיוושהל קיספת       
(00:15 13/11/05) Charmed.co.il \ ,החלשנ אל המ םושמש העדוה יתבתכ          
(15:55 13/11/05) charmed p3 \ התא             
(16:26 13/11/05) charmed p3 \ בוט ךלש רתאה                
(16:40 13/11/05) Charmed.co.il \ ,םייתניב םורופ ןיא                   
(20:18 13/11/05) charmed p3 \ םישק ךלש םינחבה                      
(17:57 12/11/05) סס איג \ !םלוכ ףוחד    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא