charmed p3 :םש
17:52 11/11/05 :ךיראת
ץיוושהל קיספת :אשונ
:העדוה
ינא .ץיוושמ םתס התא !!!תופשוכמ לש בוט יכה רתאה אוה םיללצ
,םיבוט יכה תא חטבו ,ץראב תופשוכמה ירתא לכ תא טעמכ הריכמ
םיללצ לש םורופל אובל הפצוח תאז הזמ ץוח .בוט יכה אל ךלשו
םא ,ךלש םימורופבש החוטב ינא ...לודג יכה רתאה התאש רמולו
שיש ומכ תועדוה 600-מ רתוי לש רושרש היהי אל ,ולאכ ויהי
םישנא המכ תוארל לוכי התאו !הזה רתאה לש םירלייופס םורופב
אל ינאו ילש הבוגתה תא האור התא יכ הזה רתאה תא םיבהוא
!הככ ובהאי ךלש רתאה תא םא הארנ !םולכ הפ יתינב אלו תלהנמה
אל הפ בתוכ התאש המ לכש חכווהלו ךלש רתאה תא תוארל הכחמ ינא
!ןוכנ

זא ,תזגרתמ יתייה אל בוט יכה אוה ךלש רתאהש בתוכ תייה אל םא
!!!רתוי בוטל ךתוא ךפוה אל הז יכ םישנא ינפב ץיוושהל קיספת:תובוגת

(16:18 17/12/05) charmed p3 \ הפל סנכנ ןיידע ללכב והשימש הווקמ ינא) תופשוכמ תא ליצהל םיצור    
(23:39 08/11/05) Charmed.co.il \  !רזוח Charmed.co.il    
(17:52 11/11/05) charmed p3 \ ץיוושהל קיספת       
(00:15 13/11/05) Charmed.co.il \ ,החלשנ אל המ םושמש העדוה יתבתכ          
(15:55 13/11/05) charmed p3 \ התא             
(16:26 13/11/05) charmed p3 \ בוט ךלש רתאה                
(16:40 13/11/05) Charmed.co.il \ ,םייתניב םורופ ןיא                   
(20:18 13/11/05) charmed p3 \ םישק ךלש םינחבה                      
(17:57 12/11/05) סס איג \ !םלוכ ףוחד    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא