הכ למ :םש
18:11 24/01/06 :ךיראת
בשחמב םוקמ ן ו מ ה סופתל ךלוה ןכא הז :אשונ
:העדוה
החלצהב זא תיסיסב יד תילגנא וז לבא םוגרת ןיאש תששוח ינאו:תובוגת

(22:56 25/01/06) יול בקעי \ 8 הנועל םוגרת    
(21:00 13/02/06) ןדיע ןדיע \ 8ה הנועה לש ןושארה קרפל םוגרת הנה       
(15:55 12/01/06) םש ןיא תפשוכמ \ דואמ הבושח הלאש    
(18:11 24/01/06) הכ למ \ בשחמב םוקמ ן ו מ ה סופתל ךלוה ןכא הז       
(16:18 17/12/05) charmed p3 \ הפל סנכנ ןיידע ללכב והשימש הווקמ ינא) תופשוכמ תא ליצהל םיצור    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא