charmed p3 :םש
16:18 17/12/05 :ךיראת
הפל סנכנ ןיידע ללכב והשימש הווקמ ינא) תופשוכמ תא ליצהל םיצור :אשונ
:העדוה
םיכלוה WB-הש םירמוא תירבה תוצראב םיחמומ !!!םלוכ ובישקת
!!הרדסה םויס לע העדוה םיבורקה תועובשב וא םימיב םסרפל
תא ליצהל םיצור !!!הנורחאה היהת תינימשה הנועה-רמולכ
,רבעב תוינכות ליצה רבכש ,רקס השוע E ץורעמ ןיטסירק ?תופשוכמ
ועיבצה השקבב !!!ריאשהל םיצור ונחנא תינכות וזיא עבקיש
םע tvdiva@eonline.com תבותכל ליימ תחילש ידי לע תופשוכמל
םיכירצ אל ללכב םתאו "!My vote - Save CHARMED" ןונגסב אשונ
םכליבשב ,יליבשב !!!יליבשב הז תא ושעת השקבב !!!ןכות בותכל
ןיינע הז !!יניצר ןפואב הזה ןיינעה תא וחקת !!!םלוכ ליבשבו
גורהי הז יתוא םגש תורמל הרדסל תוחפל ,תוומ וא םייח לש
!!!רמגית הרדסה םא םינפבמ:תובוגת

(15:55 12/01/06) םש ןיא תפשוכמ \ דואמ הבושח הלאש    
(18:11 24/01/06) הכ למ \ בשחמב םוקמ ן ו מ ה סופתל ךלוה ןכא הז       
(16:18 17/12/05) charmed p3 \ הפל סנכנ ןיידע ללכב והשימש הווקמ ינא) תופשוכמ תא ליצהל םיצור    
(23:39 08/11/05) Charmed.co.il \  !רזוח Charmed.co.il    
(17:52 11/11/05) charmed p3 \ ץיוושהל קיספת       
(00:15 13/11/05) Charmed.co.il \ ,החלשנ אל המ םושמש העדוה יתבתכ          
(15:55 13/11/05) charmed p3 \ התא             
(16:26 13/11/05) charmed p3 \ בוט ךלש רתאה                
(16:40 13/11/05) Charmed.co.il \ ,םייתניב םורופ ןיא                   
(20:18 13/11/05) charmed p3 \ םישק ךלש םינחבה                      

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא