יול בקעי :םש
22:56 25/01/06 :ךיראת
8 הנועל םוגרת :אשונ
:העדוה
8 הנועל םימוגרת אוצמל יל רוזעל וכי ימ:תובוגת

(14:56 05/03/06) .. waite angel \ תודרוהה םע היעב יל שי    
(15:49 10/03/06) הכ למ \ סנכת       
(15:50 10/03/06) charmed p3 \ יל הרק אל םעפ ףא הז ,רזומ       
(15:52 10/03/06) charmed p3 \ ןאכל תסנכנ ינא ,למ          
(15:33 19/03/06) ממממממ מממממ \ !הרק הז יל םג             
(15:37 20/03/06) charmed p3 \ תועובש המכ ינפל הרק הז ילש הרבחל                
(22:56 25/01/06) יול בקעי \ 8 הנועל םוגרת    
(21:00 13/02/06) ןדיע ןדיע \ 8ה הנועה לש ןושארה קרפל םוגרת הנה       
(15:55 12/01/06) םש ןיא תפשוכמ \ דואמ הבושח הלאש    
(18:11 24/01/06) הכ למ \ בשחמב םוקמ ן ו מ ה סופתל ךלוה ןכא הז       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא