.. waite angel :םש
14:56 05/03/06 :ךיראת
תודרוהה םע היעב יל שי :אשונ
:העדוה
םיקרפה תא דירוהל יתיסינ ינאו לוימיא יל שי יתמשרש ומכ זא בוט
קרפה תא יל איבמ אל הז לבא דריש קרפ שי ..םכלש רתאהמ הדרוהל
הלא ותוא האור אל ינא קרפה לש תולוקה תא קר יל ןתונ הז ומצע
?תושעל המ ..תעמוש קר:תובוגת

(11:55 08/04/06) sol charmed1 \ (ילע וקחצת לא זא ןאכ השדח ינאו)הלאש יל שי    
(14:36 09/04/06) charmed p3 \ הלאשה תא יתנבה םא ....מממא       
(21:38 30/07/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ [ת"ל] הקיחצמו !!הלועמ תרוקיב ,ירוא       
(20:47 03/12/06) PAIGE & BILLIE ROCK \ הלב          
(14:56 05/03/06) .. waite angel \ תודרוהה םע היעב יל שי    
(15:49 10/03/06) הכ למ \ סנכת       
(15:50 10/03/06) charmed p3 \ יל הרק אל םעפ ףא הז ,רזומ       
(15:52 10/03/06) charmed p3 \ ןאכל תסנכנ ינא ,למ          
(15:33 19/03/06) ממממממ מממממ \ !הרק הז יל םג             
(15:37 20/03/06) charmed p3 \ תועובש המכ ינפל הרק הז ילש הרבחל                
(22:56 25/01/06) יול בקעי \ 8 הנועל םוגרת    
(21:00 13/02/06) ןדיע ןדיע \ 8ה הנועה לש ןושארה קרפל םוגרת הנה       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא